Poradnik Przedsiębiorcy

Składki ZUS - czy można ująć w kosztach podatkowych?

Składki ZUS kojarzą się przedsiębiorcom przede wszystkim z kolejną obowiązkową opłatą, o której trzeba pamiętać prowadząc własną firmę. Chociaż rzeczywiście powodują one comiesięczny odpływ środków z konta podatnika, to - oczywiście - mają też zalety. Jedną z nich jest możliwość pomniejszenia o niektóre opłacone składki ZUS przychodu, a co za tym idzie - zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. O tym, jak to zrobić i w jaki sposób uniknąć pułapki podwójnego odliczenia traktuje niniejszy artykuł.

Ubezpieczenie społeczne

Składki na ubezpieczenie społeczne - czyli rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe - stanowią największą część wszystkich odprowadzanych do ZUS-u opłat. Dlatego też dobrą wiadomością jest fakt, że mogą one w całości obniżyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Ogranicza w tej kwestii przedsiębiorcę tylko jeden warunek - składka koniecznie musi być zapłacona. Oczywiście najlepiej, kiedy opłaty regulowane są terminowo - do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego składka dotyczy. Jeśli jednak - z różnych względów - zdarzy się opóźnienie w uregulowaniu należności, nie trzeba załamywać rąk - składka może pomniejszyć przychód w terminie późniejszym, w którym została zapłacona. Mimo wszystko nie warto jednak nadużywać wyrozumiałości ZUS-u i nie spóźniać się z opłatami zbyt często.

Składki ZUS na ubezpieczenie społeczne może pomniejszyć podstawę do opodatkowania na dwa sposoby - jako zaliczona do kosztów uzyskania przychodu lub też jako odliczona od dochodu. Warto tutaj przyjąć jedną z metod i wiernie ją stosować, ponieważ zdublowane składki pomniejszą podatek należny państwu, a to może już niestety wiązać się z negatywnymi konsekwencjami.

Zaliczając składki na ubezpieczenie społeczne do kosztów, należy ująć je w kolumnie 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów jako inne wydatki związane z działalnością gospodarczą. Natomiast jeśli wybór padnie na odliczenie składek od dochodu, nie ujmuje się ich w księdze podatkowej, ale odejmuje ich sumę od pomniejszonego o koszty przychodu.

Przedsiębiorca może pomniejszyć swój przychód o całe opłacone składki na ubezpieczenie społeczne własne oraz osoby współpracującej. A co ze składkami opłacanymi za pracowników? One także mogą pomniejszyć przychód, jednakże tylko w części, w której są finansowane przez pracodawcę i tylko w formie zwiększenia kosztów uzyskania przychodu. Koszty ponoszone na własne ubezpieczenie przez pracownika nie mogą w żaden sposób zostać zaliczone do kosztów firmowych. Składki pracownicze przedsiębiorca może rozliczyć w miesiącu, za który należne było wynagrodzenie, oczywiście pod warunkiem, że składki zostały opłacone.

Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Pracy zarówno przedsiębiorcy, jak i osób współpracujących oraz pracowników także może zmniejszyć podstawę opodatkowania. Jednakże - w przeciwieństwie do ubezpieczeń społecznych - możliwe jest wyłącznie ujęcie go w kosztach podatkowych. Przedsiębiorca nie może w tym przypadku zdecydować się na odliczenie opłaty od dochodu.

Podobnie jako koszt podatnik może rozliczyć opłacane za swojego pracownika składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Składki ZUS - ubezpieczenie zdrowotne

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jako jedyna nie może pomniejszyć podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym - ani w formie zwiększenia kosztów, ani zmniejszenia dochodu. Nie oznacza to jednak, że opłacona składka zdrowotna to tylko dopełnienie obowiązków wobec ZUS.

O składkę zdrowotną przedsiębiorca może pomniejszyć wyliczoną już kwotę podatku. Ograniczają go w tym przypadku dwa warunki - po pierwsze, składka, tak jak jej poprzedniczki, musi koniecznie być opłacona, po drugie - nie cała jej wysokość, ale jedynie 7,75% może pomniejszyć wyliczoną kwotę podatku.

Jak więc widać, warto nieco bliżej przyjrzeć się jak odprowadzane są składki ZUS. Mogą one bowiem znacząco pomóc przedsiębiorcy w zmniejszeniu kolejnych opłat, które należy odprowadzić - tym razem, do urzędu skarbowego w formie podatku dochodowego.