Poradnik Przedsiębiorcy

Kiedy ująć w kosztach składki ZUS?

Zgodnie z wykładnią prawa, do kosztów uzyskania przychodów podatnik może zaliczyć wydatki pośrednio lub bezpośrednio związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Warunkiem jest jednak wykazanie ich związku z prowadzoną działalnością oraz potwierdzenie, że miały lub mogły mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, a także stanowiły zachowanie bądź zabezpieczenie źródła tego przychodu. Wyjątek stanowią wydatki wykazane w art. 23 ustawy o PIT.

Zatem wydatki wynikające z wypłacanych pracownikom wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń, w części finansowanej przez płatnika, mogą stanowić co do zasady koszty uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 22 ust. 6bb ww. ustawy składki z tytułu należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem, że składki zostaną opłacone:

  • z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów,
  • z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

Tak więc nie uważa się za koszty podatkowe nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne, w części finansowanej przez płatnika. Dotyczy to również składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Potwierdzeniem powyższych rozważań jest interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 marca 2010 r. (nr IPPB1/415-31/10-3/EC), który uznał, że o terminie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów świadczy fakt, czy składki są zapłacone czy też nie.