0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Skonto a korekta VAT - jak wpływa na rozliczenie podatkowe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Tytułowe skonto to zmniejszenie wartości należności za sprzedane towary lub usługi w sytuacji, gdy nabywca ureguluje płatność przed ustalonym terminem. Skonto a korekta VAT - w niniejszym artykule zastanowimy się, jak kwestia zastosowania skonta wpływa na rozliczenie podatku VAT, a w szczególności, w jaki sposób należy dokonać korekty deklaracji.

Skonto na gruncie podatku VAT

Ustawa VAT nie definiuje, czym jest skonto oraz w jaki sposób należy je rozumieć. W konsekwencji zasadne jest przyjęcie jego potocznego znaczenia. 

Jednakże przepisy stanowiące o podstawie opodatkowania odnoszą się również do zastosowanego skonta. Otóż zgodnie z art. 29a ust. 7 pkt 1 ustawy VAT podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty.

Natomiast w myśl art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy podstawę opodatkowania obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen.

Jeżeli już w momencie wystawienia faktury pewne jest, że skonto znajdzie zastosowanie, to informacja na ten temat powinna znaleźć się na fakturze. Jak podaje art. 106e ust. 1 pkt 10 ustawy VAT, na fakturze powinny znaleźć się kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto.

Skonto rozumiane jako obniżka z tytułu wcześniejszej zapłaty nie jest elementem składowym podstawy opodatkowania w podatku VAT. Informacja na temat wysokości skonta powinna znaleźć się na wystawionej fakturze.

Skonto a korekta faktury

Jeżeli po wystawieniu pierwotnej faktury, a przed terminem płatności nabywca ureguluje należność, to również wystąpi skonto. To jednak powoduje, że konieczne staje się wystawienie faktury korygującej. Zgodnie bowiem z art. 106j ust. 1 pkt 1 ustawy VAT w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono obniżki ceny w formie rabatu, należy wystawić fakturę korygującą.

Nie ma natomiast obowiązku wystawiania faktury korygującej, jeżeli już w treści faktury pierwotnej jest uwzględnione skonto. Przypomnijmy, że podstawowy termin wystawienia faktury to 15. dzień miesiąca następującego po miesiącu powstania obowiązku podatkowego.

Przykład 1.

5 lutego podatnik dokonał sprzedaży towaru na rzecz swojego kontrahenta. Termin płatności określono na 5 marca, jednak nabywca zapłacił całość już 7 lutego, dzięki czemu zastosowano rabat w formie skonta. Sprzedawca wystawił fakturę 10 marca. W treści faktury wskazano, że należność została obniżona o kwotę udzielonego skonta.

Przykład 2.

26 lutego podatnik dokonał sprzedaży towaru na rzecz swojego kontrahenta. Termin płatności określono na 26 marca. 15 marca podatnik wystawił fakturę. Nabywca uregulował całą należność 17 marca, tj. przed ustalonym terminem płatności, co spowodowało zastosowanie rabatu w postaci skonta. W tym przypadku sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej.

Obniżka ceny wynikająca ze skonta zastosowanego już po wystawieniu faktury pierwotnej rodzi konieczność sporządzenia faktury korygującej. Jeżeli warunki skonta zostały spełnione jeszcze przed wystawieniem faktury, to nie ma potrzeby wystawiania korekty.

Skonto a korekta VAT - wykazanie w deklaracji podatkowej

W sytuacji gdy na dzień złożenia JPK V7 podatnik nie ma pewności, czy skonto znajdzie zastosowanie, należy dokonaną sprzedaż wykazać w pełnej wysokości. Podstawa opodatkowania powinna zatem obejmować całą kwotę.

Natomiast jeżeli później dojdzie do wcześniejszego uregulowania należności, co spowoduje zastosowanie skonta i udzielenie rabatu, a w konsekwencji korektę faktury, konieczne będzie dodatkowe skorygowanie deklaracji za dany okres rozliczeniowy.

Co do zasad ujmowania korekty w pliku JPK V7 za dany okres rozliczeniowy należy przypomnieć zasady określone w art. 29a ust. 13 ustawy VAT. Przepis podaje, że obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiada dokumentacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał.

Przykład 3.

Podatnik dokonał sprzedaży 21 stycznia. Termin płatności należności określono na 21 lutego. Podatnik wystawił fakturę 1 lutego i złożył JPK V7 za styczeń 7 lutego. 15 lutego nabywca uregulował całą należność przed terminem płatności, co zobligowało sprzedawcę do wystawienia korekty faktury. Nabywca otrzymał korektę 20 lutego. Sprzedawca ma zatem obowiązek skorygowania JPK V7 za styczeń i uwzględnienia w niej kwoty przyznanego rabatu.

Zastosowanie skonta, na którego skutek konieczne jest wystawienie faktury korygującej, pociąga za sobą obowiązek dokonania korekty deklaracji VAT.

Skonto a korekta VAT przy zapłacie podatku

Co ciekawe, podatnicy stosujący mechanizm podzielonej płatności mogą otrzymać skonto w ramach swojego zobowiązania podatkowego względem fiskusa. Art. 108d ustawy VAT przewiduje bowiem obniżenie kwoty podatku w przypadku zapłaty w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku.

Zgodnie z powyższym przepisem jeżeli zapłata zobowiązania podatkowego z tytułu podatku następuje w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku, kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku można obniżyć o kwotę wyliczoną według wzoru:


S= Z x r x n/360

w którym poszczególne symbole oznaczają:

S – kwotę, o którą obniża się kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku;

Z – kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku wynikającą z deklaracji podatkowej przed obniżeniem tego zobowiązania;

r – stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego obowiązującą na dwa dni robocze przed dniem zapłaty podatku;

n – liczbę dni od dnia, w którym obciążono rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, z wyłączeniem tego dnia, do dnia, w którym upływa termin zapłaty podatku, włącznie z tym dniem.

Przepisy ustawy VAT przewidują dla podatników możliwość zastosowania skonta z tytułu zapłaty z rachunku VAT podatku przed ustawowym terminem płatności.
Przechodząc do podsumowania powyższych rozważań, wskazać możemy, że skonto udzielone nabywcy wywołuje różne skutki podatkowe w zależności od tego, w którym momencie znajduje zastosowanie.

Udzielenie skonta po wystawieniu pierwotnej faktury, która została wykazana w złożonym pliku JPK V7, powoduje, że konieczne staje się zarówno skorygowanie faktury, jak i skorygowanie JPK V7.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów