Poradnik Przedsiębiorcy

Metoda kasowa - rozliczenie faktury małego podatnika

Rozliczanie faktur metodą kasową zarezerwowane jest dla przedsiębiorców, którzy zaliczają się do grupy małych podatników. Metoda kasowa polega na odprowadzaniu VAT dopiero po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta. Taka forma rozliczeń wymaga wcześniejszego, pisemnego zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego - do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który podatnik ma zamiar je stosować.

Kim jest mały podatnik?

Mały podatnik, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, to polski podatnik:

1. u którego wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. W 2015 r. limit, który uprawnia do korzystania ze statusu małego podatnika to kwota 5 015 000 zł.
2. prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro. W 2015 r. jest to kwota 188 000 zł.

Należy pamiętać, że przeliczenie kwot wyrażonych w euro dokonywane jest według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego (w zaokrągleniu do 1000 zł). Kurs ten na dzień 1 października 2014 r. wynosił 41 792 zł.

Metoda kasowa a obowiązek podatkowy

U podatnika, który wybrał metodę kasową rozliczania podatku VAT, obowiązek podatkowy powstaje:

 • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, jeśli dokonywana jest dostawa towarów lub świadczone są usługi na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny;

 • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, jednak nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, jeśli dotyczą one podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1.

Natomiast, jeśli została zapłacona tylko część należności, wówczas powstaje obowiązek podatkowy dotyczący tylko tej części.

Podsumowując, jeśli mały podatnik, stosując metodę kasową, za daną transakcję nie otrzyma zapłaty od kontrahenta, który jest czynnym podatnikiem VAT - nie będzie miał obowiązku podatkowego z tego tytułu. Jeśli zaś mały podatnik wykonuje czynności na rzecz innych podmiotów, niż czynni podatnicy VAT - obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania całości lub części kwoty, jednak nie później niż 180. dnia licząc od wydania towaru lub wykonania usługi.

Metoda kasowa a dane na fakturze

Przy wykorzystywaniu metody kasowej wystawiana faktura VAT powinna zawierać dane, określone w art. 106e, ust. 1 ustawy o VAT. Do elementów tych zalicza się m.in.: :

 • datę wystawienia faktury,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile data ta jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, których transakcja dotyczy w kwocie netto,

 • stawkę podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem,
 • wyrazy “metoda kasowa”.

Oznaczenie “metoda kasowa” na fakturze

Od 2014 r. faktury wystawiane przez małych podatników rozliczających się metodą kasową powinny zawierać wyrazy “metoda kasowa”. Obowiązek umieszczania takiego oznaczenia na fakturze dotyczy także działań, podczas których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT, czyli z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu:

 • wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu;

 • przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie;

 • dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, o której mowa w art. 18;

 • świadczenia na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b;

 • świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41 ustawy o VAT.

Metoda kasowa a rozliczanie podatku VAT

Stosując metodę kasową, rozliczeń podatku VAT należy dokonywać za okresy kwartalne, na formularzu VAT-7K do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kwartale.

Ważne!

Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, mają obowiązek rozliczania podatku VAT w cyklu kwartalnym.

Rezygnacja z metody kasowej

Odstąpienie od metody kasowej jest możliwe po upływie 12 miesięcy, w trakcie których podatnik rozliczał się tą metodą. Jednak, aby mógł zrezygnować z tej formy, musi złożyć zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego do końca kwartału, w którym była stosowana metoda kasowa.