Poradnik Przedsiębiorcy

Metoda kasowa - rozliczenie faktury małego podatnika

Rozliczanie faktur metodą kasową zarezerwowane jest dla przedsiębiorców, którzy zaliczają się do grupy małych podatników. Metoda kasowa polega na odprowadzaniu VAT dopiero po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta. Taka forma rozliczeń wymaga wcześniejszego, pisemnego zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego - do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który podatnik ma zamiar je stosować.

Kim jest mały podatnik?

Mały podatnik, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, to polski podatnik:

1. u którego wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. W 2015 r. limit, który uprawnia do korzystania ze statusu małego podatnika to kwota 5 015 000 zł.
2. prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro. W 2015 r. jest to kwota 188 000 zł.

Należy pamiętać, że przeliczenie kwot wyrażonych w euro dokonywane jest według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego (w zaokrągleniu do 1000 zł). Kurs ten na dzień 1 października 2014 r. wynosił 41 792 zł.

Metoda kasowa a obowiązek podatkowy

U podatnika, który wybrał metodę kasową rozliczania podatku VAT, obowiązek podatkowy powstaje:

  • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, jeśli dokonywana jest dostawa towarów lub świadczone są usługi na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny;

  • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, jednak nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, jeśli dotyczą one podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1.

Natomiast, jeśli została zapłacona tylko część należności, wówczas powstaje obowiązek podatkowy dotyczący tylko tej części.

Podsumowując, jeśli mały podatnik, stosując metodę kasową, za daną transakcję nie otrzyma zapłaty od kontrahenta, który jest czynnym podatnikiem VAT - nie będzie miał obowiązku podatkowego z tego tytułu. Jeśli zaś mały podatnik wykonuje czynności na rzecz innych podmiotów, niż czynni podatnicy VAT - obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania całości lub części kwoty, jednak nie później niż 180. dnia licząc od wydania towaru lub wykonania usługi.

Metoda kasowa a dane na fakturze

Przy wykorzystywaniu metody kasowej wystawiana faktura VAT powinna zawierać dane, określone w art. 106e, ust. 1 ustawy o VAT. Do elementów tych zalicza się m.in.: :

  • datę wystawienia faktury,
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
  • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile data ta jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
  • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku,
  • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, których transakcja dotyczy w kwocie netto,