0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak rozliczyć skonto - najważniejsze informacje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Terminowe regulowanie należności? Doskonałą formą zachęty może okazać rabat udzielony w formieskonta. To rozwiązanie niesie obopólne korzyści, gdyż wystawca faktury otrzyma zapłatę przed terminem, a kontrahent zapłaci pomniejszoną należność. Udzielenie skonta wiąże się także z koniecznością prawidłowego rozliczenia podatkowego i wystawieniem faktury korygującej. Dowiedz się jak rozliczyć skonto z naszym artykułem.

Czym jest skonto?

Skonto jest formą obniżki ceny, udzielaną procentowo od wartości sprzedaży. Sprzedawca udziela go kontrahentowi, który zapłacił gotówką przed wyznaczonym terminem za towar lub wykonaną usługę. Skonto jest rozwiązaniem dobrowolnym i ma charakter warunkowy.

Skonto - informacja na fakturze

Przedsiębiorca, udzielającskonta swojemu klientowi, informację o tym fakcie powinien umieścić na fakturze. Wynika to z Ustawy o podatku od towarów i usług, a dokładnie z jej art. 106e ust. 1 pkt 10. Zgodnie z jego treścią faktura powinna zawierać informację o kwotach udzielonych upustów i obniżkach cen, a nie tylko o samym fakcie zastosowania zniżki.

W odniesieniu do  art. 106e ust. 1 pkt 10 na fakturze powinny pojawić się (...)kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym te udzielone w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto(...).

Warto zaznaczyć, że poza informacją o wartości procentowej udzielonegoskonta na fakturze powinna zostać podana dokładna kwota, na jaką opiewa zniżka.

Przykład 1.

Przedsiębiorca dokonał sprzedaży towaru na kwotę 1500 zł brutto (kwota netto: 1219, 51 zł, kwota VAT: 280,49 zł) opodatkowanej stawką VAT 23%.

Kontrahentowi przysługuje skonto o wysokości 4 procent od wartości brutto.

Poza informacją o należności wynikającej ze sprzedaży przed udzieleniem rabatu i informacji o wartości procentowej skonta, na fakturze powinien znajdować się zapis:

termin zapłaty spełniający warunki do udzielenia skonta, np. “Termin zapłaty za fakturę 15 dni od daty wystawienia faktury - skonto 4%”,
należność wynikająca z faktury pomniejszona o wartość udzielonego skonta, np. kwota netto 1170,73 zł, kwota VAT 269,27 zł
 

Nazwa towaru

ilość

cena netto za sztukę

rabat

kwota rabatu

cena netto po rabacie

wartość podatku VAT

cena brutto

x

1

1219,51

0%

0

1219,51

280,49

1500,00

Uwaga!

Termin zapłaty za fakturę 15 dni od daty wystawienia faktury - skonto 4%

Wartość wynikająca z faktury po obniżce:

cenna netto: 1170,73 zł, wartość VAT: 269,27 zł, cena brutto: 1440,00 zł

Jeżeli klient spełni warunki do udzielenia skonta, to przedsiębiorca będzie zobowiązany do wystawienia faktury korygującej.

Przed korektą

Nazwa towaru

ilość

cenna netto za sztukę

rabat

kwota rabatu

cenna netto po rabacie

wartość podatku VAT

cenna brutto

x

1

1219,51

0%

0

1219,51

280,49

1500,00

Po korekcie

Nazwa towaru

ilość

cena netto za sztukę

rabat

kwota rabatu

cenna netto po rabacie

wartość podatku VAT

cenna brutto

x

1

1219,51

4%

48,78

1170,73

269,26

1439,99

 Do zapłaty: 1439,99 zł

Przyczyna korekty: skonto -4%

W sytuacji kiedy nie wiemy, czy warunki do udzieleniaskonta zostaną spełnione, dobrze jest taką informację podać pod częścią merytoryczną faktury. Po uprawomocnieniu się skonta przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą. Natomiast jeżeli warunki doskonta nie zostaną spełnione, faktura pierwotna nie będzie wymagała zmian.

Ważne!

W sytuacji gdy rabat został udzielony od ceny jednostkowej towaru w trakcie zakupu, to należność na fakturze można od razu pomniejszyć, jednak nie będzie to rodzaj skonta, a zwykłego rabatu.

Skonto - czy należy wystawiać fakturę korektę?

Za termin uznaniaskonta należy uznać dzień, kiedy warunki formalne zostały spełnione, czyli dokonano przedterminowej zapłaty za fakturę.

Biorąc pod uwagę treść art. 29a ust. 10 pkt 1 (podstawę opodatkowania obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży upustów i obniżek cen) oraz art. 29a ust. 7 pkt 1-2 ustawy o VAT (podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty oraz upustów i obniżek cen udzielonych w momencie sprzedaży), należałoby zastanowić się, czy konieczne jest wystawianie faktury korekty w przypadku udzieleniaskonta. Tym bardziej, że na fakturze pierwotnej, oprócz należności przed rabatem, powinny być podane wartości pomniejszone o kwotę należnego upustu.

Otóż odpowiedź brzmi: tak - przedsiębiorca powinien wystawić fakturę korygującą, chociażby przez wzgląd na art. 106j ust. 1 pkt 1 tej ustawy, który w swym brzmieniu nakłada taki obowiązek (podatnik wystawia fakturę korygującą w przypadku, kiedy udzielił obniżki cen w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1 oraz udzielił upustów i obniżek cen zgodnie z art. 29a ust. 10 pkt 1).

W sytuacji odwrotnej, czyli faktura nie została opłacona przed terminem, a więc warunki doskonta nie zostały spełnione, wówczas nie ma potrzeby wystawiania korekty, gdyż rabat nie został udzielony i klient musi zapłacić pełną wartość faktury.

Faktury korygującej nie należy również wystawiać w sytuacji, kiedy warunki doskonta zostały spełnione jeszcze przed wystawieniem faktury pierwotnej (fakturę co do zasady wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę).

Rozliczenie skonta - podatek VAT

Ustawa o VAT nie wskazuje dokładnie, który moment należy uznać za udzielenieskonta. W tej sytuacji należałoby wziąć pod uwagę wyżej omawiane przepisy oraz warunkowy charakter udzielonej zniżki. Bezpiecznej jest uznać za moment udzielenia skonta dzień, w którym rzeczywiście dokonano przedterminowej zapłaty. Jednak z drugiej strony, rozliczenieskonta powinno mieć miejsce w okresie rozliczeniowym (miesiącu bądź kwartale), w którym miała miejsce pierwotna transakcja.

Przykład 2.

Przedsiębiorca dokonał sprzedaży towaru na kwotę 1500 zł (kwota netto: 1219,51 zł, kwota VAT: 280,49 zł) w czerwcu. Przyznał klientowi skonto w wysokości 4% od wartości brutto w przypadku przedterminowej zapłaty. Klient zapłacił w lipcu, przy czym warunki do skonta zostały spełnione.

Podatnik w czerwcu powinien wykazać w ewidencji VAT oraz deklaracji VAT wartość pomniejszoną o skonto: kwota netto: 1170,73 zł, kwota VAT: 269,27 zł.

Jeżeli podatnik w dniu złożenia deklaracji VAT-7 nie wie, czy ostatecznie formalności do udzieleniaskonta zostaną spełnione, powinien złożyć deklarację, w której wykaże pełne kwoty wynikające z faktury. Następnie, w chwili uznania skonta, zobowiązany będzie do sporządzenia stosownej korekty ww. deklaracji.

Jak rozliczyć skonto w podatku dochodowym

Na gruncie podatku dochodowego, podobnie jak w podatku VAT, przepisy nie regulują momentu uznania skonta i co za tym idzie, nie wskazują konkretnego momentu jego rozliczenia. Wcześniej zostały omówione dwa przypadki rozliczenia takiego rabatu:

  • faktura pierwotna dokumentuje sprzedaż pomniejszoną już o wartość udzielonegoskonta (warunki jego udzielenia zostały spełnione przed wystawieniem faktury),
  • skontozostało udzielone w terminie późniejszym, niż wystawiono fakturę pierwotną i rozliczone poprzez wystawienie faktury korygującej.

Pierwsza sytuacja nie niesie za sobą konsekwencji podatkowych, gdyż od razu przychód został pomniejszony o udzielonyupust. W drugim przypadku należy pomniejszyć przychód oraz podatek VAT na podstawie wystawionej faktury korekty, w okresie w którym została wystawiona faktura korekta.

W podsumowaniu należałoby jeszcze raz zaznaczyć, że przepisy jasno nie określają, w którym momencie należy dokonać rozliczenia z tytułu udzielonegoskonta. Jednak warto przypomnieć, że formalnym warunkiem do spełniania skonta jest dokonanie przedterminowej zapłaty. Faktura korygująca sporządzona w wyniku udzielonegoskonta powinna zostać zaksięgowana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona. Nie ma w tym przypadku konieczności cofania się do okresu wystawienia faktury pierwotnej ponieważ udzielenie skonta jest osobnym zdarzeniem, nie wynika z błędu czy oczywistej pomyłki na fakturze pierwotnej, która według znowelizowanych przepisów podatkowych, zobowiązuje przedsiębiorcę do zaksięgowanie korekty w okresie wystawienia faktury pierwotnej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów