Poradnik Przedsiębiorcy

Faktura korygująca - czy potwierdzenie odbioru jest konieczne?

Faktura korygująca ma za zadanie skorygowanie podstawy opodatkowania poprzez jej obniżenie lub podwyższenie. W przypadku tych pierwszych, czyli faktur in minus, ustawodawca przewidział szczególne regulacje.

Faktura korygująca in minus - potwierdzenie otrzymania 

Zasadniczo w 2013 r. by podatnik, który świadczył usługę lub dokonywał dostawy towarów, mógł obniżyć podstawę opodatkowania, powinien posiadać potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi. Posiadanie takiego potwierdzenia jest bowiem warunkiem koniecznym dla dokonania korekty podatku VAT.

Za to od 2014 r. skorygowanie podatku VAT od sprzedaży jest także możliwe, jeśli sprzedawca nie będzie w posiadaniu potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. Skorzysta z tego prawa tylko ten podatnik, który łącznie spełni następujące przesłanki:

  • nie uzyska potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej np. potwierdzenie nadania oraz
  • z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, sprzedawca będzie mógł obniżyć podatek VAT należny za ten okres, w którym taka sytuacja nastąpiła.

Zatem podatnik, który wystawił fakturę korygującą in minus, dopełni starań w dostarczeniu korekty oraz będzie mógł uprawdopodobnić, że nabywca o tym wie, będzie mógł obniżyć podatek.

Faktura korygująca - kiedy potwierdzenie nie jest potrzebne?

Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:

  • eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
  • dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
  • sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;
  • pozostałych przypadkach, jeżeli w wystawionej fakturze, do której odnosi się korekta, nie wykazano kwoty podatku.
  • Potwierdzenie nabywcy nie musi zawierać jego podpisu. Przykładowo dopuszczalna jest forma e-mailowa lub za pośrednictwem faksu oraz potwierdzenie pocztowe nadania listu z fakturą korygującą.