0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sponsoring a darowizna – jakie są różnice?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sponsoring a darowizna to dwie różne umowy – przy sponsoringu sponsor w zamian za przekazane świadczenia oczekuje promocji jego marki, natomiast darowizna polega na bezinteresownej pomocy.

Zagadnienia dotyczące umowy darowizny uregulowane są w art. 888–902 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2017, poz. 459 z późn. zm.), w którym definicję darowizny możemy znaleźć w art. 888. Brzmi on następująco: przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Umowa sponsoringu nie jest uregulowana wprost przepisami żadnych ustaw, jednak musi spełniać wymogi dotyczące zawierania umów wynikające z Kodeksu cywilnego – przy czym prawa i obowiązki stron są kształtowane w myśl zasady swobody zawierania umów. Umowa sponsoringu polega na przekazaniu pieniędzy, świadczenia lub rzeczy przez sponsora w zamian za reklamę, popularyzację jego marki.

Sponsoring a darowizna – różnice

Na podstawie powyższych definicji możemy zauważyć, że podstawowym elementem rozróżniającym sponsoring od darowizny jest tzw. wzajemność zobowiązania. Przy umowie sponsorskiej sponsor zobowiązuje się do przekazania określonej kwoty lub świadczenia na rzecz sponsorowanego w zamian za reklamę, popularyzację czy wyróżnienie jego marki. Jest to zobowiązanie dwustronne, gdzie korzyści występują po obu stronach. Natomiast w umowie darowizny darczyńca przekazuje pieniądze czy określone świadczenia na rzecz obdarowanego, nie oczekując nic w zamian. Jest to zobowiązanie jednostronne, gdzie korzyści występują po jednej stronie.

Sponsoring a darowizna – w ujęciu podatkowym

W zależności od umowy z drugą stroną: czy będzie to umowa sponsoringu, czy umowa darowizny, inaczej będą się kształtowały obowiązki podatkowe PIT oraz VAT.

Umowa sponsoringu jest korzystniejsza podatkowo, ponieważ w tym przypadku można odliczyć koszty uzyskania przychodu oraz podatek VAT.  Natomiast jeśli chodzi o darowiznę, to nie ma takiej możliwości, istnieje jedynie możliwość odliczenia niektórych darowizn w zeznaniu rocznym.

Umowa sponsoringu – podatek PIT i VAT

W przypadku, gdy sponsor przekazuje pieniądze na rzecz sponsorowanego w zamian za usługę reklamy, to ma on prawo odliczyć podatek VAT, a sponsorowany wystawia fakturę za usługi reklamy z naliczonym podatkiem – gdy obie strony są podatnikami VAT. W danej sytuacji sponsor może również odliczyć koszty uzyskania przychodu.

Gdy sponsor przekazuje towary lub usługi w zamian za reklamę, to opodatkowaniu VAT podlega zarówno przekazanie towarów/usług przez sponsora, jak i usługa reklamowa świadczona przez sponsorowanego. Faktura jest wystawiana przez sponsora z tytułu przekazania towarów (ze stawką podatku jak dla sprzedaży towarów) oraz przez sponsorowanego z tytułu usługi reklamowej. Jeżeli obie strony są czynnymi podatnikami VAT, to mają prawo do jego odliczenia.

W powyższym przypadku otrzymany towar lub usługa jest również przychodem w rozumieniu PIT (w równowartości otrzymanego towaru/usługi) wobec czego obie strony muszą ten przychód rozliczyć oraz oczywiście mają prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodu w związku z wykonaniem usługi, a także kosztów wzajemnych świadczeń.

Umowa darowizny – podatek PIT i VAT

Darowizna przekazana w formie pieniędzy nie jest opodatkowana VAT. A zatem od takiej darowizny nie można odliczyć podatku od towarów i usług.

Darowizna przekazana w formie towarów podlega opodatkowaniu VAT, gdy darczyńcy przysługiwało całkowite lub częściowe odliczenie podatku przy nabyciu przekazywanych towarów. Wyjątkiem są drukowane materiały reklamowe i informacyjne, próbki oraz prezenty o małej wartości, których nie trzeba opodatkowywać.

Darowizna przekazana w formie usług zawsze podlega opodatkowaniu VAT  – niezależnie od tego, czy darczyńcy przysługiwało wcześniej odliczenie podatku od danych usług, czy też nie. Obowiązek zapłaty podatku ciąży na wykonującym usługi, natomiast obdarowany nie ma obowiązku rozliczać VAT od przyjętej darowizny.

Przekazanej darowizny nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu (chyba że są to produkty spożywcze przekazane wyłącznie na cele pożytku publicznego, działalność charytatywną).

Ustawa o PIT w niektórych sytuacjach przyznaje prawo do odliczenia darowizn od dochodu w zeznaniu rocznym. Darowiznę mogą odliczyć osoby opodatkowane na ryczałcie lub na zasadach ogólnych, pod warunkiem że została ona przekazana na cele pożytku publicznego, kultu religijnego (na kościół) lub na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła (np. Caritas, kuchnia dla ubogich prowadzona przez parafię). Kwota odliczenia darowizny w PIT rocznym nie może przekraczać 6% dochodu – w przypadku osób fizycznych, 10% dochodu – w przypadku osób prawnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów