0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Stawka ryczałtu dla informatyków w 2022 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wraz z Polskim Ładem dokonano korekty stawek dla pewnej kategorii usług informatycznych. Trzeba jednak zaznaczyć, że wspomniane usługi mogą mieć bardzo szeroki zakres, co może powodować pewne wątpliwości, jeżeli chodzi o ustalenie prawidłowej stawki podatkowej. Jaka stawka ryczałtu dla informatyków obowiązuje?

Stawka ryczałtu dla informatyków zależna od PKWiU

Tytułem wstępu wyjaśnić należy, że art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku warunkuje możliwość zastosowania określonej stawki od odpowiedniego kodu PKWiU.

Stosownie bowiem do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku, użyte w ustawie określenie „działalność usługowa” oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Należy zwrócić uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług lub wytwarzanych wyrobów. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU.

Co równie istotne takiej klasyfikacji dokonuje sam podatnik.

Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Zasadą jest, że przedsiębiorca sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach.

Natomiast w przypadku trudności w ustaleniu właściwego kodu PKWiU przedsiębiorca ma prawo zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, który udziela informacji w zakresie stosowania takiej klasyfikacji, na podstawie wniosku podatnika, w którym to wniosku zawarte są informacje dotyczące zakresu i charakteru planowanej działalności gospodarczej.

Również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 18 sierpnia 2006 roku, III SA/Wa 1202/06 wyjaśnia, że w przypadkach spornych dotyczących klasyfikowania produktu do określonego grupowania PKWiU, które wystąpić mogą między producentami a inną jednostką gospodarczą lub urzędem, o rozstrzygnięcie sporu należy zwracać się do właściwego terytorialnie urzędu statystycznego względnie Głównego Urzędu Statystycznego.

Wbrew zatem obiegowej opinii stawki podatku nie są zależne od kodów PKD wpisanych w CEIDG. Jak bowiem możemy przeczytać w pkt 5.3.2. objaśnień do rozporządzenia w sprawie PKWiU, każdą usługę trzeba zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu PKD, pod którym został zaklasyfikowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON podmiot gospodarczy wykonujący usługę.

W konsekwencji dla ustalenia odpowiedniej stawki ryczałtu kluczowe znaczenie ma ustalenie, jaka faktyczna czynność jest wykonywana i do jakiego grupowania w ramach PKWiU jest przypisana.

To, jakie kody PKD podatnik wskazuje w CEIDG, nie jest determinujące, ponieważ podatnik może podać dowolny kod PKD i w toku działalności wcale nie musi realizować czynności odpowiadających PKD.

Zakwalifikowanie przez przedsiębiorcę wykonywanej działalności do odpowiedniego grupowania PKWiU stanowi podstawę do ustalenia wysokości stawek podatkowych należnych od przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Zmiany w stawkach ryczałtu dla niektórych usług informatycznych

Z dniem 1 stycznia 2022 roku została obniżona stawka z 15% do 12% dla przychodów ze świadczenia usług:

  • związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60),
  • z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0),
  • związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1),
  • objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2),
  • związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02),
  • w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0),
  • związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi.

Oczywiście powyższy przepis nie wyczerpuje wszystkich możliwych czynności wykonywanych w ramach usług informatycznych. Pozostałe przychody będą podlegać opodatkowaniu stawką 8,5% przewidzianą dla działalności usługowej, która nie mieści się w ww. katalogu.

W kontekście stawki 8,5% dla przychodów ze świadczenia usług informatycznych należy wskazać, że możliwe jest jej zastosowanie do usług informatycznych, jeżeli nie są to usługi związane z oprogramowaniem.

Gdyby bowiem wykonywane przez przedsiębiorcę usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych były usługami związanymi z oprogramowaniem – uzyskiwane ze świadczenia tych usług przychody podlegałyby opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Grupowanie PKWiU 62.01.1, o którym m.in. mowa jest w ww. przepisie, obejmuje również usługi sklasyfikowane pod symbolem 62.01.12.0, jednakże znajdujące się przy nim oznaczenie "ex" oznacza, że 12% stawkę ryczałtu należy stosować wyłącznie do przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem.

Usługi informatyczne, w zależności od przyjętego grupowania PKWiU, mogą być opodatkowane stawką 12% lub 8,5%. Możliwa jest również sytuacja, w której przedsiębiorca stosuje obie stawki dla różnych rodzajów usług.

Wybór ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania

Na zakończenie wskażmy, że z nowym rokiem nie uległy zmianie zasady wyboru ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania działalności gospodarczej.

Nadal jest to forma, która dotyczy całego roku podatkowego. Jak podaje art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku, podatnik dokonuje wyboru ryczałtu jako formy opodatkowania poprzez złożenie pisemnego oświadczenie na dany rok podatkowy składanego naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Dokonany wybór dotyczy również lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik w terminie powyższym złoży oświadczenie na piśmie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy opodatkowania.

Np., gdy informatyk uzyskał pierwszy przychód w marcu, to oświadczenie o wyborze ryczałtu może złożyć najpóźniej do 20 kwietnia.

Z przepisów wynika zatem, że oświadczenie o wyborze ryczałtu determinowane jest miesiącem uzyskania pierwszego przychodu w danym roku podatkowym. Nie jest to zatem termin sztywny.

Wraz z nowym rokiem podatkowym obniżeniu uległa stawka ryczałtu dla informatyków na niektóre usługi informatyczne i obecnie wynosi 12%. Dodatkowo pozostałe usługi nadal mogą korzystać ze stawki 8,5%. Warto pamiętać, że determinujące znaczenie ma kod PKWiU.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów