0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ryczałt za jazdy lokalne w przychodach pracowniczych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W kwestii zaliczenia do przychodu pracownika ryczałtu wypłacanego mu z tytułu używania własnego pojazdu w celach służbowych oraz opodatkowania tego przychodu stanowisko organów podatkowych jest obecnie ugruntowane. Wyrażono je m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 czerwca 2020 roku, 0112-KDIL2-1.4011.178.2020.2.AMN. Poniżej odwołano się do najważniejszych tez tego stanowiska. Jak rozliczać ryczałt za jazdy lokalne?

Zwrot kosztów używania pojazdu w celach służbowych do jazd lokalnych

Jak stanowi art. 34a ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.), na podstawie umów cywilnoprawnych mogą być używane, do celów służbowych, samochody osobowe, motocykle i motorowery niebędące własnością pracodawcy – tzw. „pojazdy do celów służbowych”. Szczegółowe unormowania w tym zakresie zawarto w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271 ze zm.).

Zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych pojazdów do jazd lokalnych następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej między pracodawcą a pracownikiem.

Jazdy lokalne – zgodnie z ich definicją – są realizowane w miejscowości, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub w stałym miejscu pracy pracownika.

Zwrot kosztów używania pojazdów do celów służbowych następuje w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne, ustalonego przez pracodawcę, po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu.

Kwotę ustalonego ryczałtu zmniejsza się o jedną dwudziestą drugą za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

Stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu nie mogą być wyższe niż:

  1. dla samochodu osobowego:
  2. o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł,
  3. o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł;
  4. dla motocykla – 0,2302 zł;
  5. dla motoroweru – 0,1382 zł.

Miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne ustala pracodawca, przy czym limit ten, określony w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony, nie może przekroczyć:

  • 300 km – do 100 tys. mieszkańców;
  • 500 km – ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców;
  • 700 km – ponad 500 tys. mieszkańców.

Dla pojazdów do celów służbowych w służbie leśnej oraz w służbie parków narodowych limit może zostać podwyższony maksymalnie do 1500 km, natomiast dla pojazdów w służbach ratowniczych i w innych właściwych instytucjach w sytuacji zagrożenia klęską żywiołową lub usuwania jej skutków, albo skutków katastrofy ekologicznej – maksymalnie do 3000 km.

Przykład 1. 

Rozkład czasu pracy pracownika przewiduje wykonywanie pracy przez 8 godzin na dobę, od poniedziałku do piątku. Pracownik korzysta do jazd lokalnych z własnego samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3, w związku z czym pracodawca ustalił stawkę za 1 km przebiegu pojazdu na kwotę 0,5214 zł. Pracodawca określił miesięczny limit na jazdy lokalne w wysokości 100 km. W miesiącu, za który ma być obliczony ryczałt za jazdy lokalne, pracownik był nieobecny w pracy przez 2 dni. W związku z tym obliczenie ryczałtu przedstawia się następująco:

– kwota ryczałtu bez zmniejszenia: 0,5214 zł x 100 km = 52,14 zł;
– kwota zmniejszenia ryczałtu z powodu nieobecności pracownika w pracy: 52,14 zł x 2/22 = 4,74 zł;
– kwota ryczałtu należna pracownikowi: 52,14 zł – 4,74 zł = 47,40 zł.

Przychód ze stosunku pracy

W art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) ustanowiono generalną zasadę opodatkowania podatkiem dochodowym, zgodnie z którą opodatkowaniu podlegają wszelkie uzyskane przez podatnika w danym roku korzyści majątkowe, z wyjątkiem tych, które na mocy ustawy wyłączone zostały z tego opodatkowania (np. poprzez wprowadzenie ustawowego zwolnienia z opodatkowania czy też zaniechanie poboru podatku).

Stosownie do art. 12 ust. 1 wspomnianej ustawy za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło ich finansowania, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Użyty w przywołanym przepisie zwrot „w szczególności” oznacza, że wymienione kategorie przychodów zostały wskazane jedynie przykładowo. Przychodem ze stosunku pracy są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy. Tak więc w każdym przypadku, w którym pracownik uzyska od pracodawcy realną korzyść mającą wymiar finansowy, będzie to rodzić obowiązek zwiększenia jego przychodu (z wyjątkiem świadczeń określonych w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy). Dotyczy to m.in. ryczałtu za jazdy lokalne.

Kwota wypłacanego świadczenia stanowiącego zwrot kosztów poniesionych przez pracownika tytułem wykorzystywania, na podstawie właściwej umowy, prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych związanych z działalnością pracodawcy stanowi przychód pracowników w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ryczałt za jazdy lokalne a podatek

Do końca 2003 roku funkcjonowała norma zawarta w art. 21 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten stanowił podstawę prawną zwolnienia od podatku kwot otrzymywanych przez pracowników z tytułu kosztów używania pojazdów samochodowych dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych. Regulacja ta z dniem 1 stycznia 2004 roku została uchylona w wyniku wejścia w życie Ustawy z dnia 12 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202 poz. 1956 ze zm.).

Likwidacja zwolnienia przedmiotowego spowodowała, że od 1 stycznia 2004 roku otrzymywane przez pracownika kwoty z tytułu używania pojazdu samochodowego dla potrzeb pracodawcy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach.

Zwolnienie z podatku tylko na podstawie przepisów szczególnych

Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 93, poz. 894) częściowo „przywrócono” omawiane zwolnienie. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolny od podatku dochodowego jest zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do ich zwrotu wynika wprost z przepisów innych ustaw.

Z powyższego wnioskuje się, że zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdu stanowiącego własność pracownika dla potrzeb zakładu pracy jest wolny od podatku dochodowego, jeżeli samochód jest wykorzystywany w jazdach lokalnych, a obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do ich zwrotu wynika wprost z przepisów odrębnych ustaw.

Odrębnymi ustawami, do których odsyła art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są m.in.:

  • Ustawa z dnia 5 września 2008 roku o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz.U. z 2020 r. poz. 2064) – art. 19;
  • Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1275) – art. 46a.

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych ryczałt za jazdy lokalne stanowi przychód ze stosunku pracy i co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Jednak przepisy szczególne zwalniają z tego podatku pracowników niektórych branż.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów