0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Świadczenia rodzinne oraz zasiłki na uczące się dzieci

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zasady ustalania, przyznawania i wypłacania zasiłków rodzinnych zostały uregulowane w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2017 poz. 1952). Rolą zasiłków rodzinnych jest częściowe finansowanie kosztów utrzymania i wychowywania dziecka. Różnego rodzaju świadczenia rodzinne i wsparcia przez państwo przewidują zasiłki związane z pobieraniem nauki przez dzieci. Należy podkreślić, iż zasiłki rodzinne wypłacane są najczęściej na wniosek osób uprawnionych w formie jednorazowej lub co miesiąc w trakcie roku szkolnego. Przyznanie zasiłku rodzinnego rodzicom, opiekunom prawnym, osobom uczącym się jest uzależnione od spełnienia kryteriów określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Prawo do zasiłku rodzinnego ustalane jest po spełnieniu podstawowych kryteriów (art. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych), tj.

 • kryterium dochodowego (miesięczny rodzinny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać: 674 zł lub 764 zł, gdy członkiem rodziny jest osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności),
 • kryterium wieku, przy obowiązku pobierania nauki, tj. do ukończenia przez dziecko odpowiednio: 18. roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia albo
 • 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warto podkreślić, że osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej zasiłek rodzinny przysługuje nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia. Zgodnie z definicją za osobę uczącą się uznaje się osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony (art. 3 ust. 13 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Świadczenia rodzinne a dodatki do zasiłku rodzinnego

Katalog dodatków do zasiłku rodzinnego został zawarty w art. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w szczególności z tytułu uczących się dzieci. Zatem warto zwrócić uwagę na następujące świadczenia z tytułu:

 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 • rozpoczęcia roku szkolnego;
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Zasady przyznawania dodatków na uczące się dzieci

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku (art. 13 ustawy o świadczeniach rodzinnych):

 • do ukończenia 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o  niepełnosprawności;
 • powyżej 16. roku życia do ukończenia 24. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:

 • 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
 • 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

 • Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.
 • Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko.

Osoba, która chciałaby otrzymać zasiłek rodzinny oraz dodatki do wskazanego wyżej świadczenia, powinna potwierdzić odpowiednio rozpoczęcie bądź kontynuowanie nauki:

 • zaświadczeniem szkoły albo oświadczeniem o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub
 • zaświadczeniem szkoły wyższej albo oświadczeniem o uczęszczaniu do szkoły  wyższej.

Warto pamiętać, że wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. O dodatek z tytułu rozpoczętego roku szkolnego 2023/2024 r. należy wystąpić najpóźniej do 31 października 2023 r. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania (art. 14 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się (art. 15 ustawy o świadczeniach rodzinnych):

 • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 113 zł albo
 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej - w wysokości 69 zł miesięcznie na dziecko.

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Osoba, która chciałaby starać się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, do wniosku o zasiłek rodzinny powinna dołączyć:

 • zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania,
 • zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania,
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Warto zapamiętać, że dodatki do zasiłku rodzinnego przyznawane są na wniosek osoby uprawnionej. Najczęściej wyżej wspomniane wnioski składa się przy wypełnianiu stosownych miejsc we wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, ale także dodatków do zasiłku rodzinnego. Należy wskazać, że wzór wniosku został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r. poz. 2284 z późn. zm.).

Należy dodać, że rada gminy w drodze uchwały może podnieść kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego. Podwyższenie kwot dodatków finansowane jest ze środków własnych gminy (art. 15a ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Warto przypomnieć, że zgodnie z prawnym rozwiązaniem tzw. ustawy "złotówka za złotówkę" rodzina przekraczająca próg dochodowy nie będzie automatycznie pozbawiana zasiłku. Zasiłki i inne świadczenia będą pomniejszone o kwotę, o którą został przekroczony próg dochodowy.

Przykład 1.

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wynosi 682,00 zł, zatem zostanie tej rodzinie wypłacony zasiłek pomniejszony o 8 zł. Jeśli więc rodzina przekroczy kryterium o złotówkę, to otrzyma świadczenie pomniejszone o 1 zł, jeśli o 35 zł to otrzyma pomniejszone o 35 zł. Minimalne wypłacane świadczenie będzie wynosić 20 zł. Gdyby ta różnica wynosiła 19 zł, wówczas świadczenia nie będzie wypłacone.

Podsumowując, w okresie zasiłkowym od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r. wysokość zasiłku rodzinnego na dzieci wynosi:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Ponadto opiekunowie mogą się starać o dodatkowe świadczenia w związku z kształceniem dzieci:

 • 100,00 zł na dziecko tytułem rozpoczęcia roku szkolnego;
 • 90,00 zł gdy dziecko nie skończyło 5 lat tytułem dodatku do kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka lub 110 zł miesięcznie do 24. urodzin;
 • 69,00 zł dodatek na dziecko, które podejmuje naukę poza miejscem zamieszkania. W przypadku przeniesienia dziecka do miejscowości, w której znajduje się szkoła, dodatek wynosi 113 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów