0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Świadczenia urlopowe a wpłaty do PPK

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych określono zasady gromadzenia środków w PPK, zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, a także finansowania i dokonywania wpłat do PPK. Jednym z zagadnień dotyczących wpłat jest kwestia prawidłowego ustalenia podstawy ich wymiaru, co przedstawiono poniżej na przykładzie świadczenia urlopowego. W artykule wyjaśniamy jak wyliczać wpłaty do PPK

Świadczenie urlopowe 

Pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) lub wypłacać świadczenie urlopowe. Wysokość tego świadczenia nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego określonego w art. 5 ust. 2, 2a i 3 Ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika.

Wysokość odpisu podstawowego wynosi:

  1. na jednego zatrudnionego, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 – 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą (w 2022 roku – 1662,97 zł);
  2. na jednego pracownika młodocianego – w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w pkt 1 (w 2022 roku – odpowiednio: 221,73 zł, 266,07 zł i 310,42 zł);
  3. na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych (patrz niżej) – wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w pkt 1 (w 2022 roku – 2217,29 zł).

Wysokość świadczenia urlopowego dla zatrudnionych, o których mowa wyżej w pkt 1 i 3,  ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika.

Prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku.

Prace o szczególnym charakterze to prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się. Wykazy wspomnianych prac stanowią załączniki do Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych.

Świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wypłata świadczenia urlopowego następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego. Świadczenie urlopowe nie podlega składce na ubezpieczenie społeczne pracowników (art. 3 ust. 3 i 4–6 i art. 5 ustawy o ZFŚS).

Wpłaty do PPK 

Podmiot zatrudniający (w szczególności pracodawca) i uczestnik PPK (w szczególności pracownik) finansują wpłaty podstawowe do PPK z własnych środków. Mogą też zadeklarować finansowanie wpłat dodatkowych. Wysokość wpłaty do PPK określa się procentowo od wynagrodzenia uczestnika PPK.

Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia. Podmiot zatrudniający może zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia.

Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK wynosi 2% wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że może ona wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Uczestnik PPK może też zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia (art. 25–27 ustawy o PPK).

Maksymalny limit wpłat i dopłat możliwych do dokonania na wszystkie rachunki PPK uczestnika PPK wynosi w danym roku kalendarzowym równowartość w złotych kwoty 50 000 dolarów amerykańskich, według średniego kursu dolara amerykańskiego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy. Po przekroczeniu tego limitu dalsze wpłaty i dopłaty na rachunek PPK uczestnika PPK nie są dokonywane.

Podstawa wymiaru wpłat do PPK 

Wpłaty do PPK oblicza się jako procent wynagrodzenia rozumianego jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w Ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy (czyli ograniczenia wysokości rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe), oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego (art. 2 ust. 1 pkt 40 ustawy o PPK).

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK będącego pracownikiem (osobą zatrudnioną w ramach stosunku pracy) jest przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, czyli wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych – jednak bez wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków (art. 18 ust. 1 i 2, w związku z art. 4 pkt 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Należy również zastrzec, że w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wymieniono przychody, które nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w ogólności – na ubezpieczenia społeczne), a wśród nich (w pkt 21) świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o ZFŚS – do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej w tej ustawie. Tak więc we wspomnianym rozporządzeniu powtórzono normę zawartą już w ustawie o ZFŚS, ustalającą, że świadczenie urlopowe nie podlega składce na ubezpieczenia społeczne pracowników, przy czym brak oskładkowania dotyczy kwoty nieprzekraczającej w danym roku równowartości odpisu podstawowego na ZFŚS.

Przykład 1.

W 2022 roku pracownik wykonujący prace w szczególnych warunkach, w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, otrzymał świadczenie urlopowe w wysokości 2500,00 zł, czyli w kwocie przekraczającej wysokość odpisu podstawowego na  pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze, w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, który w 2022 roku wynosi 2217,29 zł. W związku z tym składki na ubezpieczenia społeczne wspomnianego pracownika należy opłacić od kwoty 282,71 zł (2500,00 zł - 2217,29 zł). W konsekwencji kwotę tę (282,71 zł) należy uwzględnić w podstawie wymiaru wpłat do PPK. Na marginesie warto dodać, że kwota 282,71 zł – ściśle rzecz ujmując – nie miała już charakteru świadczenia urlopowego, zważywszy na to, że, jak wskazano wyżej, zgodnie z unormowaniami ustawy o ZFŚS, świadczenie urlopowe nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego. Zatem kwota 282,71 zł była w rzeczywistości podlegającym oskładkowaniu przychodem pracownika z innego tytułu niż świadczenie urlopowe.

Podsumowując, w podstawie wymiaru wpłaty do PPK dotyczących uczestnika PPK będącego pracownikiem nie uwzględnia się kwot niestanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (ubezpieczenia społeczne). Taką kwotą jest w szczególności świadczenie urlopowe (wypłacone w wysokości nieprzekraczającej kwoty odpisu podstawowego).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów