0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Świadczenie usług za pomocą aplikacji Google Play – rozliczanie VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Świadczenie usług za pomocą aplikacji Google Play jest coraz częściej wykorzystywane przez  przedsiębiorców z branży IT. Sprzedaż produktów na tej platformie pozwala na dotarcie do klientów z całego świata. Powyższe powoduje, że przedsiębiorcy znacząco zwiększają swoją sprzedaż, a także ich produkty mogą zaistnieć na nowych rynkach. 

Świadczenie usług za pomocą aplikacji Google Play- definicja

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – dalej: ustawa o VAT – przez świadczenie usług, o którym mowa w ustawie, rozumie się każde świadczenie usług na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Pod pojęciem świadczenia usługi należy więc zatem rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy).

Należy zwrócić uwagę na to, że usługą jest tylko takie świadczenie, w którego przypadku istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący z niego korzyść. Czynnikiem wyróżniającym określoną czynność jako usługową (usługę) jest przede wszystkim to, że świadczenie usług zmierza do bezpośredniego zaspokojenia określonej potrzeby zamawiającego.

Ze świadczeniem usług mamy do czynienia również w sytuacji, gdy podatnik dokonuje czynności, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej. Wówczas przyjmuje się, że dla celów podatku od towarów i usług podatnik (zleceniobiorca) sam nabył usługę od faktycznego wykonawcy, a następnie wyświadczył tę usługę zleceniodawcy.

W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że sam otrzymał on i wyświadczył te usługi (refakturowanie usług).

Świadczenie usług za pomocą aplikacji Google Play - jako usługi elektroniczne?

Należy wskazać, że w myśl art. 2 pkt 26 ustawy o VAT przez usługi elektroniczne rozumie się usługi świadczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia 282/2011.

Z unormowań unijnych wynika, że do „usług świadczonych drogą elektroniczną należą usługi świadczone za pomocą internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie – ze względu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe”.

W przypadku gdy usługi świadczone drogą elektroniczną są świadczone za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, interfejsu lub portalu, np. sklepu z aplikacjami, przyjmuje się, że podatnik uczestniczący w świadczeniu tych usług działa w imieniu własnym, lecz na rzecz dostawcy tych usług, chyba że wyraźnie wskaże on tego dostawcę jako podmiot świadczący usługę i jest to odzwierciedlone w uzgodnieniach umownych zawartych między stronami.

Aby uznać dostawcę usług świadczonych drogą elektroniczną za wyraźnie wskazanego przez podatnika jako podmiot świadczący usługę, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • na fakturze wystawionej lub udostępnionej przez każdego podatnika uczestniczącego w świadczeniu usług drogą elektroniczną należy wyszczególnić takie usługi i ich dostawcę;

  • na rachunku lub paragonie wystawionym lub udostępnionym usługobiorcy należy wyszczególnić usługi świadczone drogą elektroniczną i ich dostawcę.

Z powyższego wynika więc, że w przypadku świadczenia usług drogą elektroniczną podatnik uczestniczący w świadczeniu tych usług działa w imieniu własnym, lecz na rzecz dostawcy tych usług. Oznacza to, że każdy pośrednik otrzymał i świadczył usługę dalej drogą elektroniczną. Jednakże w określonych okolicznościach należy przyjąć, że taki stan rzeczy nie ma miejsca, np. w sytuacji, gdy podatnik wyraźnie wskaże dostawcę jako podmiot świadczący usługę, co oznacza, że:

  • na fakturze wystawionej lub udostępnionej przez każdego podatnika uczestniczącego w świadczeniu usługi należy wyszczególnić (tj. wystarczająco jasno wskazać) przedmiotową usługę i jej dostawcę (w zwykłych transakcjach handlowych fakturę VAT wystawia się między dwoma podatnikami)

  • oraz na rachunku lub paragonie należy wyszczególnić przedmiotową usługę i jej dostawcę (podatnik musi wystawić lub udostępnić odbiorcy końcowemu rachunek lub paragon, na którym wyszczególni przedmiot świadczonej usługi i informacje dotyczące usługodawcy, np. nazwę przedsiębiorstwa, numer identyfikacyjny VAT); 

  • oraz podatnik uczestniczący w świadczeniu usługi nie zatwierdza obciążenia usługobiorcy płatnością (oznacza to na przykład, że sklep z aplikacjami nie jest odpowiedzialny za płatność pomiędzy konsumentem końcowym a właścicielem treści aplikacji);

  • oraz podatnik uczestniczący w świadczeniu usługi nie zatwierdza świadczenia usługi (oznacza to, że dostawa, na przykład aplikacji, od właściciela treści za pośrednictwem sklepu z aplikacjami nie jest zatwierdzana przez sklep z aplikacjami); 

  • oraz podatnik uczestniczący w świadczeniu usługi nie ustala ogólnych warunków świadczenia usługi (oznacza to na przykład, że warunki sprzedaży aplikacji za pośrednictwem sklepu z aplikacjami nie są ustalane przez sklep z aplikacjami).

Świadczenie usług za pomocą aplikacji Google Play a miejsce wykonania usługi

Podatnicy, aby mogli poprawnie opodatkować usługi, które świadczą za pomocą aplikacji Google Play, muszą określić miejsce opodatkowania usługi. 

Przykład 1.

Podatnik jest programistą i stworzył on aplikację mobilną. Jej sprzedaż prowadzi za pośrednictwem platformy Google Play z siedzibą w Irlandii. Zakupów na platformie mogą dokonywać tylko osoby fizyczne. Kupując dostęp do aplikacji mobilnych i pobierając stosowne treści z platformy, klienci docelowi zawierają umowę z podmiotem z Google Play, a nie ze spółką. Następnie podatnik rozlicza się z platformą. Gdzie powinna być opodatkowana usługa?

O tym, czy świadczenie usług ma miejsce na terytorium kraju, decydują przepisy o miejscu świadczenia usług, tj. przede wszystkim przepisy art. 28a–28o ustawy o VAT.

W tym przypadku sprzedaż jest prowadzona za pośrednictwem platformy. Działa ona w charakterze przedstawiciela podatnika, natomiast podatnik działa w charakterze zleceniodawcy dla Google Play. 

Sprzedaż będzie więc stanowić świadczenie usług na rzecz spółki Google, która ma siedzibę w Irlandii. Tym samym usługa nie jest świadczona na rzecz osób fizycznych. W takiej sytuacji nie został przewidziany szczególny sposób ustalania miejsca ich świadczenia. 

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 28b ust.1 miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. 

Co istotne, w tym przypadku nie znajdzie zastosowania art. 28k ustawy VAT. Określa on, że świadczenie usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. W naszym przypadku taki sposób sprzedaży oznacza, że nie mamy do czynienia z usługami elektronicznymi.

Podsumowując, mimo że w analizowanym przykładzie dokonujemy sprzedaży na odległość dla osób fizycznych, to sprzedajemy je za pośrednictwem platformy. Tym samym naszym kontrahentem jest platforma. Podatnik winien wystawić fakturę dla Google’a. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów