0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odprawa celna przy eksporcie towarów - rozliczenie podatkowe

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy, którzy dokonują eksportu towarów poza grancie Unii Europejskiej, zobowiązani są do dokonania odprawy celnej. Odprawa celna przy eksporcie towarów polega na skontrolowaniu dokumentacji oraz przewożonych towarów. Jak powinna przebiegać odprawa celna przy eksporcie towarów? Odpowiadamy w artykule.

Eksport towarów a należności celno-podatkowe

Jak zostało wspomniane powyżej, każdy towar, który wywożony jest poza granice Unii Europejskiej, musi zostać zgłoszony do Urzędu Celnego. Odprawa eksportowa towaru następuje w formie pisemnej lub z wykorzystaniem elektronicznego przetwarzania danych.

Efektem odprawy celnej jest urzędowe potwierdzenie wywozu towaru. Dokument ten niezbędny jest do zastosowania stawki 0% VAT na sprzedawane produkty.

W procedurze wywozu towarów poza granice UE nie występują opłaty celne ani inne należności podatkowe. W przeciwieństwie do transakcji importu towaru, czyli procedury dopuszczenia do obrotu.
Brak opłat celno-podatkowych, a co za tym idzie możliwość zastosowania stawki 0% VAT, wynika z tego, że eksport jest procedurą wspieraną przez państwo. Zerowa stawka VAT ma bowiem zachęcić producentów i eksporterów do sprzedaży na rynkach zagranicznych, co przyczynia się do poprawy bilansu handlowego kraju.

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia celnego przy eksporcie towarów

Do zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą eksportową należy dołączyć:

 • fakturę, na podstawie której zgłaszana jest wartość towarów,

 • jeśli faktura nie spełnia roli specyfikacji, to konieczne jest złożenie oddzielnej specyfikacji towarów lub listy towarowej,

 • zezwolenia/pozwolenia bądź inne dokumenty, jeśli są wymagane,

 • dokumenty, na podstawie których można określić podstawę opodatkowania towarów, jeśli faktura lub inny dokument służący do ustalenia wartości celnej towarów nie posiada niezbędnych w tym celu danych,

 • certyfikat wystawiony przez producenta lub uprawnioną do tego placówkę badawczą, zawierający skład chemiczny i surowcowy towaru oraz informacje wymagane uwagami do poszczególnych działów taryfy celnej - w sytuacji, gdy dokument ten jest konieczny do ustalenia klasyfikacji towarowej towaru,

 • dokumenty niezbędne w celu zastosowania preferencyjnych uzgodnień taryfowych lub innych środków uchylających zasady prawne mające zastosowanie do zgłaszanych towarów,

 • inne dokumenty, jeśli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Natomiast faktura dołączana do zgłoszenia celnego powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 • nazwę i adres kontrahenta,

 • nazwę i adres nabywcy,

 • numer faktury,

 • miejsce i datę wystawienia,

 • rodzaj i ilość towarów oraz ich wartość wyrażoną w walucie wymienialnej, w walucie polskiej lub walucie obcej niebędącej walutą wymienialną,

 • warunki dostawy,

 • inne dane, jeżeli są wymagane odrębnymi przepisami.

Zgłoszenie celne towarów

Przed dokonaniem odprawy konieczne jest dokonanie zgłoszenia towarów w systemie ECS. Jest to wspólnotowy system, który umożliwia wymianę zgłoszenia wywozowego i wymianę informacji w formie elektronicznej między urzędami celnymi na terenie Unii Europejskiej.

Zgłoszenie celne towarów do odprawy celnej może być dokonane w formie:

 • pisemnej,

 • z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych,

 • ustnej,

 • innej czynności uważanej za zgłoszenie celne.

Co do zasady przyjmuje się, że zgłoszenie celne powinno być złożone w formie elektronicznej lub pisemnej. Poświadczeniem dokonania elektronicznego zgłoszenia celnego jest dokument PZC (poświadczenie zgłoszenia celnego). Zastępuje on papierową kartę zgłoszenia celnego. Dokument ten zawiera adnotacje urzędu celnego o dacie i czasie przyjęcia zgłoszenia, nadaniu numeru odprawy celnej OGL, a także dacie zwolnienia towaru.

Natomiast w przypadku zgłoszenia celnego w formie pisemnej zastosowanie ma formularz SAD.

Co do zasady od 1 września 2009 roku zgłoszenia eksportowe towarów dokonywane są w formie komunikatu elektronicznego, który przesyłany jest do Systemu Kontroli Eksportu (ESC).

Wyjątek od powyższej zasady stanowi sytuacja, gdy dojdzie do awarii systemu teleinformatycznego lub w przypadku, gdy towary są wywożone przez podróżnych, którzy nie posiadają bezpośredniego dostępu do systemu teleinformatycznego. W sytuacji, gdy dojdzie do awarii systemu, zgłoszenia wywozowe do odprawy celnej przyjmowane są przez organy celne w formie pisemnej na dokumencie SAD.

W przypadku dokonywania eksportu towarów zarówno krajowe, jak i zagraniczne podmioty muszą posiadać numer EORI. Jest to numer w Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych.

Odprawa celna - jak powinna przebiegać?

Eksport towarów poza kraje UE wiąże się z obowiązkiem dokonania odprawy celnej. W praktyce odprawa eksportowa w systemie ESC powinna przebiegać w następujący sposób:

 • dokonanie zgłoszenia towaru do procedury wywozu (komunikat IE515: zgłoszenie celne w ECS),

 • przyjęcie zgłoszenia celnego wywozowego przez urząd celny i zwrotne przesłanie do agencji celnej numeru ewidencyjnego operacji wywozowej (komunikat IE528: przyjęcie zgłoszenia i nadanie numeru MRN),

 • zwolnienie towarów po kontroli do procedury wywozu oraz generowanie Wywozowego Dokumentu Towarzyszącego, tzw. EAD (komunikat IE529: zwolnienie do procedury wywozu wraz z EAD),

 • udzielenie zgody przez urząd celny na opuszczenie przez towar obszaru celnego Polski oraz zwolnienie kontenera w systemie,

 • po faktycznym wyprowadzeniu towaru poza granice Wspólnoty następuje zamknięcie eksportu przez urząd celny dokonujący wyprowadzenia. Natomiast agencja celna dokonująca odprawy celnej wysyła do eksportera komunikat potwierdzający wyprowadzenie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów