0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Transport własny przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów a VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Polscy przedsiębiorcy sprzedający towar do krajów UE, a więc realizujący wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, chcąc zachęcić klienta, oferują niekiedy transport własny sprzedawanego towaru. Transport własny przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów umożliwia zastosowanie stawki 0% VAT?

Czym jest transakcja wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (dla polskiego sprzedawcy) to nic innego jak wywóz towarów (w wyniku przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) z terytorium RP na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium RP.

WDT (u polskiego sprzedawcy) to także przemieszczenie przez polskiego podatnika (sprzedawcę) lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium RP na terytorium państwa członkowskiego inne niż RP, które zostały przez tego sprzedawcę na terytorium RP w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa:

 1. wytworzone;
 2. wydobyte;
 3. nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 4. sprowadzone na terytorium RP w ramach importu towarów

– jeżeli mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

Warunki wystąpienia WDT

Nie każda transakcja wywozu towarów poza terytorium RP będzie stanowiła dla polskiego przedsiębiorcy transakcję WDT.

WDT u polskiego sprzedawcy występuje wtedy, gdy nastąpi faktyczny wywóz towarów z terytorium RP na terytorium innego państwa członkowskiego, a dodatkowo nabywca jest:

 1. podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 2. osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
 3. podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;
 4. podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż RP państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Obowiązek podatkowy w WDT

Nawiązując do art. 20 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą o VAT), w WDT obowiązek podatkowy powstaje:

 1. z chwilą wystawienia faktury przez podatnika (sprzedawcę), albo 
 2. nie później niż 15. dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy.

W przypadku WDT wykonywanej w sposób ciągły przez okres dłuższy niż miesiąc uważa się ją za dokonaną z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia dostawy tych towarów.

Warunki umożliwiające zastosowanie stawki 0% VAT dla WDT

Transakcja WDT podlega opodatkowaniu według stawki VAT 0%, ale tylko wtedy, kiedy są spełnione warunki wynikające z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT.

Warunki te zaprezentowano w poniższej tabeli.

Warunki dla zastosowania stawki 0% u polskiego sprzedawcy wobec transakcji WDT

Lp.

Opis warunku

1.

Podatnik dokonał dostawy towarów (WDT) na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer VAT-UE, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy (NIP unijny nabywcy zawiera 2-literowy kod kraju stosowany dla podatku od wartości dodanej, który nabywca podał podatnikowi).

2.

Podatnik, składając deklarację podatkową JPK_V7x, w której wykazuje tę transakcję WDT, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

3.

Podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej JPK_V7x za dany okres rozliczeniowy ma w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium RP i dostarczone do nabywcy na terytorium jego państwa członkowskiego innego niż terytorium RP.

 Należy zaznaczyć, że w przypadku gdy sprzedawca dostarcza towar własnym transportem, warunek wymieniony w punkcie 3 tabeli wymaga zwrócenia większej uwagi.

Transport własny przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

Jednym z 3 kluczowych warunków dla stawki 0% WDT jest dysponowanie przez sprzedawcę przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej JPK_V7x za dany okres rozliczeniowy dowodów na wywóz towarów z Polski do kraju UE nabywcy.

W przypadku gdy sprzedawca dostarcza towary własnym transportem, musi zwrócić uwagę właśnie na dysponowanie ww. dowodami potwierdzającymi wywóz. Mówi o tym art. 42 ust. 4 ustawy o VAT.

W przypadku wywozu towarów będących przedmiotem WDT bezpośrednio przez:

polskiego podatnika (sprzedawcę) dokonującego takiej dostawy przy użyciu własnego środka transportu, lub
przez ich nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy
– polski podatnik (sprzedawca) oprócz specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku powinien mieć dokument potwierdzający wywóz towarów będących przedmiotem WDT z terytorium RP na terytorium kraju UE nabywcy oraz odbiór tego towaru przez nabywcę.

Polski podatnik-sprzedawca dokonujący transakcji WDT, który przewozi towary będące przedmiotem tego WDT, musi dysponować następującymi dowodami:

 1. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku, oraz
 2. dokument potwierdzający wywóz towarów będących przedmiotem WDT z terytorium RP na terytorium kraju UE nabywcy oraz odbiór tego towaru przez nabywcę.

Dokument potwierdzający wywóz towarów będących przedmiotem WDT z terytorium RP na terytorium kraju UE nabywcy oraz odbiór tego towaru przez nabywcę powinien zawierać minimum następujących danych.

Obowiązkowe dane, jakie musi zawierać dowód wywozu i odbioru towarów poza terytorium RP, którym musi dysponować polski sprzedawca dla stawki 0% VAT

Lp.

Opis warunku

1.

Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego WDT oraz nabywcy tych towarów.

2.

Adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania nabywcy.

3.

Określenie towarów i ich liczby.

4.

Potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca (adres siedziby firmy nabywcy lub inne miejsce wskazane przez nabywcę w jego kraju UE) znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium RP.

5.

Rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub numer lotu – w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego.

Wzór tego dowodu może we własnym zakresie stworzyć sprzedawca. Istotnym są czytelne podpisy stron transakcji WDT – sprzedawcy, nabywcy oraz data odbioru towarów będących przedmiotem WDT w kraju UE nabywcy.

Przykład 1.

Czynny podatnik VAT sprzedał towar kontrahentowi z Czech. Towar będzie on wiózł własnym samochodem. Jakie dokumenty powinien sporządzić?

Poza specyfikacją poszczególnych sztuk towarów stworzył dokument wywozu towarów, który zawiera:

 • własne imię i nazwisko, nazwę firmy, adres siedziby firmy, NIP-UE;
 • imię i nazwisko nabywcy, nazwę jego firmy, adres siedziby jego firmy ze wskazaniem, że pod ten adres dostarczone będą towary (zgodnie z życzeniem nabywcy), NIP-UE nabywcy;
 • liczbę i typ towaru;
 • sformułowanie, że nabywca potwierdza odbiór towaru pod adresem siedziby jego firmy w jego kraju UE (w Czechach);
 • nazwę marki i modelu pojazdu samochodowego sprzedawcy wraz z numerem rejestracyjnym tego pojazdu;
 • miejsca na podpisy stron oraz daty wywozu towaru i odbioru przez nabywcę.

Przykład 2.

Czynny podatnik VAT sprzedał towar kontrahentowi z Holandii. Towar będzie wiózł własnym samochodem. Oprócz specyfikacji poszczególnych sztuk towarów przedsiębiorca stworzył załącznik do faktury sprzedaży zawierający:

 • własne imię i nazwisko, nazwę firmy, adres siedziby firmy, NIP-UE;
 • imię i nazwisko nabywcy, nazwę jego firmy, adres siedziby jego firmy ze wskazaniem, że pod ten adres dostarczone będą towary (zgodnie z życzeniem nabywcy), NIP-UE nabywcy;
 • liczbę i typ towaru;
 • sformułowanie, że nabywca potwierdza odbiór towaru pod adresem siedziby jego firmy w jego kraju UE (w Czechach);
 • nazwę marki i modelu pojazdu samochodowego sprzedawcy wraz z numerem rejestracyjnym tego pojazdu;
 • miejsca na podpisy stron oraz daty wywozu towaru i odbioru przez nabywcę.

Na koniec należy podkreślić, że gdy dowody potwierdzające wywóz towarów, którymi dysponuje polski sprzedawca realizujący WDT, nie potwierdzają jednoznacznie ich dostarczenia do nabywcy w jego kraju UE innym niż Polska, innymi dowodami potwierdzającymi wywóz mogą być pozostałe dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności:

 • korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
 • dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
 • dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania;
 • dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium RP.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów