0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opłata targowa - czym jest i ile wynosi?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy, którzy handlują na targowiskach bądź bazarach, muszą liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty targowej. Opłata targowa pobierana jest bowiem od podmiotów, które dokonują sprzedaży na targowiskach. Dowiedz się, kogo dokładnie dotyczy i ile wynosi tego typu opłata.

Opłata targowa – co to takiego?

Opłata targowa to danina publiczna pobierana od podmiotów, które prowadzą sprzedaż na targowiskach. Konieczność uiszczenia tej opłaty wynika z zapisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (art. 15 ust.1.), w której to czytamy, iż:
"(...)rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.(...)"

Ile wynosi opłata targowa?

Wysokość opłaty targowej regulowana jest odgórnymi przepisami wydanymi przez Ministra Finansów, które określają jej maksymalną wysokość. Jednak to rada gminy ustala faktyczną kwotę opłaty, przy czym nie może być ona wyższa niż maksymalna wartość wynikająca z przepisów. Dlatego też mogą występować różnice w wysokościach pobieranych opłat targowych.

Rada gminy określając stawki opłaty targowej ma prawo do ich różnicowania. W związku z tym może ustalić inne stawki opłaty targowej dla terenów targowiska, których właścicielem jest gmina, a inne dla tych, których właścicielami są inne podmioty. Warunkiem jest jedynie, aby nie przekroczyć limitu kwotowego określonego przepisami wydanymi przez Ministra Finansów.

Potwierdzeniem powyższego jest wyrok wydany przez NSA w dniu 6 maja 2015 roku (sygn. akt II FSK 9984/13), gdzie czytamy:

"(...)stawki opłat mogą być różne dla odrębnych typów targowisk. W ramach granic wyznaczonych przez art. 15 oraz art. 19 pkt 1 lit. a u.p.o.l., gminy mają swobodę ustalania obciążeń podatkowych i mogą realizować własną politykę lokalną w tym zakresie, w tym poprzez różnicowanie obciążeń podatkowych. Ponadto wysokość opłaty targowej zależna jest od wielkości stoiska, rodzaju sprzedawanego towaru, częstotliwości prowadzonego handlu, a nawet od dnia tygodnia czy też pory roku.(...)"

Opłata targowa ma charakter lokalny. Oznacza to, że za jej pobieranie odpowiedzialny jest prezydent miasta, burmistrz lub wójt właściwy dla miejsca, w którym znajduje się targowisko.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 roku, maksymalna opłata targowa na 2019 rok nie może przekroczyć kwoty 778,20 zł dziennie.
Należy również mieć na względzie, że opłata targowa pobierana jest niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

Czym faktycznie jest targowisko?

Ze względu na brak jednoznacznych przepisów, przez długi czas kwestią sporną było określenie, co faktycznie oznacza sprzedaż dokonywana na targowiskach i jakie warunki musi spełniać miejsce, aby mogło zostać uznane za targowisko.

Obecnie przepisy te zostały zaktualizowane i zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż. Jednocześnie – jak stanowi art. 15 ust. 1 pkt 2b wspomnianej ustawy – opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub ich częściach. Ponadto podatnicy dokonujący sprzedaży z pawilonów, kiosków, kontenerów oraz szczęk, które nie spełniają kryteriów niezbędnych do uznania obiektu za budynek, również zobowiązani są do uiszczania opłaty targowej.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, za budynek uważa się obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Czy opłata targowa jest obowiązkowa?

Obowiązek pobierania opłat targowych wygasł w 2016 roku. Oznacza to, że obecnie pobór przez gminę opłaty targowej wymaga podjęcia przez radę uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie danej gminy tej opłaty. Ponadto rada gminy posiada również możliwość określania zasad poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej. Jednocześnie rada gminy może wprowadzić zwolnienia przedmiotowe od opłaty targowej. Oznacza to, że obecnie występowanie opłaty targowej w danej gminie i jej wysokość zależy w głównej mierze od rady gminy.

Jeśli zaś w danej gminie opłata targowa została wprowadzona, a w wyniku czynności kontrolnych osoba sprawdzająca stwierdzi, że nie została ona uiszczona bądź została zapłacona w zaniżonej kwocie, to co do zasady może zostać wszczęte postępowanie podatkowe wobec osoby dokonującej sprzedaży, która nie wniosła opłaty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów