0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Świadczenia dla rolników w ramach Tarczy Antykryzysowej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Specustawa, jaką jest Tarcza Antykryzysowa, zapewnia różnego rodzaju ulgi i świadczenia dla rolników ubezpieczonych w KRUS. Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zakłada bowiem możliwość zwolnienia rolników z opłacania składek na KRUS, ale również gwarantuje zasiłek opiekuńczy dla osób wychowujących dzieci do 8 lat, których jednostki szkolne zostały zamknięte na czas epidemii, a także zasiłek chorobowy na okres kwarantanny.

Świadczenia dla rolników – zwolnienie z opłacania składek na KRUS

Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w ramach ubezpieczenia społecznego rolników, zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zostają całkowicie zwolnione z obowiązku opłacania składek KRUS za drugi kwartał 2020 roku (a zatem za trzy miesiące: kwiecień, maj, czerwiec).

Ustawa nie wskazuje obowiązku złożenia przez rolników żadnych wniosków do instytucji rządowych mających na celu przyznanie zwolnienia. Co do zasady, zwolnienie z opłacania składek na KRUS zostaje przyznane automatycznie.

Rolnik objęty ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS jest zwolniony z obowiązku składania wniosków o umorzenie składek KRUS. Ulga ta została bowiem przyznana każdemu rolnikowi automatycznie z urzędu.

Co istotne, nieopłacanie składek na KRUS przez wskazany powyżej okres nie oznacza braku ciągłości ubezpieczenia, ponieważ obowiązek zapłaty składek za ubezpieczonych przypada w tym przypadku państwu – składki zostaną opłacone z budżetu państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zasiłek opiekuńczy dla rolnika

Świadczenia dla rolników określone w Tarczy Antykryzysowej 2.0 zostały poszerzone o zasiłek opiekuńczy dla rolników wychowujących dzieci:

 • zdrowe, do 8. roku życia,
 • legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat,
 • z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

których żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, szkoły lub inne placówki edukacyjne zostały zamknięte z powodu epidemii COVID-19. Odnosi się to również do sytuacji, w których niania bądź dzienny opiekun zaprzestali sprawowania opieki nad dziećmi z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Na ten moment zasiłek opiekuńczy może przysługiwać rolnikowi nie dłużej niż przez 14 dni. Jednak zapisy Tarczy Antykryzysowej 2.0 zakładają możliwość wydłużenia w drodze rozporządzenia maksymalnego okresu pobierania tego świadczenia.

Zasiłek opiekuńczy dla rolnika finansowany jest z budżetu państwa, a wypłacany przez KRUS. Wymiar tego zasiłku za każdy dzień wynosi 1/30 kwoty emerytury podstawowej w rozumieniu art. 6 pkt 7 Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Dzienna stawka zasiłku opiekuńczego dla rolników wynosi 32,41 zł.

W celu skorzystania z zasiłku opiekuńczego należy wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go w KRUS. Wniosek można przekazać w następujące sposoby:

 • wrzucając dokument do specjalnej urny w placówce KRUS,
 • pocztą,
 • drogą elektroniczną.

Zasiłek chorobowy za czas kwarantanny

Tarcza Antykryzysowa 2.0 została rozszerzona o nowe świadczenia dla rolników, w tym o zasiłek chorobowy za czas kwarantanny na nowych zasadach. Według wcześniejszego projektu ustawy rolnik skierowany na kwarantannę domową mógł liczyć na wsparcie oferowane ze strony państwa w kwocie nieprzekraczającej 15 zł za każdy dzień przebywania w przymusowej izolacji. Od teraz osoba ubezpieczona w KRUS może wnioskować o specjalny zasiłek chorobowy z powodu COVID-19 w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z koronawirusem. Za ten czas będzie jej przysługiwać zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2020 r. płaca minimalna wynosi 2600 zł brutto, co oznacza, że w praktyce rolnik przebywający w kwarantannie może liczyć na zasiłek w wysokości 1300 zł brutto.

Zasiłek chorobowy za czas kwarantanny dla rolnika wyniesie 1300 zł brutto. Okres kwarantanny może trwać od 14 do 21 dni.
Zasiłek ten może przysługiwać zarówno samemu właścicielowi gospodarstwa rolnego, jak i pracującym z nim w gospodarstwie domownikom, czyli tzw. osobom współpracującym. Za osobę współpracującą uważa się:

 • małżonka,
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka lub dzieci przysposobione,
 • rodziców oraz macochę i ojczyma,

jeżeli prowadzą z przedsiębiorcą wspólne gospodarstwo domowe i pomagają przy prowadzeniu działalności.

Tarcza Antykryzysowa 1.0 i 2.0 w swoich założeniach ujęła również rolników ubezpieczonych w KRUS, dla których nagłe załamanie rynku mogło również wywrzeć negatywne skutki. Świadczenia dla rolników zawarte w specustawach zakładają możliwość skorzystania:

 • ze zwolnienia z opłacania składek KRUS,
 • z zasiłku opiekuńczego w przypadku zamknięcia placówek szkolnych dzieci do 8 roku życia,
 • z zasiłku chorobowego na czas kwarantanny rolnika.

Dodatkowo rolnicy mogą liczyć również na wydłużenie okresów obowiązywania indywidualnych orzeczeń o niezdolności do pracy, zawieszenie postępowań, ulgi podatkowe CIT, PIT i od nieruchomości oraz na wsparcie w przypadku zatrudniania pracowników zgłoszonych do ZUS.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów