0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Świadczenie urlopowe a ulga dla młodych - czy podlega opodatkowaniu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ramach krajowego skomplikowanego systemu podatku dochodowego od osób fizycznych przewidziano wiele ulg fiskalnych. Jedną z nich jest tzw. ulga dla młodych. W tym kontekście mogą pojawić się pytania o zasadność zastosowania zwolnień podatkowych na gruncie tego rozwiązania. Świadczenie urlopowe a ulga dla młodych, czy świadczenie urlopowe może korzystać ze zwolnienia od podatku w ramach ulgi dla młodych? Więcej na ten temat poniżej w artykule. 

Świadczenie urlopowe a ulga dla młodych — podstawa prawna

Zasady wypłacania świadczenia urlopowego regulują przepisy Ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zwanej dalej „ustawą o ZFŚS”.

Z kolei kwestie dotyczące ulgi dla młodych oraz opodatkowania świadczeń wynikających ze stosunku pracy unormowano w przepisach Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku , dalej jako „ustawa o PIT”.

Świadczenie urlopowe — czym jest?

Omawiając kwestie świadczenia urlopowego w kontekście ulgi dla młodych, należy wyjaśnić pojęcie świadczenia urlopowego.

Jak wynika z przepisów ustawy o ZFŚS:

  • pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych — wypłacają świadczenie urlopowe, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników;
  • pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników lub mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty — mogą wypłacać świadczenie urlopowe (mogą jednocześnie postanowić o niewypłacaniu tego świadczenia).

Świadczenie urlopowe stanowi zatem należność o charakterze pieniężnym wypłacanym pracownikom jednorazowo pod warunkiem, że pracownik zamierza skorzystać z co najmniej 14-dniowego urlopu wypoczynkowego.

Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego — odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika (w 2023 roku kwota odpisu podstawowego wynosi 1662,97 zł). 

Jak już wspomnieliśmy, świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. 

Ulga dla młodych — najważniejsze informacje

Już od kilku lat w ramach krajowego systemu podatkowego obowiązuje tzw. ulga dla młodych, często określana także zwrotem „zerowy PIT dla młodych”.

Jest to udogodnienie dla osób w wieku do ukończenia 26. roku, które uzyskują przychody z określonych w ustawie o PIT źródeł, przy czym suma tych dochodów w roku podatkowym nie może przekraczać ustawowego limitu.

W tym miejscu trzeba wspomnieć, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. To ogólne ujęcie przychodów podlega ustawowym modyfikacjom w zakresie uprawnienia do ulgi dla młodych. 

Oznacza to, że zwolnieniu z opodatkowania podlegają przychody podatnika do ukończenia 26. roku życia, uzyskane z następujących tytułów:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy;
  • z umów zlecenia;
  • z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej — na podstawie Ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich;
  • z tytułu odbywania stażu uczniowskiego — na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku — Prawo oświatowe;
  • z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w Ustawie z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia przychody korzystają ze zwolnienia z opodatkowania, jeżeli ich wysokość w roku podatkowym nie przekracza kwoty 85 528 zł.

Jeżeli zatem podatnik (w wieku do ukończenia 26. roku życia) uzyska w ciągu roku podatkowego przychody z wymienionych tytułów i we wskazanej powyżej wysokości, może liczyć na zwolnienie z opodatkowania. W tym przypadku właściwą regulacją prawną jest art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT.

Świadczenie urlopowe a ulga dla młodych — czy jest możliwe zwolnienie z opodatkowania?

Na gruncie przepisów prawa podatkowego przewidujących zerowy PIT dla młodych jednym z pojawiających się pytań jest kwestia zwolnienia z opodatkowania — w ramach ulgi dla młodych — świadczenia urlopowego wypłacanego przez pracodawcę na podstawie ustawy o ZFŚS. W odniesieniu do tego zagadnienia należy przeanalizować ogólne zasady obowiązujące w tym zakresie. 

Jak wynika z interpretacji indywidualnej Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 lipca 2011 roku (sygnatura: ILPB1/415-609/11-2/TW), świadczenie urlopowe podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych jako przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, od których płatnik obowiązany jest w myśl art. 31 ustawy o PIT pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. W myśl bowiem tego artykułu osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy — wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. 

Tego rodzaju wykładnia prawa podatkowego jest ugruntowana, co oznacza, że świadczenie urlopowe podlega generalnie opodatkowaniu. Czy jednak w odniesieniu do osób objętych ulgą dla młodych też tak jest?

Świadczenie urlopowe wypłacane osobom objętym zerowym PIT-em należy do przychodów ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, co zostało potwierdzone w powyżej przytoczonej interpretacji izby skarbowej. W przypadku osób do ukończenia 26. roku życia przychody ze stosunku pracy podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 lit. a ustawy o PIT, oczywiście pod warunkiem nieprzekroczenia rocznego limitu przychodów (85 528 zł). 

Przykład 1.

Duża firma produkcyjna zatrudnia kilkanaście osób, które nie ukończyły 26. roku życia, przy czym podstawą zatrudnienia są umowy o pracę. Przedsiębiorstwo wypłaca pracownikom, którzy będą korzystać z co najmniej 14-dniowych urlopów wypoczynkowych świadczenia urlopowe według zasad określonych w ustawie o ZFŚS. W przypadku wymienionych osób objętych ulgą dla młodych świadczenia urlopowe będą zwolnione z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu zostały spełnione wszelkie warunki do zastosowania zwolnienia podatkowego w odniesieniu do świadczenia urlopowego; do warunków tych zalicza się:

  • kryterium wiekowe (brak ukończenia przez pracowników 26. roku życia);
  • świadczenie urlopowe stanowi przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT;
  • pracownicy korzystają z ulgi dla młodych, ponieważ ich roczne przychody mieszczą się w ustawowym limicie (85 528 zł). 

Przykład 2.

Dobrze prosperujące przedsiębiorstwo zatrudnia kilkadziesiąt osób, w tym także pracowników przed ukończeniem 26. roku życia. Osoby te uzyskują przychody w roku podatkowym, które nie przekraczają ustawowego limitu warunkującego zastosowanie ulgi dla młodych. Firma wypłaca wszystkim pracownikom korzystającym z co najmniej 14-dniowego urlopu wypoczynkowego świadczenie urlopowe na zasadach określonych w ustawie o ZFŚS. W przypadku pracowników korzystających z zerowego PIT-u świadczenie urlopowe będzie zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT. Natomiast w odniesieniu do starszych pracowników, czyli tych mających ukończony 26. rok życia, świadczenie urlopowe nie korzysta ze zwolnienia podatkowego. 

Świadczenie urlopowe a ulga dla młodych - podsumowanie

Świadczenie urlopowe jest wypłacane przez pracodawców osobom zatrudnionym, które będą przebywać na urlopie wypoczynkowym w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni. Pracownicy w wieku do ukończenia 26. roku życia również mogą skorzystać z tego świadczenia. Świadczenie urlopowe podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych jako przychód ze stosunku pracy, co wywołuje określone skutki podatkowe dla pracowników korzystających z ulgi dla młodych. Decydujące dla zwolnienia z opodatkowania świadczenia urlopowego jest spełnienie ustawowych warunków w zakresie źródeł przychodu oraz rocznego limitu przychodów. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów