0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga dla młodych a ulga dla klasy średniej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ulga dla klasy średniej jest nową preferencją podatkową wprowadzoną do ustawy PIT z początkiem 2022 roku. Nie można jednak zapominać, że nadal funkcjonują poprzednie ulgi podatkowe, wśród których możemy wskazać na ulgę dla młodych. W naszym artykule zastanowimy się, jaki wpływ wzajemnie mają na siebie ulga dla młodych a ulga dla klasy średniej.

Czym jest ulga dla młodych?

Ulga dla młodych została uregulowana w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT. Wolne od podatku są przychody:

  1. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy;
  2. z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8;
  3. z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach Ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich;
  4. z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe;

– otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Jak zatem widać, ulga dla młodych jest zwolnieniem limitowanym określoną kwotą przychodu w danym roku. 

Dodajmy, że zgodnie z art. 32 ust. 1f ustawy PIT, jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzony na piśmie wniosek o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, płatnik pobiera zaliczki bez stosowania tego zwolnienia najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego. 

Jak zatem widać, możliwa jest rezygnacja z ulgi dla młodych, co powoduje, że pracodawca pobiera zaliczki na podatek od wynagrodzenia pracownika na zasadach ogólnych.

Jeżeli pracownik uprawniony do skorzystania z ulgi dla młodych nie złoży oświadczenia o rezygnacji z tej preferencji, to pracodawca nie pobiera zaliczek na podatek od wynagrodzenia do 85 528 zł w roku podatkowym. Wynagrodzenie pracownika ponad tę kwotę podlega poborowi zaliczek na zasadach ogólnych.

Czym jest ulga dla klasy średniej?

Wprowadzona z początkiem roku ulga dla klasy średniej polega na odliczeniu od dochodu określonej kwoty obliczonej według ustawowego wzoru.

Jak stanowi art. 26 ust. 4a ustawy PIT kwotę ulgi dla pracowników oblicza się według wzoru:

  1. (A × 6,68% - 4566 zł) / 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł;
  2. (A × (-7,35%) + 9829 zł) / 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł

– w którym A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy.

Podkreślenia także wymaga, że zgodnie z art. 26 ust. 4b ww. ustawy kwota ulgi dla pracowników w wysokości określonej w ust. 4a jest stosowana, jeżeli suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów obliczona zgodnie z ust. 4a wynosi co najmniej 68 412 zł i nie przekracza kwoty 133 692 zł. 

Zwróćmy uwagę, że do obliczania limitów bierze się pod uwagę wyłącznie przychody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej, co sugeruje, że nie uwzględnia się przychodów zwolnionych od podatku.

Kwota ulgi dla klasy średniej może być także uwzględniona już na etapie obliczania miesięcznych zaliczek na podatek. W takim przypadku ulgę dla klasy średniej oblicza pracodawca.

Trzeba wskazać, że zgodnie z art. 32 ust. 2a ustawy PIT za miesiące, w których podatnik uzyskał w tym zakładzie pracy przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy w wysokości wynoszącej od 5701 zł do 11 141 zł, które podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, płatnik pomniejsza dochód ustalony zgodnie z ust. 2 o kwotę ulgi dla pracowników, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2aa, w wysokości obliczonej według wzoru:

  1. (A × 6,68% - 380,50 zł) / 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8549 zł;
  2. (A × (-7,35%) + 819,08 zł) / 0,17, dla A wyższego od 8549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł

– w którym A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu zgodnie ze skalą podatkową.

Również i w tym przypadku możliwa jest sytuacja, w której pracownik złoży oświadczenie o rezygnacji z ulgi dla klasy średniej. Jak stanowi art. 32 ust. 2b ustawy PIT, jeżeli podatnik złoży sporządzony na piśmie wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników, płatnik nie pomniejsza dochodu najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej jest uzasadniony w przypadku, gdy podatnik przewiduje, że jego roczny przychód nie zmieści się w przedziale między 68 412 zł a 133 692 zł. W takiej sytuacji pojawiłaby się konieczność zwrotu w zeznaniu rocznym uprzednio uwzględnionej w zaliczkach ulgi dla klasy średniej.

Ulga dla klasy średniej jest stosowana na etapie pobierania miesięcznych zaliczek na podatek, jeżeli miesięczny przychód pracownika jest większy niż 5701 zł i mniejszy niż 11 141 zł.

 

Ulga dla młodych a ulga dla klasy średniej - wzajemny wpływ

Znając zatem mechanizmy działania obu ulg, zastanówmy się, w jaki sposób wzajemnie na siebie wpływają. 

Przede wszystkim należy wskazać, że ulga dla klasy średniej nie jest stosowana wobec przychodów zwolnionych od podatku. To powoduje, że do przychodów mieszczących się w limicie 85 528 zł ulga dla klasy średniej nie ma zastosowania.

Jeżeli jednak podatnik przekroczy ww. limit, to nadwyżka przychodów podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, co powoduje, że pracodawca stosuje ulgę dla klasy średniej, jeśli wynagrodzenie pracownika jest większe niż 5701 zł i mniejsze niż 11 141 zł.

Przykład 1.

Osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę korzysta z ulgi dla młodych. Limit 85 528 zł został przekroczony w październiku. Od listopada zaliczki na podatek od wynagrodzenia ze stosunku pracy pobierane są na zasadach ogólnych. Miesięczny przychód pracownika wynosi 7200 zł. W konsekwencji pracodawca, obliczając zaliczkę na podatek, zastosuje ulgę dla klasy średniej. Jednakże przychody pracownika podlegające opodatkowaniu w roku podatkowym nie przekroczą 68 412 zł. To oznacza, że jeżeli pracownik nie złoży oświadczenia o rezygnacji z ulgi dla klasy średniej, to w zeznaniu rocznym będzie musiał zwrócić ulgę.

Jak zatem widać z przedstawionego przykładu, po skompensowaniu całej ulgi dla młodych podatnik musi rozważyć, czy zasadne będzie złożenie wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej w zeznaniu rocznym. 

W momencie, kiedy pracownik korzysta z ulgi dla młodych, ulga dla klasy średniej nie jest stosowana. Dopiero po wykorzystaniu limitu ulgi dla młodych możliwe jest uwzględnienie ulgi dla klasy średniej, o ile pracownik nie złoży oświadczenia o rezygnacji.

Podsumowując, możemy wskazać na istniejące relacje pomiędzy ulgą dla młodych a ulgą dla klasy średniej. Ulga dla klasy średniej może być uruchomiona dopiero po wyczerpaniu możliwości zwolnienia przychodów od podatku na podstawie ulgi dla młodych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów