0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga termomodernizacyjna w zeznaniu rocznym część 2

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wprowadzona 1 stycznia 2019 r. ulga termomodernizacyjna daje podatnikom możliwość ujęcia w zeznaniu rocznym kwoty poniesionych wydatków na realizowane przedsięwzięcie termomodernizacyjne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, co wpływa finalnie na pomniejszenie dochodu podlegającego opodatkowaniu. Skorzystanie z ulgi jest możliwe po spełnieniu określonych warunków, których niedotrzymanie powoduje konieczność jej zwrotu. Sprawdźmy więc, kiedy ulga termomodernizacyjna powinna być zwrócona. 

Kiedy można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna podlega odliczeniu w zeznaniu rocznym składanym za rok, w którym poniesione były wydatki na cele realizowanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W przypadku, gdy kwota odliczenia jest wyższa niż uzyskany w danym roku dochód podatnika, nieodliczona wartość może zostać odliczona w zeznaniu rocznym składanym za kolejny rok podatkowy. Z odliczenia ulgi termomodernizacyjnej można skorzystać maksymalnie przez okres nie dłuższy niż 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiony został pierwszy wydatek związany z termomodernizacją budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Przykład 1.

Pan Robert w 2019 r. dokonał montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku mieszkalnym jednorodzinnym. W związku z powyższym poniósł wydatki w kwocie 20 tys. zł. Z uwagi na fakt, że u podatnika w zeznaniu rocznym za rok 2019 wynika strata, nie będzie mógł on dokonać odliczenia przysługującej mu ulgi termomodernizacyjnej. Czy przepada mu ta ulga?

Podatnik może skorzystać z odliczenia w kolejnych latach, maksymalnie do 6 lat, licząc od  końca roku podatkowego, w którym poniesiony został pierwszy wydatek.

Przykład 2.

Pan Jakub prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem i pracuje na etacie. W ramach działalności uzyskuje przychody z najmu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w którym w 2019 r. wykonał przyłącze do sieci ciepłowniczej i poniósł koszt w wysokości 25 tys. zł. Czy pan Jakub będzie mógł skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w dwóch zeznaniach rocznych, jeśli w ramach prowadzonej działalności uzyska przychód w wysokości 20 tys. zł, a z pracy na etacie 50 tys. zł?

Podatnik w rozliczeniu rocznym za 2019 r. będzie mógł skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej odpowiednio w PIT-28 w wysokości 20 tys. zł i w PIT -37 w wysokości 5 tys. zł.

Zwrot ulgi termomodernizacyjnej

Zgodnie z art. 26h ust. 8 ustawy o PIT w przypadku, gdy „podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot”.

W związku z tym podatnicy otrzymujący zwrot kosztów poniesionych na przedsięwzięcie termomodernizacyjne zobowiązani są do podwyższenia przychodu o wartość środków zwróconych. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy podatnik nie zakończy przed upływem 3 lat realizowanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w którego ramach skorzystał z ulgi. Wówczas również zobowiązany jest do zwiększenia przychodów o wartość odliczonej pierwotnie ulgi.  

Przykład 3.

Pani Kinga skorzystała w 2019 r. z ulgi termomodernizacyjnej z tytułu wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W 2019 r. złożyła ona wniosek o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony w lutym, natomiast środki w wartości 50% poniesionych kosztów zostaną wypłacone w czerwcu 2020 r. Czy pani Kinga będzie mogła skorzystać z ulgi w zeznaniu rocznym za 2019 r. składanym do 30 kwietnia 2020 r.?

Pani Kinga będzie mogła skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w zeznaniu za 2019 r. w kwocie poniesionych kosztów na cele przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Natomiast o wartość zwróconych środków konieczne będzie zwiększenie dochodu w zeznaniu rocznym za 2020 r., w którym podatniczka otrzymała zwrot.    

Ulga termomodernizacyjna

Zwolnienie przedmiotowe w uldze termomodernizacyjnej

Ustawodawca przewidział pewne zwolnienia z opodatkowania w odniesieniu do środków otrzymanych w ramach dofinansowania lub umorzenia pożyczek zaciągniętych na poczet realizacji przedsięwzięć w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy o PIT zwolnione z opodatkowania są: „świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia w ramach programów, które mają na celu zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów do atmosfery oraz poprawę efektywnego zużycia energii i minimalizacji strat. Wśród obecnie realizowanych inicjatyw MF wskazało program  »Czyste Powietrze« oraz »Mój Prąd«”.

Zgodnie z przysługującym zwolnieniem przedmiotowym otrzymane dotacje w ramach wskazanych programów pomocowych oraz umorzone pożyczki nie podlegają opodatkowania. Zatem podatnik, który otrzyma zwrot poniesionych kosztów, nie wykazuje ich w zeznaniu rocznym. 

Wydatki poniesione przed 1 stycznia 2019 r. 

Co do zasady podatnik może skorzystać z ulgi po spełnieniu warunków, w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym poniósł wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Za datę poniesienia wydatku należy rozumieć datę sprzedaży – dzień, w którym dokonano dostawy towarów lub wykonano usługę, która winna być wskazana na fakturze. W przypadku braku wskazania na fakturze daty sprzedaży pod uwagę brana jest data wystawienia dokumentu.

Przykład 4.   

Z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym podatnik zapłacił sprzedawcy zaliczkę w wysokości 5 tys. zł 28 grudnia 2019 r., co zostało udokumentowane fakturą zaliczkową. Realizacja usługi miała miejsce 31 stycznia 2020 r., co zostało udokumentowane fakturą końcową wystawioną na pozostałe 15 tys. zł. W rozliczeniu za który rok podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi w zeznaniu rocznym składanym za rok 2020, gdyż dopiero w tym roku usługa została zrealizowana. 

Ulgą termomodernizacyjną są także objęte przedsięwzięcia termomodernizacyjne rozpoczęte przed 1 stycznia 2019 r., które nie zostały zakończone po 31 grudnia 2018 r. i jednocześnie zostaną zakończone nie później niż w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ulga termomodernizacyjna w zeznaniu rocznym

Podatnicy uprawnieni do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej dokonują jej odliczenia w zeznaniu rocznym składanym za rok, w którym ponieśli wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wówczas wartość oszacowaną na podstawie faktur zakupu ująć należy w załączniku PIT/0 w części B. w polu 27 (podatnik) lub 28 (małżonek). Należy pamiętać, że wartość ulgi nie może przekroczyć ogółem kwoty 53 tys. zł. na osobę. 

Ulga termomodernizacyjna w zeznaniu rocznym

Ujęcie ulgi termomodernizacyjnej w zeznaniu rocznym generowanym w systemie wfirma.pl

Podatnicy prowadzący księgowość w formie online za pomocą systemu wfirma.pl w szybki i łatwy sposób na podstawie wprowadzonych przychodów i kosztów w trakcie roku, mogą wygenerować zeznanie roczne. Aby wygenerować zeznanie, należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ i w kolejnym kroku wybrać odpowiedni formularz:

  • Roczna deklaracja podatku dochodowego na zasadach ogólnych (PIT 36),

  • Roczna deklaracja liniowego podatku dochodowego (PIT 36L),

  • Roczna deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT 28).

Ulga termomodernizacyjna w systemie wfirma.pl

Generując zeznanie roczne, można określić rodzaje załączników, jakie podatnik chce dołączyć do zeznania rocznego. W przypadku ulgi termomodernizacyjnej należy oznaczyć załącznik PIT/0 i ręcznie wskazać w nim wartość przysługującej ulgi.

Ulga termomodernizacyjna - dodawanie załączników

Wysyłkę zeznania można zlecić bezpośrednio z systemu, o czym więcej w artykule pomocy: E-deklaracje.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów