0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wzór Umowa dostawy z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Umowa dostawy to umowa nazwana, której podstawą prawną jest Kodeks cywilny. Określa ona relację pomiędzy dostawcą a odbiorcą - ten pierwszy zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia wymienionych w umowie dostawy rzeczy, przestrzegając przy tym wytycznych. Odbiorca zaś oznajmia, że wspomniane rzeczy odbierze i uiści za nie określoną kwotę.

Umowa dostawy a umowa sprzedaży

W praktyce gospodarczej częstym zjawiskiem jest porównywanie umowy dostawy do umowy sprzedaży, ponieważ można dostrzec podobieństwa w ich charakterach. Nie są jednak identyczne - istnieją aspekty, którymi umowa dostawy wyraźnie różni się od umowy sprzedaży. Mowa tu m.in. o możności zawarcia w takim dokumencie terminów dostaw, wielkości partii, typu dostarczanego w konkretnym dniu asortymentu i częstotliwości dostaw.

Oprócz tego umowa dostawy w pewnym sensie może pozwalać odbiorcy na partycypację w produkcji, dając mu na nią wpływ. Chodzi tu między innymi o:

 • wybór i samodzielną dostawę materiałów produkcyjnych,
 • monitorowanie produkcji,
 • udzielanie wskazówek,
 • nadzór nad egzekucją określonych norm lub wytycznych.

Zakres wpływu zależy oczywiście od charakteru i zapisów konkretnej umowy dostawy. Zdarza się, że zgodnie z takim dokumentem odbiorca nie ma żadnej kontroli nad produkcją, a z drugiej strony nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności.

Umowa dostawy - jaka forma?

Umowa dostawy  z zasady musi być umową pisemną. Powszechną praktyką przy zawieraniu umów dostawy jest dołączanie załączników doprecyzowujących kwestie mniej szczegółowo opisane w głównym dokumencie - może to być np. specyfikacja techniczna albo wskazanie reguł i metod realizacji przedmiotu dostawy.

Umowa dostawy - poza jej przedmiotem, rzecz jasna - powinna regulować i określać co następuje:

 • materiały używane przy produkcji (kto je nabywa itp.), sposób ich dostawy,
 • odpowiedzialność stron i kary umowne,
 • mechanizm odstąpienia od umowy,
 • metody rozwiązywania sporów bądź ustalania kwestii nie objętych porozumieniem.

Kluczowe jest więc zastosowanie formy pisemnej oraz umieszczenie w umowie dostawy najważniejszych kwestii chroniących interesy umawiających się stron.

Umowa dostawy - elementy

Niezbędnymi elementami, które muszą znaleźć się w umowie dostawy, są:

 • data i miejsce sporządzenia umowy,
 • oznaczenie stron umowy - dane dostawcy i dane odbiorcy,
 • oznaczenie przedmiotu umowy - rzeczy, które dostawca ma wykonać i dostarczyć,
 • określenie terminów i miejsca dostawy,
 • ustalona cena - wartość dostawy bądź jej poszczególnych części, o ile dostawa realizowana jest transzami,
 • metoda płatności,
 • kary umowne - dla dostawcy i odbiorcy, jeśli zadecydują, by je tam zamieścić,
 • podpisy stron.

Umowa dostawy - opakowania

Umowa dostawy może zawierać przepisy na tego opakowań, w jakich dokonana ma zostać dostawa towaru - chodzi tu o opakowania zwrotne i bezzwrotne. Przy tych ostatnich (które są sprzedawane dalej razem z towarem lub są po prostu jednorazowe) ich cenę zazwyczaj wlicza się w cenę zamawianego dobra. Z kolei w przypadku opakowań zwrotnych, niewliczanych zwykle do ceny towaru, niezbędną rzeczą będzie określenie sposobu rozliczeń. Umawiające się strony powinny w umowie dostawy zawrzeć przepisy o sposobie rozliczania pobranych i zwróconych opakowań, metodzie ich ewidencjonowania oraz o terminach dotyczących tych działań. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na zasady pobierania i rozliczania ewentualnej kaucji.

Do pobrania:

Umowa dostawy - wzór.pdf
Umowa dostawy - wzór.doc
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów