0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Praktyka absolwencka - umowa na okres dłuższy niż 3 miesiące

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Chciałabym zawrzeć z absolwentem umowę o praktyki absolwenckie na okres 6 miesięcy. Czy praktyka absolwencka może trwać dłużej niż 3 miesiące?

Marta, Brzeg

Absolwenci mają możliwość zdobycia doświadczenia oraz niezbędnych umiejętności praktycznych w ramach umowy o praktykę absolwencką. Jakie elementy powinna zawierać umowa o praktykę absolwencką i na jaki okres można ją zawrzeć? Odpowiadamy poniżej.

Praktyka absolwencka - z kim można zawrzeć umowę?

Umowa o praktykę absolwencką może zostać zawarta z osobą, która ukończyła co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową, a także z osobą posiadającą zagraniczne świadectwo ukończenia szkoły uznanej za równorzędną polskiemu gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej. Istotnym obostrzeniem jest wiek przyjmowanego na praktyki absolwenta. Zgodnie z art. 2. 1. ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich praktykant w dniu rozpoczęcia umowy nie może mieć ukończonego 30. roku życia. Oznacza to, że umowa o praktykę absolwencką może zostać zawarta wyłącznie z osobą poniżej 30. roku życia.

Wynagrodzenie a praktyka absolwencka

Umowa o praktykę absolwencką może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny, przy czym miesięczne wynagrodzenie z tytułu praktyk nie może przekraczać dwukrotności płacy minimalnej w danym roku kalendarzowym. Oznacza to, że wynagrodzenie z tytułu umowy o praktykę absolwencką nie może być wyższe niż 6020 zł brutto w 2022 r.

Co powinna zawierać umowa o praktykę absolwencką?

Umowa o praktykę absolwencką powinna mieć formę pisemną i określać w szczególności: 

  • rodzaj pracy, w ramach której praktykant ma uzyskać doświadczenie i umiejętności praktyczne;
  • okres odbywania praktyki;
  • tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyk;
  • wysokość wynagrodzenia, jeśli umowa ma charakter odpłatny.

W umowie o praktyki należy zawrzeć przede wszystkim dane osoby przyjmowanej oraz dane firmy przyjmującej na praktyki. Powinna ona zawierać informacje o miejscu i dacie zawarcia umowy oraz podpisy zarówno praktykanta, jak i pracodawcy.

Zawarta umowa o praktykę absolwencką może ulec rozwiązaniu przed datą jej planowanego zakończenia. Powinno się to odbyć na piśmie. W przypadku umów nieodpłatnych rozwiązanie może nastąpić w dowolnym momencie, natomiast dla umów odpłatnych rozwiązanie następuje z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. Po zakończeniu umowy, na wniosek praktykanta podmiot przyjmujący na praktykę ma obowiązek wydania zaświadczenia o rodzaju wykonywanej pracy oraz umiejętnościach zdobytych w trakcie odbywania praktyk.

Okres odbywania praktyki absolwenckiej

Okres, na jaki może zostać zawarta umowa o praktykę absolwencką u jednego pracodawcy, wynosi maksymalnie 3 miesiące. Umowa ta może zostać podzielona, ale łączny okres jej trwania nie powinien przekroczyć ustawowego limitu 3 miesięcy. Natomiast sam absolwent może podejmować wiele takich umów z różnymi pracodawcami, jak również pracodawca ma możliwość zawierania wielu takich umów z różnymi absolwentami.

Umowa o praktykę absolwencką u jednego pracodawcy wynosi maksymalnie 3 miesiące.

Oskładkowanie i opodatkowanie umowy o praktykę absolwencką

Umowa z praktykantem jest zwolniona z oskładkowania. W związku z tym podmiot przyjmujący na praktykę nie ma obowiązku zgłaszania praktykanta do ubezpieczeń w ZUS.

Umowa o praktykę absolwencką jest zwolniona z oskładkowania.

Wynagrodzenie z tytułu umowy o praktykę absolwencką podlega natomiast opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przy wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodu oraz kwoty zmniejszającej podatek, w związku z czym zaliczka na podatek dochodowy z tytułu praktyki absolwenckiej wynosi 12% przychodu z tytułu tej umowy.

Do umów o praktykę absolwencką nie ma zastosowania zwolnienie z PIT dla młodych do 26. roku życia.

Przykład 1.

Z tytułu umowy o praktykę absolwencką pan Adam otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie 2500 zł brutto. Ile wynosi wynagrodzenie netto pana Adama?

2 500,00 zł x 12% = 300,00 zł

2 500,00 zł - 300,00 zł = 2 200,00zł

Pan Adam z tytułu umowy o praktykę absolwencką otrzyma 2 200,00 zł netto miesięcznie.

Urząd pracy a praktyka absolwencka

Praktyka absolwencka nie wyklucza posiadania statusu osoby bezrobotnej. Należy jednak pamiętać, że pracownik powinien poinformować o tym urząd pracy. Dzięki zarejestrowaniu się jako bezrobotny może on uzyskać prawo do ubezpieczenia zdrowotnego oraz otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych. Jednak aby nie utracić zasiłku, dochód z praktyk nie może przekraczać połowy wynagrodzenia minimalnego.

Praktyka absolwencka jest dobrym rozwiązaniem dla absolwentów poszukujących doświadczenia i zdobycia umiejętności praktycznych. Należy jednak pamiętać, że może ona zostać zawarta z jednym podmiotem przyjmującym na praktyki na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów