Poradnik Przedsiębiorcy

Miejsce wykonywania pracy - jaki adres wskazać?

Miejsce wykonywania pracy jest jednym z podstawowych elementów, jaki musi znajdować się w zawartej z pracownikiem umowie o pracę. Pracodawca powinien określić je dość ostrożnie, gdyż bycie nieprecyzyjnym w tej kwestii może wiązać się z konsekwencjami finansowymi.

Miejsce wykonywania pracy - definicja

Miejsce wykonywania pracy to przestrzeń, w której pracownik stale świadczy pracę. Nie musi być to biuro, magazyn czy posesja mające ten sam adres i zlokalizowane w jednej miejscowości. Zgodnie z wyrokami sądów możliwe jest wskazanie stałego punktu w znaczeniu geograficznym, a nawet powołanie się na konkretny obszar czy strefę z wytyczonymi granicami.

Uwaga!

Miejsce wykonywania pracy musi być ściśle związane z jej rodzajem i odzwierciedlać rzeczywisty stan rzeczy.

Miejsce wykonywania pracy pracownika mobilnego

Pracownik mobilny (a jest nim przykładowo kierowca lub przedstawiciel handlowy) wykonuje swoją pracę w obrębie określonego obszaru, choć nieustannie zmienia swoje docelowe położenie. Przemieszcza się z racji obowiązków, ponieważ obejmuje to zakres powierzonych mu zadań.

Uwaga!

Mobilność geograficzna pracownika - gotowość do zmiany jego miejsca pobytu, często wiąże się z koniecznością podejmowania pracy w innym regionie, a nawet kraju, co z kolei może mieć wpływ na mobilnością zawodową (związaną z awansem, zmianą stanowiska bądź zakładu pracy).

Podróż służbowa

O podróży służbowej można mówić wówczas, gdy na polecenie pracodawcy pracownik jest zobowiązany opuścić swoje miejsce wykonywania pracy (określone w podpisanej wcześniej umowie o pracę), w celu wypełnienia obowiązków służbowych.  Warto zauważyć, że z takiego punktu widzenia nie każdy wyjazd będzie traktowany jak delegacja, z tytułu której delegowanemu zasadniczo należy zwrócić koszta za udokumentowane przejazdy, noclegi itp. oraz wypłacić diety.

Uwaga!

Odmowa wyjazdu na delegację jest traktowana jako niezastosowanie się do polecenia służbowego i może skutkować wypowiedzeniem umowy. Nie dotyczy to jednak kobiet w ciąży i rodziców lub opiekunów dzieci do 4-go roku życia.

Zmiana miejsca wykonywania pracy

Czasami zdarza się, że wskazane wcześniej w umowie o pracę miejsce jej wykonywania z różnych przyczyn ulega zmianie. Wówczas konieczne jest odpowiednie uzasadnienie i udokumentowanie zaistniałej zmiany, przykładowo przez wręczenie pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego. Jeśli osoba zatrudniona nie zgodzi się z nowymi warunkami, pracodawca zostanie uznany za stronę rozwiązującą stosunek pracy, nie na odwrót.

Lepiej być precyzyjnym - określanie miejsca wykonywania pracy

Miejsce wykonywania pracy, nawet gdy jest różne od siedziby pracodawcy, nie musi oznaczać konieczności płacenia pracownikowi diet lub świadczeń rozłąkowych, jeśli tylko zostanie w sposób precyzyjny i rzeczywisty uzgodnione przez strony stosunku pracy. Warto zatem przy jego określaniu uwzględnić rodzaj wykonywanych przez zatrudnionego obowiązków, gdyż zazwyczaj inne zadania powierza się pracownikowi biurowemu, a inne tzw. mobilnemu, który głównie przebywa w trasie, jak kierowca. Niezasadne byłoby oznaczenie w obu przypadkach identycznego miejsca wykonywania pracy.