0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy - opodatkowanie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Usługi związane z kształceniem to szczególny typ usług, dlatego przepisy przewidują dla nich szereg zwolnień z VAT. W jaki sposób opodatkować usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy? Kiedy mamy prawo zastosować zwolnienie z podatku od towarów i usług? Dlaczego zwolniona z VAT jest tylko część kursów na prawo jazdy?

Usługi kształcenia zawodowego w ustawie o VAT

W ustawie o podatku od towarów i usług usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy nie są wymienione wprost, dlatego zapytanie dotyczące możliwości zastosowania zwolnienia z VAT w odniesieniu do nich jest przedmiotem wielu interpretacji.

Na podstawie interpretacji wydawanych przez organy podatkowe wykształciła się praktyka, że kursy na prawo jazdy kategorii B, C, D i E mogą korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast kursy na kategorię A są wykluczone z tego zwolnienia i podlegają opodatkowaniu standardową stawką VAT, czyli aktualnie 23%. Kurs nauki jazdy dla motocyklistów (kategoria A) nie może zatem korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ tego typu kurs nie może służyć działalności zawodowej.

Art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT
„Zwalnia się od podatku:
usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:
a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane”.

Usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy – interpretacje podatkowe

Możliwość zastosowania zwolnienia z VAT w odniesieniu do kursów na prawo jazdy kategorii B potwierdzona została w interpretacji indywidualnej z 1 czerwca 2017 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.123.2017.2.AK, wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

„[…] prowadzone przez Wnioskodawcę kursy na prawo jazdy kategorii B spełniające definicję kształcenia zawodowego skoro są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, to korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43. ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy”.

Kwestia zastosowania zwolnienia w odniesieniu do świadczenia usług nauki prawa jazdy była także przedmiotem rozważań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wydał w sprawie C-449/17 wyrok z 14 marca 2019 r., orzekł w nim, że zwolnione z VAT mogą być jedynie usługi o charakterze edukacyjnym, natomiast kursy prawa jazdy takimi usługami nie są:

„kształcenia powszechnego lub wyższego« w rozumieniu art. 132 ust. 1 lit. i) i j) dyrektywy Rady 2006/112/WE [...] należy interpretować w ten sposób, że nie obejmuje ono kursów nauki jazdy prowadzonych przez szkołę jazdy [...] w celu uzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdów kategorii B i C1, o których mowa w art, 4 ust. 4 dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy”.

Sprawa dotyczyła co prawda podmiotu niemieckiego, jednak może być stosowana również przez polskich podatników. Wydany wyrok TSUE w konsekwencji może zatem w istotny sposób wpłynąć na sposób rozliczania podatku VAT przez szkoły nauki jazdy.

Usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy na gruncie podatku dochodowego

Działalność ośrodka szkolenia kierowców może być opodatkowana na zasadach ogólnych, czyli obowiązuje wówczas podatek w wysokości 17% lub 32%, w razie gdy uzyskiwane dochody mieszczą się w drugim progu podatkowym (dochód powyżej 85 528 zł).

Wybierając skalę podatkową, możemy korzystać z kwoty wolnej od podatku oraz różnego rodzaju preferencji i ulg podatkowych, takich jak rozliczenie z małżonkiem czy ulga na dziecko. Dodatkowo zapłacone składki społeczne stanowią koszt lub odliczane są od dochodu, a uiszczone składki na ubezpieczenie zdrowotne w określonej części obniżają podatek do zapłaty.

Zaliczki na podatek dochodowy opłaca się do 20. dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu/kwartale, a na zakończenie roku należy złożyć do urzędu skarbowego deklarację PIT-36.

Drugą dostępną dla ośrodków szkolenia kierowców formą opodatkowania jest podatek liniowy – stawka podatku wynosi wówczas 19% niezależnie od osiąganych dochodów.

Z podatku liniowego można skorzystać po spełnieniu określonych warunków. Nie wolno wówczas w danym roku podatkowym świadczyć czynności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy (wchodzących w zakres obowiązków wykonywanych na etacie).
Trzeba mieć na uwadze, że wybierając podatek liniowy, przedsiębiorca nie może stosować większości ulg i preferencji podatkowych oraz kwoty wolnej od podatku dostępnych przy zastosowaniu skali podatkowej.

Stosując podatek liniowy, w analogiczny sposób jak przy zasadach ogólnych możemy odliczać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Zaliczki na podatek dochodowy uiszczamy do 20. dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu bądź kwartale w zależności od wybranej częstotliwości rozliczenia PIT, natomiast deklaracja roczna obowiązująca podatników stosujących podatek liniowy to PIT-36L.

Ośrodek szkolenia kierowców nie może być natomiast opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ani kartą podatkową.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów