0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługi turystyczne w procedurze VAT marża a otrzymane zaliczki

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rozpoczęłam działalność biura podróży. Świadczone usługi rozliczać będę w procedurze VAT marża przeznaczonej dla tego typu sprzedaży. Często klienci wpłacają zaliczki na poczet organizowanych przeze mnie wycieczek. Jak powinnam rozliczać usługi turystyczne w procedurze VAT marża w przypadku otrzymania zaliczki od klienta? W jaki sposób powinnam je dokumentować?

Anna, Oleśnica

Jak wskazują aktualnie obowiązujące przepisy, otrzymana zaliczka na poczet przyszłych usług turystycznych rozliczana jest na zasadach ogólnych. Dlatego jeżeli przed wykonaniem usługi turystycznej klient dokona wpłaty całości lub części należności, to obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania, wyłącznie w odniesieniu do otrzymanej zaliczki od klienta.

Otrzymana zaliczka od klienta co do zasady zawierać powinna marżę. Stanowi ją różnica otrzymanej zaliczki oraz kwoty wydatkowanej na zakup towarów i usług dla bezpośredniej korzyści turysty, pomniejszona o należny podatek VAT. Przy czym w przypadku gdy w dniu wystawiania faktury zaliczkowej nie jest możliwe określenie wartości wydatków, należy dokonać prognozy marży przewidywanej.

W związku z tym zobowiązana jest Pani do udokumentowania otrzymanej zaliczki, wystawiając fakturę zaliczkową nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy. Jednakże jako że podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku, faktura zaliczkowa powinna zawierać adnotację „procedura marży dla biur podróży”. Dodatkowo zgodnie z art. 106e ust. 3 ustawy o VAT powinna ona zawierać dane określone w ust. 1 pkt 1–8 i 15–17, są nimi między innymi:

  1. data wystawienia faktury;

  2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

  3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

  4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;

  5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał usługi;

  6. datę wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

  7. nazwę usługi;

  8. zakres wykonanych usług (miarę i ilość (liczbę));

  9. kwotę należności ogółem.

Reasumując, wystawiona faktura zaliczkowa powinna zawierać tylko wartość zapłaconą przez klienta, bez wykazania naliczonego podatku VAT.

Faktura zaliczkowa dokumentująca usługi turystyczne w procedurze VAT marża wykazywana jest w rejestrze VAT sprzedaży, gdzie kwota marży wskazana jest jako wartość netto i na jej podstawie naliczany jest podatek VAT.

Wskazać należy, że takie postępowanie wskazuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 20 lipca 2017 r. o sygn. 0112-KDIL2-2.4012.173.2017.1.AKR:

Reasumując, przy uwzględnieniu specyfiki opodatkowania usług turystycznych, Wnioskodawca nie może w odniesieniu do zaliczek związanych z tymi usługami dokonywać rozliczenia podatku VAT na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy. W przedmiotowej sprawie obowiązek podatkowy dla otrzymanych zaliczek powstaje, zgodnie z regulacją art. 19a ust. 8 ustawy, z chwilą ich otrzymania.

Podsumowując, w przypadku gdy świadczone są usługi turystyczne w procedurze VAT marża, otrzymane zaliczki należy rozliczać według zasady ogólnej. W tym celu należy wystawić fakturę zaliczkową objętą procedurą VAT marża i wykazywać ją w rejestrze VAT sprzedaży (podstawą opodatkowania jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku). Następnie po wykonaniu usługi, o ile otrzymane zaliczki nie objęły całej zapłaty – zobowiązana jest Pani do wystawienia faktury zaliczkowej końcowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów