Poradnik Przedsiębiorcy

Moment ujęcia importu towarów w KPiR

W przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, zgodnie z art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Wątpliwości pojawiają się w przypadku nabycia towarów z zagranicy. Regułą jest bowiem, iż podatnik otrzymuje fakturę z datą różniącą się od faktycznej dostawy towarów. W tym przypadku towary powinno ująć się w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zgodnie z datą widniejącą na fakturze zakupu.

Moment poniesienia kosztu uzyskania przychodów

Rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określa, iż zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych musi być wpisany do księgi niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Jednak wyższość nad tymi przepisami ma wcześniej wymiony art. 22 ust. 6b uopdof. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku gdy faktura została wystawiona wcześniej niż nastąpiła dostawa towaru, w kolumnie 2 PKPiR należy wpisać datę wystawienia dokumentu. Data ta stanowi faktyczną datę poniesienia kosztu uzyskania przychodu.

Taką pozycję w kwestii ujmowania importu towarów zajęli również w interpretacjach podatkowych Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (interpretacja indywidualna z 13 lipca 2010 r., nr ILPB1/415-460/10-2/AGr) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja indywidualna z 5 maja 2010 r., nr IPPB1/415-244/10-2/AM).

W przypadku, gdy podatnik dokonał zamknięcia poprzednich okresów rozliczeniowych, nie ma przeszkód, aby wpisać do księgi wartości wynikającej z otrzymanej faktury z zeszłego okresu. Warunkiem jest, aby dokument ten obciążał koszty okresu, w którym został wystawiony. W związku z tym należy do kolumny 2 “Data dokumentu gospodarczego” wpisać rzeczywistą datę wystawienia otrzymanej faktury. Data ta jest datą poniesienia kosztu uzyskania przychodu. Dodatkowo w kolumnie 16 “Uwagi” należy wpisać informację o dacie otrzymania dokumentu oraz podać powód zaburzenia numeracji.

Koszty celne

Podczas importu towarów odrębną kategorią kosztów są koszty związane z cłem, wynikającym z dokumentu SAD (lub PZC), dołączanego do dokumentacji podczas dokonywania transakcji. Cło zalicza się do wartości towarów, jednak jego wartość powinna być ujmowana w PKPiR zgodnie z datą wystawienia dokumentu celnego, niezależnie od daty wystawienia faktury dokumentującej zakup towarów. Tak więc jeśli faktura była wystawiona przykładowo w maju, a dokument SAD (PZC) w czerwcu, w KPiR cło należy ująć w dacie czerwcowej.

Wartości wynikające z transakcji importu towarów powinno ujmować się w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w następujący sposób:

  • w kolumnie 10 – w dacie wystawienia dokumentu wartość wynikającą z faktury za zakup towarów, przeliczoną na złote w oparciu o kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury,
  • w kolumnie 10 – cło z dokumentu SAD (PZC) z datą wynikającą z tego dokumentu.

Sytuacje szczególne

W przypadku, gdy podatnik dokona ewidencji importu towarów na podstawie faktury w dacie jej wystawienia, należy pamiętać o właściwym ujęciu tych towarów w remanencie końcowym. W spisie z natury, sporządzanym na koniec roku podatkowego, należy ująć także towary, które zostały wprowadzone do KPiR ale jeszcze fizycznie nie zostały dostarczone. Takie działanie pozwala na “wyrzucenie” wartości zakupionych towarów z kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorstwa.