Poradnik Przedsiębiorcy

Wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu - skutki podatkowe

Przedsiębiorcy z roku na rok coraz częściej decydują się na leasing operacyjny. Dzięki zawarciu takiej umowy są zwolnieni z jednorazowych wydatków na sprzęt komputerowy, samochód itd., a co za tym idzie - mogą sporo zaoszczędzić. Podatnicy niekiedy chcą lub muszą zerwać umowę leasingu. Jakie skutki niesie za sobą rozwiązanie umowy leasingu? 

Umowa leasingu operacyjnego - ustawa o PIT

Zagadnienie umowy leasingu operacyjnego reguluje art. 23b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art. 23b. 1. Opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio w przypadku, o którym mowa w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli:

umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości;

umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony;

suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 19 stosuje się odpowiednio.

Wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu - skutki podatkowe

Co do zasady wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego nie wywołuje skutków podatkowych. Jedyna zmiana dotyczy sposobu rozliczania od momentu przerwania umowy. Co ważne, podatnik nie musi wyksięgowywać kosztów, które ujął uprzednio oraz nie ma obowiązku korygowania swoich dochodów.

Wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu - interpretacja podatkowa 

Organy podatkowe potwierdzają słuszność powyższego stanowiska w powstałych interpretacjach. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy odpowiedział  10 czerwca 2014 roku na wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej i stwierdził, że o ile umowa spełnia warunki do uznania jej za umowę leasingową według art. 23b ust 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik nie ma obowiązku korygować kosztów spowodowanych wydatkiem na spłatę rat leasingowych. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uzasadnia ten fakt zasadą kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 22 ust. 1. Zatem kosztami przychodów będą wszystkie racjonalne i uzasadnione gospodarczo wydatki, które wiążą się z działalnością gospodarczą podatnika i służą podatnikowi do osiągnięcia, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów.