0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Działalność gospodarcza - pojęcie i cechy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W polskim prawie można znaleźć wiele definicji działalności gospodarczej. Bardzo ważne jest, aby dla każdej aktywności sprawdzić w odpowiedniej ustawie, czy jest ona traktowana jako działalność gospodarcza, czy też nie. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej! 

Działalność gospodarcza - definicje

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (art. 2) uznaje, że działalnością gospodarczą są działania wytwórcze, budowlane, handlowe, usługowe, jak i poszukiwanie, identyfikowanie i wydobywanie kopalin ze złóż. Za działalność gospodarczą uznaje się również działalność zawodową, która jest wykonywana w sposób ciągły i zorganizowany.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 5a pkt 6) za działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową, tj. wytwórczą, budowlaną oraz usługową lub też działalność, która polega na poszukiwaniu, rozpoznawaniu oraz wydobywaniu kopalin ze złóż, zalicza się tutaj również wykorzystywanie rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dodatkowo działalność gospodarczą prowadzi się w sposób ciągły i zorganizowany, we własnym imieniu bez względu na efekty.

Art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, że działalnością gospodarczą są wszelkie działania producentów, usługodawców, handlowców, rolników oraz podmiotów pozyskujących zasoby naturalne. Dodatkowo do działalności gospodarczej zalicza się działania podmiotów wykonujących wolne zawody, również w przypadku gdy działanie takie zostało podjęte jednorazowo, choć w zamierzeniu miały to być działania wykonywane z pewną częstotliwością. Według tej definicji działalność gospodarcza obejmuje również wykorzystywanie towarów, wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły, w celu osiągnięcia zysku.

Zgodnie z zapisami Ordynacji podatkowej (art. 3 pkt 9) za działalność gospodarczą uznaje się każdą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wolne zawody, jak i inną działalność zarobkową, która wykonywana jest we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet jeśli definicje zawarte w innych ustawach nie zaliczają takich działań jako prowadzenia działalności gospodarczej.

Podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się:

  • podmiot, który prowadzi działalność w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej,

  • artysta i twórca,

  • podmiot prowadzący działalność w ramach wolnego zawodu,

  • podmiot prowadzący szkoły niepubliczne lub szkoły na podstawie ustawy o systemie oświaty,

  • wspólnik spółki partnerskiej, komandytowej, jawnej czy też jednoosobowych spółek z o.o.

Działalność gospodarcza - cele

Wśród celów prowadzenia działalności gospodarczej wyróżnia się cele wewnętrzne i zewnętrzne. Za cele zewnętrzne uznaje się działania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa i jego utrzymaniem, tzn. płacenie podatków, odprowadzanie składek ubezpieczeniowych do ZUS oraz kreowanie PKB. Są one powiązane z czynnościami narzuconymi na przedsiębiorców z zewnątrz.

Cele wewnętrzne zależne są od specyfiki prowadzonej działalności. Na ich kreowanie decydujący wpływ ma zarówno sam przedsiębiorca, jak i rodzaj prowadzonej działalności.

Działalność gospodarcza a kody PKD

Wraz z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej rodzi się konieczność wybrania odpowiednich kodów PKD. Polska Klasyfikacja Działalności zawiera wykaz kodów, które określają rodzaje prowadzonej działalności. Przedsiębiorca wypełniający formularz zgłoszeniowy działalności gospodarczej CEIDG-1 ma obowiązek wypisania w nim odpowiednich kodów PKD.

We wniosku znajduje się 9 rubryk, w których można wpisać kody PKD. Jeżeli przedsiębiorca wybierze większą liczbę kodów, powinien je wypisać na załączniku CEIDG-RD. Prawnie nie jest określona maksymalna liczba kodów, jaka może być przyporządkowana do jednej działalności. Brak takiego zapisu daje przedsiębiorcom możliwość wykonywania w ramach jednej działalności bardzo zróżnicowanych czynności. Kod wpisany na pozycji pierwszej wniosku oznacza kierunek dominujący działań firmy. W celu łatwiejszego i trafniejszego dopasowania kodów do rodzaju działalności poleca się korzystanie z wyszukiwarek kodów PKD.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów