0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Urlop okolicznościowy udzielany jest pracownikowi w związku z ważnym wydarzeniem w jego życiu, może to być pogrzeb bliskiego, ślub czy narodziny dziecka. Za te dni podwładny zachowuje prawo do wynagrodzenia - zatem, jak obliczyć jego wysokość?

Kiedy pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy

Pracownik może skorzystać z płatnego zwolnienia z powodu ważnej sytuacji rodzinnej lub osobistej. Ze względu na rodzaj wydarzenia, podwładny może otrzymać:

1 dzień wolnego

 • w związku ze ślubem dziecka pracownika,

 • w związku ze zgonem i pogrzebem siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka pracownika,

 • w przypadku zgonu i pogrzebu innej osoby, będącej na utrzymaniu lub pod bezpośrednią opieką pracownika.

2 dni wolnego

 • w związku ze ślubem pracownika,

 • w razie urodzenia się dziecka,

 • razie zgonu i pogrzebu małżonka pracownika, jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy

W celu obliczenia wysokości wynagrodzenia za urlop okolicznościowy stosuje się podobne, lecz nie te same zasady, jak przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Składniki wynagrodzenia pracownika, określone w stawce miesięcznej w stałej kwocie - wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, “stażowe” - uwzględnia się w wynagrodzeniu za czas urlopu okolicznościowego w wysokości należnej pracownikowi za miesiąc, w którym z niego skorzystał. Składniki wynagrodzenia ustalane natomiast w zmiennej wysokości - prowizje, premie, nagrody - bierze się pod uwagę wyłącznie z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy.

Zasady obliczania wynagrodzenia za urlop okolicznościowy

Aby prawidłowo ustalić stawkę wynagrodzenia za urlop okolicznościowy, należy:

 1. Ustalić składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej, w stałej kwocie w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu.

 1. Ustalić zmienne składniki wynagrodzenia, biorąc pod uwagę wyłącznie te z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy (w przypadku obliczenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy bierze się pod uwagę wynagrodzenie wypłacone przez okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, w przypadku znacznych wahań - nawet okres 12 miesięcy).

 1. Wynagrodzenie w stałej, miesięcznej wysokości podzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Natomiast wynagrodzenie ustalone zmienne (w zależności od przepracowanych godzin) podzielić przez faktyczną liczbę godzin pracy w danym miesiącu.

 1. Następnie, po zsumowaniu stawek godzinowych ze stałego i zmiennego wynagrodzenia, otrzymane wynagrodzenie za 1 godzinę pracy pomnożyć przez liczbę godzin przypadających do przepracowania przez pracownika w okresie urlopu okolicznościowego zgodnie z obowiązującym harmonogramem czasu pracy.

Czego nie uwzględnia się przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop okolicznościowy?

Przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop okolicznościowy nie są uwzględniane:

 • jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,

 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,

 • gratyfikacje jubileuszowe,

 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

 • ekwiwalenty pieniężne za urlop wypoczynkowy,

 • dodatkowe wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,

 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby,

 • nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,

 • odprawy emerytalne lub rentowe albo inne odprawy pieniężne,

 • wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

Wysokość wynagrodzenia za urlop okolicznościowy - przykład

Przykład 1.

Pan Jan jest zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy na pełny etat. Jego wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2500 zł miesięcznie. W grudniu, styczniu i lutym otrzymał dodatkowo premię odpowiednio w wysokościach: 200 zł, 250 zł i 200 zł. W lutym przebywał 2 dni na urlopie okolicznościowym, ponieważ jego żona urodziła dziecko.

Należy wziąć pod uwagę wynagrodzenie zasadnicze pana Jana oraz premię za luty.

1. Miesięczne wynagrodzenie dzieli się przez liczbę godzin do przepracowania w marcu:

2500/160 = 15,63 zł

2. Stawkę godzinową mnoży się przez liczbę godzin, które pan Jan miał obowiązek przepracować w dniu zwolnienia z powodu narodzin dziecka:

15,63 zł × 16 godz. (2 dni po 8 godzin) = 250,08

3. Premię z lutego dzieli się przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych w danym miesiącu, aby obliczyć wysokość wynagrodzenia, które wynika ze zmiennych składników:

160 (godz. do przepracowania) - 16 (godz. za zwolnienie okolicznościowe) = 144 godziny

200 zł (premia za luty) / 144 (liczba godzin faktycznie przepracowanych) = 1,39 zł za godzinę

4. Stawkę godzinową, która wynika ze zmiennych składników wynagrodzenia, mnoży się przez liczbę godzin wyznaczonych pracownikowi do przepracowania w czasie wykorzystanego urlopu okolicznościowego:

1,39 zł × 16 godz. = 22,24 zł

5. Na koniec należy zsumować otrzymane kwoty wynagrodzenia za urlop okolicznościowy ze stałych i zmiennych składników:

250,08 zł + 22,24 zł = 272,32 zł

Wynagrodzenie Pana Jana za 2 dni urlopu okolicznościowego wyniesie 272,32 zł.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów