0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Staż urlopowy a okres nauki - wpływ ukończenia szkoły na wymiar urlopu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Staż urlopowy jest okresem pracy, od którego uzależniony jest wymiar urlopu wypoczynkowego. Więcej na temat wymiaru urlopu przeczytasz w dalszej części.

Przysługujący wymiar urlopu

Wymiar urlopu wypoczynkowego  jest zależny od stażu pracy, o czym stanowi art. 154 par. 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim pracownikowi przysługuje:

 • 20 dni urlopu - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
 • 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Ważne!

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Staż urlopowy - co się do niego wlicza?

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia.

W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Staż urlopowy a okres nauki

Zgodnie z art. 155 Kodeksu pracy do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

 • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
 • średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
 • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
 • średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
 • szkoły policealnej - 6 lat,
 • szkoły wyższej - 8 lat.

Ważne!

Wyżej wymienione okresy nauki nie podlegają sumowaniu.

Praca i nauka jednocześnie a staż urlopowy

W tej kwestii bardzo istotnym jest art. 155 par. 2 Kodeksu pracy, bowiem pracownik, który w czasie zatrudnienia pobierał naukę powinien wiedzieć, że do jego stażu urlopowego wlicza się okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki - zależnie od tego, co jest dla niego korzystniejsze.

Wybrane zasady udzielania urlopu wypoczynkowego

Urlopu co do zasady udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

Ważne!

Co do zasady jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

 • u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze,

 • u kolejnego pracodawcy - w wymiarze:

  • proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego - w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,

  • proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

Ważne!

Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów