0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zamówienia z wolnej ręki – najważniejsze informacje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Tryb zamówienia z wolnej ręki to szczególna procedura udzielania zamówień publicznych. Szczegółowo reguluje go ustawa Prawo Zamówień Publicznych. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, w jakich przypadkach możliwe jest zastosowanie tego trybu oraz jakie zasady rządzą postępowaniem w razie jego wyboru!

Zamówienie z wolnej ręki jako jeden z trybów udzielania zamówień publicznych 

Zamawiający publiczni oraz zamawiający subsydiowani udzielają zamówienia w jednym z następujących trybów:

 • przetargu nieograniczonego;
 • przetargu ograniczonego;
 • negocjacji z ogłoszeniem;
 • dialogu konkurencyjnego;
 • partnerstwa innowacyjnego;
 • negocjacji bez ogłoszenia;
 • zamówienia z wolnej ręki.

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego, a w pozostałych trybach, w tym w trybie zamówienia z wolnej ręki, zamawiający może udzielić zamówienia wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie.

Zamówienia z wolnej ręki – na czym polegają?

Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Zamawiający, po wszczęciu postępowania, może przekazać do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

 • dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze lub związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów;
 • jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia;
 • dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, w przypadku udzielenia zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej;
 • przedmiotem zamówienia na dostawy są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, oraz które mogą być wytwarzane tylko przez jednego wykonawcę;
 • przeprowadzono konkurs, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej;
 • w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 PZP albo nie zostały złożone żadne oferty, albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 PZP lub, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
 • w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości;
 • możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu albo postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym;
 • zamówienie na dostawy jest dokonywane na rynku towarowym, na którym regulowana i nadzorowana wielostronna struktura handlowa w sposób naturalny gwarantuje ceny rynkowe, w tym na giełdzie towarowej w rozumieniu Ustawy z dnia 26 października 2000 roku o giełdach towarowych, giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub gdy dokonuje zakupu świadectw pochodzenia, świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz świadectw efektywności energetycznej na giełdzie towarowej w rozumieniu Ustawy z dnia 26 października 2000 roku o giełdach towarowych, lub na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zamawiający może przeprowadzić postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki także wtedy, gdy ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

Warto mieć jednak na uwadze, że zgodnie z orzecznictwem: „Natychmiastowość wykonania zamówienia musi wynikać z konieczności ochrony interesu, którego naruszenie zagrożone jest wystąpieniem nieprzewidywalnych okoliczności, a który może doznać uszczerbku w przypadku zbyt długiego oczekiwania na udzielenie zamówienia publicznego. Do takich interesów zalicza się ochronę zdrowia i życia, bezpieczeństwo, zapobieganie szkodzie w majątku czy ochronę środowiska. […]” – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy z 7 listopada 2022 roku (XXIII Zs 125/22).

Zamówienie z wolnej ręki może zostać wykorzystane w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji.

Okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej w wyniku udzielenia zamówienia, o którym mowa w powyższym akapicie, nie może przekraczać 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

Szczególnym przypadkiem, kiedy zamawiający może wykorzystać tryb zamówienia z wolnej ręki, jest natomiast sytuacja, gdy umowa ma być zawarta wyłącznie między co najmniej dwoma zamawiającymi, o których mowa w art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1 PZP, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • umowa ustanawia lub wdraża współpracę między uczestniczącymi zamawiającymi w celu zapewnienia wykonania usług publicznych, które są oni obowiązani wykonać z myślą o realizacji ich wspólnych celów;
 • wdrożeniem tej współpracy kierują jedynie względy związane z interesem publicznym;
 • zamawiający realizujący współpracę wykonują na otwartym rynku mniej niż 10% działalności będącej przedmiotem współpracy.

Zakazu udziału kapitału prywatnego nie stosuje się do osób prawnych z udziałem partnera prywatnego wyłonionego zgodnie z ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym, a także udziału pracowników reprezentujących w sumie do 15% kapitału zakładowego spółki, w przypadku prostej spółki akcyjnej – do 15% akcji tej spółki, posiadających łącznie do 15% głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu.

Procedura udzielania zamówienia w trybie z wolnej ręki

Warto mieć na uwadze, że w przypadku zamówień z wolnej ręki w niektórych przypadkach zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów związanych z koniecznością powoływania komisji przetargowej, przepisów o obligatoryjnym wykluczeniu wykonawcy oraz o składaniu podmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający, wraz z zaproszeniem do negocjacji, przekazuje wykonawcy informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przykład 1.

Czy w przypadku zamówienia w trybie z wolnej ręki wykonawca musi składać oświadczenie i przedstawiać podmiotowe środki dowodowe? 

Co do zasady wykonawca składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, oraz podmiotowe środki dowodowe nie później niż wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający może jednak odstąpić od żądania złożenia przez wykonawcę tego oświadczenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów