Poradnik Przedsiębiorcy

Zasady wyceny środków trwałych - warto wiedzieć

Przedsiębiorca przyjmujący na stan firmy składniki kwalifikowane jako środki trwałe powinien pamiętać o ustaleniu ich wartości początkowej zgodnie z przepisami ustawy o PIT. Jest to bardzo istotna kwestia, od tejże wartości będą bowiem naliczane późniejsze odpisy amortyzacyjne. Sprawdźmy, jakie są zasady wyceny środków trwałych wynikające z ustawy o PIT.

Zasady wyceny środków trwałych nabytych w drodze zakupu

Jak stanowi art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT środki trwałe nabyte w sposób odpłatny wycenia się zgodnie z ceną nabycia.

Art. 22g ust. 3 określa, co podatnik powinien rozumieć przez cenę nabycia. Definicję tę możemy przedstawić za pomocą wzoru:

cena zakupu + koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania ŚT do użytkowania + cło i akcyza (w przypadku importu) + podatek VAT niepodlegający odliczeniu = cena nabycia

Przez cenę zakupu należy rozumieć kwotę należną zbywcy wyrażoną na dokumencie zakupu, np. na fakturze VAT, umowie kupna-sprzedaży. Co ważne, w przypadku czynnych podatników VAT nabywających środek trwały na podstawie faktury VAT cenę zakupu co do zasady będzie stanowiła kwota netto. Z kolei w przypadku podmiotów zwolnionych z VAT będzie to kwota brutto.

Natomiast jeżeli chodzi o koszty związane z zakupem, które stanowią element ceny nabycia i tym samym zwiększają wartość początkową środka trwałego, zalicza się do nich m.in.:

 • koszty transportu,

 • koszty załadunku i wyładunku,

 • koszty ubezpieczenia w drodze,

 • koszty montażu, instalacji,

 • opłaty notarialne, skarbowe i inne,

 • odsetki,

 • prowizje.

Ważne!

Jak wynika z art. 22g ust. 8 ustawy o PIT, jeżeli nie można ustalić ceny nabycia środków trwałych lub ich części nabytych przez podatników przed dniem założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu, wartość początkową tych środków przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia.

Przykład 1.

Przedsiębiorca nabył 29.01.2017 r. od kontrahenta krajowego na fakturę VAT maszynę produkcyjną, gdzie:

 • wartość netto: 15 000 zł

 • podatek VAT 23%: 3 450 zł

 • wartość brutto: 18 450 zł

Aby maszyna mogła funkcjonować, konieczny był jej odpowiedni montaż. W związku z tym przedsiębiorca 3.03.2017 r. nabył usługę montażu, na którą również otrzymał fakturę VAT:

 • wartość netto: 2 000 zł

 • podatek VAT 23%: 460 zł

 • wartość brutto: 2 460 zł

Ile będzie wynosiła wartość początkowa maszyny gdy przedsiębiorca ją nabywający będzie czynnym podatnikiem VAT, a ile gdy będzie podmiotem zwolnionym z VAT? Z jaką datą może on wprowadzić ją do ewidencji środków trwałych?

Gdy przedsiębiorca nabywający maszynę będzie czynnym podatnikiem VAT i skorzysta z prawa do odliczenia VAT od nabycia maszyny oraz usługi montażu, za wartość początkową przyjmiemy sumę wartości netto z faktury za zakup maszyny oraz wartości netto z faktury za montaż, czyli łącznie 17 000 zł (15 000 zł + 2 000 zł).

Natomiast gdy przedsiębiorca nabywający maszynę będzie podmiotem zwolnionym z VAT, wartość początkową będą stanowiły kwoty brutto z obu faktur, czyli 20 910 zł.

Ponieważ maszyna była zdatna do użytku dopiero po jej odpowiednim montażu, za datę przyjęcia do użytkowania podatnik powinien przyjąć dzień nie wcześniej niż 3 marca 2017 roku.

Wycena środków trwałych nabytych częściowo odpłatnie

Jak wynika z art. 22g ust. 1 pkt 1a ustawy o PIT, za wartość początkową środka trwałego nabytego w częściowo odpłatny sposób uważa się cenę nabycia powiększoną o wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2b ustawy o PIT.

Artykuły z cyklu
„Środki trwałe w działalności gospodarczej”