0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż środków trwałych w trakcie zawieszenia i po likwidacji działalności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca sprzedając środki trwałe w okresie zawieszenia lub po likwidacji działalności, musi pamiętać o rozliczeniu przychodu z tego tytułu. W artykule wyjaśniemy w jaki sposób rozliczyć sprzedaż środków trwałych, w tym szczególnym okresie.

Sprzedaż środków trwałych w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej

Przedsiębiorca w trakcie zawieszenia ma prawo do zbywania własnych środków trwałych oraz wyposażenia firmy.

Podatnik, który w tym okresie dokona sprzedaży środka trwałego, ma obowiązek opodatkowania takiej transakcji na zasadach ogólnych. W takiej sytuacji powinien złożyć również deklarację VAT, za okres w którym powstanie obowiązek podatkowy od tej transakcji.

Natomiast jeżeli chodzi o zaliczkę na podatek dochodowy, zgodnie z art. 44 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik w trakcie zawieszenia jest zwolniony z obowiązku wyliczania i uiszczania zaliczek. Jednak zawieszenie samo w sobie nie zwalnia go z obowiązku złożenia zeznania rocznego, w którym należy ująć sprzedaż.

Sprzedaż środków trwałych po likwidacji działalności

Likwidując działalność gospodarczą przedsiębiorca jest zobowiązany do sporządzenia wykazu majątku, który musi zawierać co najmniej:

  • liczbę porządkową,
  • określenie (nazwę) składnika majątku,
  • datę nabycia składnika majątku,
  • kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów,
  • wartość początkową,
  • metodę amortyzacji,
  • sumę odpisów amortyzacyjnych,
  • wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji.

Obowiązek ten wynika z art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykaz ten będzie bardzo przydatny w sytuacji, gdy podatnik zdecyduje się na sprzedaż majątku pozostałego na dzień likwidacji.

Art. 14 ust. 2 pkt 17a ustawy jasno mówi o tym, że przychodem z działalności są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie.

Jednak jeżeli sprzedaż składnika majątku nastąpiła po upływie 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, przychód z działalności nie powstaje. Taki stan rzeczy wynika z art. 14 ust. 3 pkt 12a ustawy.

Jedynym wyjątkiem od powyższej reguły są nieruchomości mieszkaniowe, które podlegają regulacjom art. 14 ust. 2c, art. 10 ust. 1 pkt 8 oraz art.10 ust.3.

Przedsiębiorca musi pamiętać, że może ustalić cenę na dowolnym poziomie, jednak z zachowaniem pewnych regulacji prawnych określonych w art. 19 ustawy o PIT.

Warto jeszcze wspomnieć o tym, że zgodnie z art. 24 ust. 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku po likwidacji działalności jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wydatkami na nabycie zbywanych składników, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów