0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wydatki na usługi doradcze a wartość początkowa środka trwałego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę działalność produkcyjną w zakresie wytwarzania etykiet na opakowania. Kupiłem maszyny do ich drukowania, jednak aby ją uruchomić, niezbędna jest pomoc firmy zewnętrznej, która doradzi nam jak zamontować maszynę i odpowiednio skonfigurować. Czy wydatki na usługi doradcze będą podwyższały wartość początkową maszyny?

Andrzej, Białogard

 

Wydatki na usługi doradcze dotyczące montowanej maszyny zwiększą jej wartość początkową. Aby składniki majątku były amortyzowane, muszą stanowić własność lub współwłasność podatnika. Mogą być nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, jednak konieczne jest, aby były kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia ich do używania. Przewidywany okres używania nie może być krótszy niż rok, a przedmioty te muszą być wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub też oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Odpisy amortyzacyjne są dokonywane od wartości początkowej środków trwałych, za którą w przypadku wytworzenia we własnym zakresie uważa się koszt wytworzenia zgodnie z art. 26g ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.

Natomiast koszt wytworzenia to wartość w cenie nabycia zużytych do wytworzenia środków trwałych - rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Z przytoczonego przepisu definiującego koszt wytworzenia wynika, że dla zakwalifikowania danego wydatku jako kosztu zwiększającego wartość początkową wytwarzanych środków trwałych decydująca jest możliwość powiązania danego wydatku bezpośrednio z wytwarzanym środkiem trwałym lub grupą środków trwałych. Warunkiem zakwalifikowania wydatków jako kosztów zwiększających wartość początkową środków trwałych jest zatem ich ścisły związek z procesem wytworzenia środków trwałych (poniesienie tych wydatków warunkuje wytworzenie środków trwałych); wytworzenie środków trwałych nie byłoby możliwe bez poniesienia wydatku.  

W przypadku wytworzenia we własnym zakresie środka trwałego więc wartością początkową jest koszt wytworzenia obejmujący:

  • wartość w cenie nabycia zużytych rzeczowych składników majątku (chodzi tutaj przede wszystkim o materiały, z których został wykonany środek trwały),

  • wartość w cenie nabycia, wykorzystanych usług obcych (chodzi tutaj zarówno o usługi związane bezpośrednio z samym procesem wytworzenia, jak i usługi niezwiązane bezpośrednio z wytworzeniem, lecz niezbędne do uczynienia składnika majątku zdatnym do używania, np. niezbędne ekspertyzy obiektów budowlanych),

  • koszty wynagrodzeń wraz z narzutami,

  • inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych (np. odsetki od pożyczek i kredytów).

Wszelkie koszty poniesione i naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania podwyższają jego wartość początkową.

Dlatego też należy uznać, iż wydatki na doradztwo poniesione w trakcie inwestycji powiększy wartość początkową urządzenia.

Stanowisko takie potwierdzają również organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 lipca 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-424/14/PC, gdzie możemy przeczytać:

Wartość początkową inwestycji będą zatem zwiększać koszty bezpośrednio związane z jej realizacją oraz koszty pośrednie, które warunkują jej prowadzenie.

Do takich wydatków należy zaliczyć niektóre koszty dotyczące usług doradczych wymienionych we wniosku, bowiem jak wskazał Wnioskodawca koszty te:

  • przypadku usług doradczych dotyczących m.in. znalezienia dostawcy i pomocy w podpisaniu umowy i negocjowaniu ceny miały bezpośredni wpływ na wartość inwestycji ponieważ wpłynęły na uzyskanie korzystnej ceny,

  • przypadku usług doradczych przy uruchomieniu linii świadczonych przez specjalistę z wdrażanej technologii, usługi te były niezbędne w celu właściwie przeprowadzonego uruchomienia linii.

Są to wydatki pozostające w bezpośrednim związku z wytworzeniem (ulepszeniem) środków trwałych, a zatem są elementem ich kosztu wytworzenia. Koszt ten zarazem stanowi wartość początkową, od której dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Wydatki te mogą więc zmniejszać podstawę opodatkowania przez zaliczenie w koszty odpisów z tytułu zużycia środków trwałych tzw. odpisów amortyzacyjnych.

Przykład 1. 

Przedsiębiorca zakupił maszynę produkcyjną za kwotę 100 000 zł. Z uwagi na stopień skomplikowania niezbędne było zatrudnienie firmy zewnętrznej do doradztwa w sprawie ustawienia maszyny i konfiguracji. Koszt wyniósł 10 000 zł. Wydatki na usługę doradczą podwyższą wartość początkową maszyny i wyniesie ona 110 000 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów