0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zasiłek z tytułu opieki nad osobą przebywającą na kwarantannie i świadczenia dla domowników

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

2 listopada zostało opublikowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Określono w nim zasady odbywania kwarantanny przez domowników osoby zakażonej, a także podano, jak uzyskać zasiłek z tytułu opieki nad osobą przebywającą na kwarantannie.

Kwarantanna dla domowników

Zgodnie z nowelizacją przepisów osoby przebywające pod jednym adresem z osobą zakażoną SARS-CoV-2 podlegają obowiązkowej kwarantannie od dnia uzyskania przez zarażonego pozytywnego testu. Kwarantanna taka trwa do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji przez osobę, u której stwierdzono występowanie koronawirusa. Wyjątkiem od tej sytuacji jest przypadek, gdy dana osoba została objęta kwarantanną z powodu styczności z zarażonym – wtedy domownicy osoby przebywającej na kwarantannie nie odbywają jej razem z nią.

Główny inspektorat sanitarny poinformował, że wypełniając formularz na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kontakt po otrzymaniu pozytywnego wyniku na koronawirusa, będzie można zgłosić swoich członków rodziny, którzy powinni być objęci kwarantanną.

Kwarantanna nie ma zastosowania dla tzw. ozdrowieńców, czyli osób, które już przeszły zakażenie. W sytuacji, gdy ozdrowieniec mieszka z osobą podejrzaną o zakażenie, z powodu nabycia odporności na wirusa nie zostaje on objęty kwarantanną.

W rozporządzeniu dodano również nowy przepis dotyczący udokumentowania konieczności odbycia kwarantanny. Aby pracownik otrzymał zasiłek chorobowy z tego tytułu, powinien złożyć u swojego pracodawcy oświadczenie, w którym należy zawrzeć:

 • imię i nazwisko ubezpieczonego;
 • numer PESEL (o ile go posiada);
 • informację o dniu rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia;
 • informacje dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2;
 • podpis ubezpieczonego.

Zasiłek z tytułu opieki nad osobą przebywającą na kwarantannie przyznany na podstawie oświadczenia

Rozporządzenie wprowadza również zapis dotyczący formalności związanych z ubieganiem się o zasiłek opiekuńczy w związku z powstrzymaniem się od wykonywania pracy spowodowanym koniecznością sprawowania opieki nad: 

 • chorym dzieckiem w wieku do 14 lat;
 • innym chorym członkiem rodziny;
 • chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat.

Zasiłek z tytułu opieki nad osobą przebywającą na kwarantannie otrzyma ubezpieczony, który złoży u swojego płatnika odpowiednie oświadczenie zawierające:

 • dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych – imię i nazwisko, numer PESEL (jeżeli go posiada) oraz serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej w ramach kontroli;
 • dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia;
 • podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych;
 • podpis pracownika sprawującego opiekę.

Osoby przebywające na kwarantannie jako domownicy osoby zarażonej czy osoby sprawujące opiekę nad osobą przebywającą w odosobnieniu nie pozostaną bez środków. Wystarczy, że złożą u swojego pracodawcy odpowiednie oświadczenie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów