Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Praca tymczasowa a urlop

Kwestię nabywania urlopu przez pracowników tymczasowych reguluje art. 17 Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Nie będą miały więc zastosowania zapisy Kodeksu pracy. Na wstępie należy też wyjaśnić, że ustawa o pracownikach tymczasowych wprowadza pojęcie “pracodawcy użytkownika”, czyli pracodawcy lub podmiotu, pod którego kontrolą i kierownictwem delegowane przez agencję osoby wykonują pracę. Poznaj zasady, jakimi rządzi się praca tymczasowa a urlop.

Praca tymczasowa a urlop - nabywanie prawa

Urlop w pracy tymczasowej nie ma charakteru proporcjonalnego. Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Miesiąc oznacza w tym przypadku 30 dni kalendarzowych pozostawania w zatrudnieniu. Wymiaru urlopu nie przelicza się na godziny.

Jeśli pracownik wykonywał pracę w agencji pracy tymczasowej z przerwami (przerwy w zatrudnieniu), wówczas za miesiąc przyjmuje się 30 dni, a poszczególne okresy pracy podlegają zsumowaniu bez względu na przerwy między nimi.

Wymiar urlopu z tytułu pracy tymczasowej jest stały i nie zależy od żadnego z wymienionych poniżej czynników:

  • stażu pracy,
  • zdobytego wykształcenia,
  • wymiaru zatrudnienia (pełny, niepełny etat)
  • systemu czasu pracy przyjętego u pracodawcy użytkownika.

Oznacza to, że pracownik, dla którego praca tymczasowa jest pierwszą w życiu pracą, oraz ten z wieloletnim doświadczeniem uzyskają taki sam wymiar urlopu. Przy ustalaniu wymiaru urlopu z tytułu pracy tymczasowej nie łączy ani nie sumuje się go z urlopem przysługującym w oparciu na Kodeksie pracy, czyli ze “zwykłego” zatrudnienia.

Wykorzystanie urlopu z tytułu pracy tymczasowej nie powoduje zmniejszenia wymiaru kodeksowego urlopu wypoczynkowego w razie podjęcia w tym samym roku pracy bazując stosunku pracy, z zastrzeżeniem, że urlop nie przysługuje za okres, za który pracownik wykorzystał urlop kodeksowy u poprzedniego pracodawcy.

Roczny wymiar urlopu z tytułu pracy tymczasowej wynosi 24 dni.