0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Praca tymczasowa a urlop wypoczynkowy - ile wynosi jego wymiar?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kwestię nabywania urlopu przez pracowników tymczasowych reguluje art. 17 Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Nie będą miały więc zastosowania zapisy Kodeksu pracy. Na wstępie należy też wyjaśnić, że ustawa o pracownikach tymczasowych wprowadza pojęcie "pracodawcy użytkownika", czyli pracodawcy lub podmiotu, pod którego kontrolą i kierownictwem delegowane przez agencję osoby wykonują pracę. Poznaj zasady, jakimi rządzi się praca tymczasowa a urlop wypoczynkowy.

Praca tymczasowa a urlop wypoczynkowy - nabywanie prawa

Urlop w pracy tymczasowej nie ma charakteru proporcjonalnego. Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Miesiąc oznacza w tym przypadku 30 dni kalendarzowych pozostawania w zatrudnieniu. Wymiaru urlopu nie przelicza się na godziny

Jeśli pracownik wykonywał pracę w agencji pracy tymczasowej z przerwami (przerwy w zatrudnieniu), wówczas za miesiąc przyjmuje się 30 dni, a poszczególne okresy pracy podlegają zsumowaniu bez względu na przerwy między nimi.

Wymiar urlopu z tytułu pracy tymczasowej jest stały i nie zależy od żadnego z wymienionych poniżej czynników:

  • stażu pracy,
  • zdobytego wykształcenia,
  • wymiaru zatrudnienia (pełny, niepełny etat)
  • systemu czasu pracy przyjętego u pracodawcy użytkownika.

Oznacza to, że pracownik, dla którego praca tymczasowa jest pierwszą w życiu pracą, oraz ten z wieloletnim doświadczeniem uzyskają taki sam wymiar urlopu. Przy ustalaniu wymiaru urlopu z tytułu pracy tymczasowej nie łączy ani nie sumuje się go z urlopem przysługującym w oparciu na Kodeksie pracy, czyli ze “zwykłego” zatrudnienia. 

Wykorzystanie urlopu z tytułu pracy tymczasowej nie powoduje zmniejszenia wymiaru kodeksowego urlopu wypoczynkowego w razie podjęcia w tym samym roku pracy bazując stosunku pracy, z zastrzeżeniem, że urlop nie przysługuje za okres, za który pracownik wykorzystał urlop kodeksowy u poprzedniego pracodawcy. 

Roczny wymiar urlopu z tytułu pracy tymczasowej wynosi 24 dni.

Praca tymczasowa a urlop wypoczynkowy - jak z niego korzystać?

Sposób wykorzystania urlopu uregulowany jest w art. 10 Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zgodnie z jego zapisami agencja pracy tymczasowej i pracodawca-użytkownik mają możliwość ustalenia trybu udzielenia tego urlopu oraz uzgodnienia sposobu, w jaki urlop wykorzystany zostanie przez pracownika tymczasowego tzn.: w całości lub w części, w okresie wykonywania pracy tymczasowej na rzecz tego pracodawcy użytkownika.

Jeżeli jednak okres wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika obejmuje okres 6 miesięcy lub dłuższy, wówczas pracodawca użytkownik jest obowiązany umożliwić pracownikowi tymczasowemu wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w tym okresie, udzielając, w terminie uzgodnionym z tym pracownikiem, czasu wolnego od pracy w wymiarze odpowiadającym przysługującemu temu pracownikowi urlopowi wypoczynkowemu.

Urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi tymczasowemu w dni, które byłyby dla niego dniami pracy, gdyby nie korzystał z tego urlopu.

Warto mieć też na uwadze, że dla pracownika wykonującego pracę tymczasową w okresie co najmniej 6 miesięcy ma zastosowanie art. 1672 Kodeksu pracy, dający prawo do korzystania z urlopu na żądanie.

Praca tymczasowa a ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Przy wyliczaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop z tytułu pracy tymczasowej nie stosuje się zapisów rozporządzenia urlopowego. Ekwiwalent za jeden dzień wylicza się, dzieląc wynagrodzenie uzyskane przez pracownika w okresie wykonywania pracy tymczasowej przez liczbę dni pracy, za które to wynagrodzenie przysługiwało.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów