Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Zgoda właściciela na prowadzenie działalności w wynajmowanym lokalu - czy jest potrzebna?

Jakie informacje w CEIDG

Dokonując rejestracji działalności gospodarczej przyszły przedsiębiorca co do zasady zobligowany jest do złożenia formularza CEIDG-1. Na druku należy zawrzeć informacje dotyczące adresu siedziby firmy, dodatkowych miejsc prowadzenia działalności czy chociażby adresu do korespondencji. W sytuacji, gdy lokal, w którym będzie prowadzona działalność jest wynajmowany, pojawia się pytanie, czy potrzebna jest zgoda właściciela na prowadzenie działalności w wynajmowany mieszkaniu?

Na jakiej zasadzie dokonywany jest wpis do CEIDG

Wpis do CEIDG dokonywany jest na podstawie regulacji zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i ma charakter deklaratoryjny. Nie jest on decyzją administracyjną określającą siedzibę i miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Co ważne, organ ewidencyjny nie bada i nie ingeruje w stosunki cywilnoprawne między osobą rozpoczynającą działalność, a innymi podmiotami w zakresie tej działalności.

Zgodnie z art. 33 ustawy domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. W związku z tym dane zgłoszone przez przyszłego przedsiębiorcę powinny być rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. Należy mieć na uwadze, że w przypadku, gdy podane informacje będą nieprawdziwe, organ ewidencyjny może dokonać wykreślenia firmy z ewidencji. Takie prawo wynika z art. 35 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Podatnik powinien posiadać tytuł prawny do lokalu

Podatnik mimo wszystko powinien posiadać tytuł prawny pozwalający mu na korzystanie z lokalu. Może być to: umowa najmu, prawo własności, umowa użyczenia, użytkowanie wieczyste itp., co wynika z regulacji zawartych w Kodeksie cywilnym.

Reasumując, na etapie rejestracji do CEIDG nie ma wymogu legitymowania się tytułem prawnym do lokalu lub nieruchomości. Jednak przyszły przedsiębiorca we wniosku rejestracyjnym powinien pamiętać o obowiązku podawania informacji zgodnych ze stanem faktycznym.