0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwrot podatku VAT a ustanowione zabezpieczenie majątkowe

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy posiadający stosowne prawo do odliczenia podatku VAT mają możliwość ubiegać się o zwrot podatku VAT. Środki uzyskane z budżetu państwa mogą spożytkować na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Jednak mają miejsce również inne sytuacje, w których przedsiębiorcom z uwagi na różne okoliczności przysługuje albo standardowy termin zwrotu, albo wydłużony. Jednak w tym wypadku także istnieje pewne rozwiązanie.

Zwrot podatku VAT

Jeżeli za dany okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał) podatnik wykazał nadwyżkę podatku naliczonego VAT nad należnym, wówczas przysługuje mu prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zwrot różnicy podatku następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji VAT, w której ujmuje się kwotę do zwrotu na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo na rachunek podatnika w skoku, której jest członkiem.

Postępowanie urzędu skarbowego w przypadku zwrotu w terminie 60 dni

Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających. Jeżeli urząd skarbowy w wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzi zasadność zwrotu, wówczas dokonuje zwrotu podatku VAT. Jeśli postępowanie uległo przedłużeniu, to w momencie zwrotu podatnik otrzyma także należne mu odsetki.

W sytuacjach, gdy przedsiębiorca w danym okresie nie dokonał żadnej sprzedaży opodatkowanej albo ma wątpliwości co do wydłużenia postępowania sprawdzającego w zakresie złożonych dokumentów w sprawie zwrotu VAT, może złożyć do naczelnika urzędu skarbowego zabezpieczenia majątkowe odpowiadające kwocie wnioskowanej kwoty zwrotu VAT.

Jeżeli urząd skarbowy zdecyduje o wydłużeniu terminu, wówczas może na wniosek podatnika jednak dokonać zwrotu różnicy podatku w terminie 60 dni, jeżeli podatnik wraz z wnioskiem złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe w kwocie odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku.

Jeżeli wniosek wraz z zabezpieczeniem został złożony na 13 dni przed upływem 60-dniowego terminu zwrotu lub później, to w tym wypadku urząd skarbowy dokona zwrotu w terminie 14 dni od dnia wniesienia danego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie majątkowe

Formy zabezpieczenia majątkowego przewidziane w sytuacji zwrotu podatku VAT to:

 • gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa,

 • poręczenia banku,

 • weksel z poręczeniem wekslowym banku,

 • czek potwierdzony przez krajowy bank wystawcy czeku,

 • papiery wartościowe na okaziciela o określonym terminie wykupu wyemitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski bankowych papierów wartościowych i listów zastawnych o określonym terminie wykupu, wyemitowanych we własnym imieniu i na własny rachunek przez podmiot mogący być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Jeżeli zwrot podatku VAT stanowi kwotę nie większą niż 1000 euro, wówczas zabezpieczenie majątkowe może być złożone w formie weksla. Przeliczenia kwoty wyrażonej w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zwrot podatku VAT, w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Rozpatrzenie wniosku przez urząd skarbowy

Naczelnik urzędu skarbowego może odmówić przyjęcia zabezpieczenia, jeżeli stwierdzi, że złożone zabezpieczenie:

 • nie pokrywa w całości wypłacanej kwoty zwrotu lub

 • nie zapewnia w sposób pełny pokrycia w terminie wypłacanej kwoty zwrotu w przypadku zabezpieczenia z określonym terminem ważności.

Urząd skarbowy dokonuje zwolnienia zabezpieczenia majątkowego w dniu następującym po dniu:

 • zakończenia przez organ podatkowy weryfikacji w przypadku zabezpieczenia,

 • w którym upłynęło 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej, w której była wykazana kwota zwrotu podatku.

Zwolnienia zabezpieczenia nie dokonuje się:

 • w przypadku wszczęcia, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej:

 • postępowania podatkowego w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie - do czasu zakończenia tego postępowania, lub
 • kontroli podatkowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie - do upływu terminu 3 miesięcy od dnia zakończenia kontroli, jeżeli w tym terminie nie wszczęto postępowania podatkowego,

 • w przypadku wszczęcia kontroli celno-skarbowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie - do upływu terminu 3 miesięcy od dnia zakończenia tej kontroli, a jeżeli w tym terminie doszło do przekształcenia kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie - do zakończenia tego postępowania,

 • w przypadku stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego nienależną lub wyższą od kwoty należnej i ją otrzymał - do czasu uregulowania powstałej zaległości podatkowej.

Postępowanie urzędu skarbowego w przypadku zwrotu w terminie 180 dni

Podatnik składając wniosek w sprawie zwrotu podatku VAT, dokonał dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i jednocześnie nie dokonał sprzedaży opodatkowanej. W tym przypadku również przysługuje mu zwrot kwoty podatku naliczonego w terminie 180 dni.

Podatnik, który nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz:

 • dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami,

 • nieodpłatnej dostawy towarów należących do jego przedsiębiorstwa oraz wszelkich innych darowizn, których przedmiotem są produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację,

- ma prawo otrzymać zwrot podatku VAT po złożeniu umotywowanego wniosku wraz z deklaracją VAT.

W tej sytuacji zwrot kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium nastąpi w terminie 180 dni od dnia złożenia deklaracji VAT wraz z umotywowanym wnioskiem.

Wyjątkiem będzie tu przypadek, w którym na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy dokona zwrotu podatku VAT, jednak w terminie 60 dni, ale pod warunkiem, że podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe.


Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów