Poradnik Przedsiębiorcy

Terminy zwrotów podatku VAT - warto wiedzieć

Podatnik, u którego wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym sam może decydować o terminie zwrotu podatku (zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT). Jednak decyzja ta powinna być przemyślana. Podatnik musi zastanowić się nad tym, jak będą wyglądały jego rozliczenia w następnych miesiącach, gdyż może okazać się, że podatek należny będzie wyższy od naliczonego. Istnieje także możliwość zwrotu tylko części nadwyżki, a pozostałą część można wykazać jako kwotę do przeniesienia. Sprawdź, jakie są terminy zwrotów podatku VAT!

Terminy zwrotów podatku VAT – 60 dni

Zasadniczy termin zwrotu podatku VAT to 60 dni od dnia złożenia rozliczenia, bez względu na rodzaj dokonanych zakupów czy też stawkę podatkową sprzedawanych towarów lub usług. Ponadto termin ten obejmuje także osoby – po przedłożeniu odpowiedniego wniosku – realizujące świadczenie usług i dostawy towarów za granicą kraju, ale niedokonujące sprzedaży opodatkowanej na terenie Polski. Natomiast termin nie dotyczy podatników, którzy nie wykonali czynności opodatkowanych w danym okresie.

Krótszy termin zwrotu – 25 dni

Podatnik, na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r., spełniający odpowiednie warunki może ubiegać się o wcześniejszy zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Wynosi on 25 dni od momentu złożenia rozliczenia.

Należy jednak podkreślić, że od 2017 roku podatnikom jest trudniej ubiegać się o zwrot w VAT w krótszym terminie, gdyż zostały wprowadzone dodatkowe warunki na mocy nowelizacji ustawy o PIT. Warunki, z których należy się wywiązać to:

 • kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty przeniesienia nadwyżki VAT od zakupów z poprzedniego okresu, wynikają z:

  • faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,

  • faktur, innych niż płatnych przelewem, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł,

  • dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 i zostały przez podatnika zapłacone,

  • importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,

 • kwota podatku naliczonego lub nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł,

 • podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,

 • podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

  • był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

  • składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje.