Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Terminy zwrotów podatku VAT - warto wiedzieć

Podatnik, u którego wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym sam może decydować o terminie zwrotu podatku (zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT). Jednak decyzja ta powinna być przemyślana. Podatnik musi zastanowić się nad tym, jak będą wyglądały jego rozliczenia w następnych miesiącach, gdyż może okazać się, że podatek należny będzie wyższy od naliczonego. Istnieje także możliwość zwrotu tylko części nadwyżki, a pozostałą część wykazać jako kwotę do przeniesienia. Sprawdź, jakie są terminy zwrotów podatku VAT!

Terminy zwrotów podatku VAT – 60 dni

Zasadniczy termin zwrotu podatku VAT to 60 dni od dnia złożenia rozliczenia, bez względu na rodzaj dokonanych zakupów czy też stawkę podatkową sprzedawanych towarów lub usług. Ponadto termin ten obejmuje także osoby – po przedłożeniu odpowiedniego wniosku – realizujące świadczenie usług i dostawy towarów za granicą kraju, ale nie dokonujące sprzedaży opodatkowanej na terenie Polski. Natomiast termin nie dotyczy podatników, którzy nie wykonali czynności opodatkowanych w danym okresie.

Krótszy termin zwrotu – 25 dni

Podatnik, na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r., spełniający odpowiednie warunki może ubiegać się o wcześniejszy zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Wynosi on 25 dni od momentu złożenia rozliczenia.

Warunki, z których należy się wywiązać:

  • Przedłożenie faktur (zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.) dokumentujących zapłacone należności w całości zgadzające się z kwotami podatku naliczonego przedstawionego w deklaracji. Jeśli podatnik posiada faktury, które nie zostały opłacone w danym okresie, to może je uwzględnić przy rozliczeniu za okres następny. W ten sposób zachowa prawo do krótszego terminu zwrotu, przy czym nadwyżka podatku naliczonego nad należnym będzie mniejsza.
  • Przedłożenie uregulowanych dokumentów celnych, deklaracji importowych oraz decyzji celnych, których sumy kwot w stu procentach zgadzają się z kwotami podatku naliczonego zawartego w złożonym rozliczeniu.
  • Zgoda między kwotą podatku należnego przedstawioną w deklaracji a kwotą podatku naliczonego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług lub towarów adekwatnych do art. 33a, gdzie podatnik jest ich nabywcą.

Korekty faktur a krótszy termin zwrotu

Korekty faktur nie powinny wpływać na prawo do krótszego terminu zwrotu, gdyż podatnik nie jest w stanie przewidzieć, czy będą one potrzebne.

Fakturę korygującą należy rozliczać za okres, w którym ją się otrzymało.

Kompensata a krótszy termin zwrotu

Obecnie najważniejsze jest opłacenie faktur w całości i terminowo, bez względu na to czy należności zostały zapłacone bezpośrednio podatnikowi wystawiającemu fakturę czy też w postaci kompensaty. Dlatego też forma regulowania należności jest dowolna. W związku z tym nie ma podstaw prawnych do tego, by kompensata pozbawiała podatnika prawa do ubiegania się o krótszy termin zwrotu. Jednak pojawiają się wątpliwości w okolicach kwoty przekraczającej 15.000 euro. Wówczas niektóre sądy nie akceptują kompensaty jako formy spłaty, ograniczając podatnika jedynie do przelewu bankowego. W przeciwnym razie zostanie on pozbawiony możliwości ubiega się o przyspieszony termin zwrotu.

Wydłużony termin zwrotu – 180 dni

Podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie lub poza terenem kraju, którzy w danym okresie rozliczeniowym nie wykonali odpowiednich czynności opodatkowanych, przysługuje – zgodnie ze znowelizowanym z dniem 1 grudnia 2008 r. art. 86 ust. 19 ustawy o VAT – prawo do bezpośredniego zwrotu VAT w terminie 180 dni. Następuje to wówczas, gdy u podatnika w danym miesiącu rozliczeniowym nie wystąpiły żadne czynności opodatkowane, przy czym dokonał zakupu związanego z działalnością opodatkowaną uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego. Jednak w tym celu należy stworzyć specjalny wniosek i złożyć go wraz z deklaracją. Ewentualnie można również przenieść podatek naliczony do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym.

Również w przypadku braku sprzedaży opodatkowanej podatnik może ubiegać się o zwrot podatku w terminie 60 dni. Jednak wcześniej musi złożyć w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe w kwocie odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku. Wówczas zabezpieczenie majątkowe zostaje zwolnione w dniu następującym po dniu, w którym upłynęło180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej. Podatnik może także złożyć zabezpieczenie majątkowe na 13 dni przed upływem terminu zwrotu, wtedy zwrot otrzyma w ciągu 14 dni od momentu złożenia zabezpieczenia.

Wydłużony termin zwrotu na nieokreśloną ilość dni

Zgodnie z przepisem art. 87 ust. 2 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin zwrotu podatku VAT. Następuje to w wypadku, gdy zasadność deklaracji złożonej przez podatnika wymaga dodatkowego zweryfikowania. Weryfikacja dokonywana jest w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej oraz postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Dokładny termin zakończenia czynności sprawdzających nigdy nie jest znany, jednak organ podatkowy jest zobowiązany do przedstawienia podatnikowi przynajmniej ich orientacyjnego terminu.