0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Terminy zwrotów podatku VAT - warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnik, u którego wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym sam może decydować o terminiezwrotu podatku (zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT). Jednak decyzja ta powinna być przemyślana. Podatnik musi zastanowić się nad tym, jak będą wyglądały jego rozliczenia w następnych miesiącach, gdyż może okazać się, że podatek należny będzie wyższy od naliczonego. Istnieje także możliwość zwrotu tylko części nadwyżki, a pozostałą część można wykazać jako kwotę do przeniesienia. Sprawdź, jakie są terminy zwrotów podatku VAT!

Terminy zwrotów podatku VAT – 60 dni

Zasadniczy terminzwrotu podatku VAT to 60 dni od dnia złożenia rozliczenia, bez względu na rodzaj dokonanych zakupów czy też stawkę podatkową sprzedawanych towarów lub usług. Ponadto termin ten obejmuje także osoby – po przedłożeniu odpowiedniego wniosku – realizujące świadczenie usług i dostawy towarów za granicą kraju, ale niedokonujące sprzedaży opodatkowanej na terenie Polski. Natomiast termin nie dotyczy podatników, którzy nie wykonali czynności opodatkowanych w danym okresie.

Krótszy termin zwrotu – 25 dni

Podatnik, na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r., spełniający odpowiednie warunki może ubiegać się o wcześniejszy zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Wynosi on 25 dni od momentu złożenia rozliczenia.

Należy jednak podkreślić, że od 2017 roku podatnikom jest trudniej ubiegać się ozwrot w VAT w krótszym terminie, gdyż zostały wprowadzone dodatkowe warunki na mocy nowelizacji ustawy o PIT. Warunki, z których należy się wywiązać to:

 • kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty przeniesienia nadwyżki VAT od zakupów z poprzedniego okresu, wynikają z:

  • faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,

  • faktur, innych niż płatnych przelewem, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł,

  • dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 i zostały przez podatnika zapłacone,

  • importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,

 • kwota podatku naliczonego lub nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł,

 • podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,

 • podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

  • był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

  • składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje.

Korekty faktur a krótszy termin zwrotu

Korekty faktur nie wpływają na prawo do krótszego terminu zwrotu, gdyż podatnik nie jest w stanie przewidzieć, czy będą one potrzebne. Fakturę korygującą należy rozliczać za okres, w którym ją się otrzymało.

Kompensata a krótszy termin zwrotu

Organy skarbowe nie zezwalają na skorzystanie ze zwrotu w terminie 25 dni, jeżeli zapłata faktur nastąpiła poprzez kompensatę. Jak twierdzi Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 12 czerwca 2015 r., sygn. IBPP2/4512-272/15/WN:

(...) należy stwierdzić, że Wnioskodawca, składając wniosek owcześniejszy zwrot, w sytuacji, gdy kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji wynikają z faktur dokumentujących transakcje, będą uregulowane poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności (kompensatę) - nie będzie uprawniony do zwrotu różnicy podatku VAT (wynikającego z tych faktur) w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia. Rozliczenie bowiem faktur poprzez potrącenie wzajemnych należności nie wyczerpuje znamion przepisu art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy i w przypadku wystąpienia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym nie stanowi podstawy do ubiegania się o zwrot ww. nadwyżki w przyspieszonym terminie.

Wydłużony termin zwrotu – 180 dni

Podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie lub poza terenem kraju, którzy w danym okresie rozliczeniowym nie wykonali czynności opodatkowanych, przysługuje, zgodnie z art. 87 ust. 5a ustawy o VAT, prawo do bezpośredniego zwrotu VAT w terminie 180 dni. Następuje to wówczas, gdy u podatnika w danym miesiącu rozliczeniowym nie wystąpiły żadne czynności opodatkowane, przy czym dokonał zakupu związanego z działalnością opodatkowaną uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego. Jednak w tym celu należy złożyć wniosek wraz z deklaracją. Ewentualnie można również przenieść podatek naliczony do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym.

Art. 87 ust. 5a ustawy o VAT:

W przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, podatnikowi przysługuje, na jego umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia, z zastrzeżeniem art. 86 ust. 19. Na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy dokonuje zwrotu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a-2c oraz ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio.

Również w przypadku braku sprzedaży opodatkowanej podatnik może ubiegać się o zwrot podatku w terminie 60 dni. Jednak wcześniej musi złożyć w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe w kwocie odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku. Wówczas zabezpieczenie majątkowe zostaje zwolnione w dniu następującym po dniu, w którym upłynęło 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej. Podatnik może także złożyć zabezpieczenie majątkowe na 13 dni przed upływem terminu zwrotu, wtedy zwrot otrzyma w ciągu 14 dni od momentu złożenia zabezpieczenia.

Wydłużony termin zwrotu na nieokreśloną liczbę dni

Zgodnie z przepisem art. 87 ust. 2 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć terminzwrotu podatku VAT. Następuje to w wypadku, gdy zasadność deklaracji złożonej przez podatnika wymaga dodatkowego zweryfikowania. Weryfikacja dokonywana jest w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej oraz postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Dokładny termin zakończenia czynności sprawdzających nigdy nie jest znany, jednak organ podatkowy jest zobowiązany do przedstawienia podatnikowi przynajmniej orientacyjnego terminu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów