0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Budowa drogi dojazdowej w kosztach podatkowych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę działalność gospodarczą w miejscu swojego zamieszkania. Wybudowałem drogę dojazdową, która umożliwia mi dojazd do mojego domu, a także do budynku, w którym prowadzę działalność. Czy budowa drogi dojazdowej może zostać zaliczona do kosztów podatkowych z tytułu prowadzonej działalności?

Tadeusz, Łódź

 

Rozważając powyższą sytuację (budowa drogi dojazdowej), przede wszystkim należy przytoczyć definicję wydatków, które mogą stanowić koszty podatkowe, bowiem nie wszystkie wydatki, które ponosi przedsiębiorca, uznawane są za koszty ponoszone z tytułu prowadzonej działalności.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Nie ma znaczenia, czy poniesiony wydatek pozostaje w bezpośrednim związku z osiągniętym przychodem, czy też ma z nim związek pośredni. Ważne jest jedynie, by spełniał powyższą definicję.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania, dochodzi do zbiegu interesów osobistych i firmowych. Dlatego też, rozliczając koszty uzyskania przychodów, podatnik musi selekcjonować je na wydatki prywatne i firmowe, co przyczynia się do powstawania wielu wątpliwości.

Zdaniem organów podatkowych w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania konieczna jest każdorazowa indywidualna ocena, czy dany wydatek może zostać zaliczony do kosztów podatkowych. 

Z opisanej sytuacji można wnioskować, że sfinansowana przez podatnika droga prowadzi do więcej niż jednego budynku. Można również założyć, że nakłady poniesione na jej wybudowanie przekraczają kwotę 10.000 zł. Oznacza to, że drogę tę należałoby uznać za oddzielny środek trwały i dokonywać od niego odpisów amortyzacyjnych. Jednak wątpliwości wzbudza kwestia obciążania kosztów podatkowych odpisami amortyzacyjnymi od wartości początkowej drogi. Właściwe wydaje się ustalenie proporcji, w jakiej droga wykorzystywana jest do celów prywatnych i do celów firmowych. Wówczas wartość odpisu amortyzacyjnego stanowiłaby koszt proporcjonalnie do wykorzystania drogi na cele związane z prowadzoną działalnością.

Jednak budowa drogi dojazdowej do miejsca zamieszkania i prowadzonej działalności jest kwestią na tyle zawiłą i delikatną, że każdą taką sytuację należy rozpatrywać indywidualnie. Dlatego też wskazane byłoby wystąpienie do organu podatkowego o wydanie indywidualnej interpretacji.

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji składa się, wykorzystując formularz ORD-IN. Opłata za złożenie ORD-IN wynosi 40 zł od każdego wniosku. Opłatę tę uiszcza się na konto bankowe właściwej izby skarbowej, do której składany jest wniosek.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów