0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga na powrót – kto i jak może skorzystać ze zwolnienia z PIT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ulga na powrót ma postać zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Dotyczy podatników osiedlających się w Polsce i w konsekwencji zmieniających rezydencję podatkową.

Ulga na powrót

Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 152 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) – dalej „ustawa o PIT” – zwolniono z podatku dochodowego przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte:

 1. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy;

 2. z umów zleceń, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT, tj. umów, z których przychody są uzyskiwane wyłącznie od:

  1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej;
  2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością;
  3. przedsiębiorstwa w spadku
   – z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychodów z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (wyjątek ten nie obejmuje przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych);
 3. z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  – w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego.

Przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy o PIT, zwolnionych od podatku dochodowego oraz od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku (art. 39 ustawy o PIT).

Pobierz darmowy wzór oświadczenia dotyczącego korzystania z ulgi na powrót

Do pobrania:

Ulga na powrót - wzór oświadczenia.pdf
Ulga na powrót - wzór oświadczenia.docx

Warunek uzyskania ulgi

Zwolnienie przysługuje pod warunkiem, że:

 1. w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu

 2. oraz podatnik nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obejmującym:

  1. trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  2. oraz okres od początku roku, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 3. oraz podatnik:

  1. posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej
  2. lub miał miejsce zamieszkania:
   – nieprzerwanie co najmniej przez okres, o którym mowa w pkt 2, w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki
   – lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających okres, o którym mowa w pkt 2
   – oraz posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia,
   – a także nie korzystał uprzednio, w całości lub w części, z tego zwolnienia – w przypadku podatników, którzy ponownie przeniosą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 43 ustawy o PIT).

Ulga na powrót ma zastosowanie do podatników, którzy przenieśli miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po 31 grudnia 2021 roku (art. 53 Ustawy z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2021 r. poz. 2105).

Jak można skorzystać z ulgi?

Ulgę na powrót można stosować w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym podatnik uzyskał przychody objęte ulgą lub w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek podatku.

Podatnik spełniający warunki do uzyskania ulgi może korzystać z niej na bieżąco, w trakcie roku, przy poborze zaliczek podatku przez płatnika (pracodawcę, zleceniodawcę). W tym celu powinien złożyć płatnikowi na piśmie oświadczenie, że spełnia warunki do uzyskania ulgi. W oświadczeniu należy wskazać również rok rozpoczęcia i zakończenia stosowania ulgi płatnika.

Oświadczenie nie ma formalnego wzoru, musi jednak zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Korzystanie z ulgi na powrót polega w praktyce na niewykazywaniu przychodów nią objętych w kwocie przychodów podlegających opodatkowaniu.

Ulga na powrót jest instrumentem fiskalnym, który ma służyć promowaniu osiedlania się w Polsce – szczególnie osób, które rozważają powrót do kraju po okresie zamieszkiwania i pracy za granicą.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów