0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wezwanie do zapłaty z doliczeniem rekompensaty 40 Euro – wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wezwanie do zapłaty jest formą przedsądowego dochodzenia należności od dłużnika, który z różnych przyczyn nie chce uregulować swojego zobowiązania. Jedna z form takiego pisma pozwala wierzycielowi żądać zapłaty dodatkowej rekompensaty w wysokości 40 euro. Przeczytaj artykuł i sprawdź, jakie dane powinno zawierać wezwanie do zapłaty z doliczeniem rekompensaty 40 Euro!

Wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty jest pismem, które nie jest obowiązkowe w żadnej sprawie, jednak bardzo często poprzedza sądowe dochodzenie należności od dłużnika. Takie pismo, nawet jeśli nie będzie skuteczne, stanowi dobry punkt wyjścia procesowego dla każdego wierzyciela. Pokazuje bowiem w sądzie, że starał się on ugodowo rozwiązać spór ze swoim dłużnikiem, co stwarza mu lepszą pozycję wyjściową w toczącym się postępowaniu. Sąd zdecydowanie lepiej patrzy na wierzycieli, którzy próbowali odzyskać swoje pieniądze poprzez wezwania do zapłaty, niż na takich, którzy od razu kierowali sprawę na wokandę.

Wezwanie do zapłaty może zostać sporządzone przez wierzyciela samodzielnie lub przy pomocy wynajętego prawnika, najczęściej adwokata lub radcy prawnego. Obecne przepisy prawa cywilnego nie wskazują na obowiązkową formę takiego wezwania, więc teoretycznie mogłoby ono przybrać nawet formę ustną lub elektroniczną. Praktycznie zawsze wezwanie do zapłaty sporządzane jest w zwykłej formie pisemnej. Wierzyciel może doręczyć je dłużnikowi na dwa różne sposoby:

 • osobiście – w tym przypadku konieczne jest zdobycie pokwitowania odbioru od dłużnika celem udowodnienia, że zaznajomił się on z otrzymanym pismem;
 • listownie – w tym przypadku najlepiej jest skorzystać z listu poleconego, który stanowi dowód nadania określonej przesyłki. Dopuszczalne jest także wykorzystanie zwrotnego potwierdzenia odbioru listu, aczkolwiek nie ma takiego obowiązku.

Wezwaniem do zapłaty można dochodzić tak naprawdę każdego rodzaju zobowiązania o charakterze finansowym bez względu na to, z jakiego zdarzenia prawnego ono wynika.

Wezwanie do zapłaty z doliczeniem rekompensaty 40 Euro 

Tak naprawdę o treści wezwania do zapłaty decyduje sam wierzyciel. Przepisy nie wskazują żadnego wzoru takiego pisma i nie wymagają, aby znalazły się w nim konkretne informacje. Z praktyki wynika jednak, że powinny się w nim znaleźć:

 • określenie wierzyciela i dłużnika poprzez podanie ich imienia i nazwiska (ewentualnie nazwy w przypadku osób prawnych) oraz dokładnego adresu zamieszkania (siedziby);
 • data i miejsce sporządzenia pisma;
 • tytuł pisma – wezwanie do zapłaty, przedsądowe wezwanie do zapłaty albo ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty;
 • podstawa prawna dochodzonego roszczenia – będą to nieopłacone faktury lub rachunki, które obciążają dłużnika oraz art. 476 Kodeksu cywilnego stanowiący o zwłoce dłużnika;
 • sformułowanie żądania zapłaty od dłużnika;
 • konkretna kwota pieniężna żądana przez wierzyciela oraz wskazanie sposobu i terminu jej uiszczenia przez dłużnika;
 • informacja o konsekwencjach nieuiszczenia lub nieterminowego uiszczenia zobowiązania – co do zasady będzie to możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, komorniczego lub windykacyjnego oraz obciążenie dłużnika kosztami zainicjowania i prowadzenia tego rodzaju spraw;
 • wymienienie załączników do pisma lub wskazanie dokładnych danych faktur/rachunków, z których wynika zobowiązanie;
 • własnoręczny podpis wierzyciela.

W sporządzonym wezwaniu można również wskazać informację w zakresie, jakiego zobowiązania powstał dług w poniżej zamieszony sposób:

Numer faktury

Data wystawienia

Termin płatności

Kwota faktury brutto/ rekompensaty

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

Do zapłaty

na dzień

30.03 2022

1/03/2022

01.03.2022

08.03.2022

1000,00 zł

5,73 zł

1005,73 zł

Rekompensata

40 euro za FV 1/03/2022

 

09.03.2022

167,12 zł

0 zł

167,12 zł

Razem do zapłaty

1172,85 zł

Do pobrania:

Wezwanie do zapłaty z doliczeniem rekompensaty 40 Euro.pdf
Wezwanie do zapłaty z doliczeniem rekompensaty 40 Euro.docx

40 euro rekompensaty przy wezwaniu do zapłaty

Wezwanie do zapłaty może dotyczyć nie tylko głównej kwoty zobowiązania, lecz także odsetek za opóźnienie w płatności. W zależności od tego, jak umówiły się strony, odsetki mogą przybrać różną formę – najczęściej będą to odsetki ustawowe lub umowne.

Dodatkową możliwością jest prawo do żądania zapłaty kwoty 40 euro w przypadku, gdy wezwaniem do zapłaty dochodzi się sum pieniężnych wynikających z faktur VAT. Rekompensata ta powstaje więc w przypadku transakcji handlowych z innym przedsiębiorcą. Jeśli dłużnik kupuje towar, wybierając codziennie różny asortyment sprzedawcy i nie płaci faktur, to wierzyciel może żądać zapłaty 40 euro za opóźnienie zapłaty od każdej z nich.

Pamiętajmy, że od kwoty 40 euro można żądać także dodatkowych odsetek, jednak dopiero od chwili wniesienia pozwu o zapłatę do właściwego sądu. Na etapie wezwania do zapłaty wierzyciel może więc żądać tylko dodatkowych 40 euro od każdej nieopłaconej faktury. Prawo do tej kwoty nie przysługuje jednak żadnej firmie windykacyjnej, która nabyła wierzytelność od tzw. pierwotnego wierzyciela.

Rekompensaty 40 euro nie wolno nadużywać. Sąd Okręgowy w Rzeszowie w wyroku z 9 czerwca 2016 roku (sygn. akt VI Ga 90/16) jasno podkreślił, że rekompensata ta musi być oceniania przez pryzmat art. 5 Kodeksu cywilnego (zasady współżycia społecznego) i nie może prowadzić do nadużycia prawa. Przykładowo, jeśli wierzyciel wystawia 10 faktur po 10 zł i od każdej nalicza 40 euro rekompensaty za opóźnienie, nie będzie mógł liczyć na przychylność sądu i istnieje prawdopodobieństwo, że nie uzyska tej dodatkowej kwoty.

Podsumowując, wezwanie do zapłaty jest formą przedsądowego dochodzenia należności przez wierzyciela od dłużnika, który nie chce wykonać swojego zobowiązania pieniężnego. Może dotyczyć każdej sprawy, w której występują nieopłacone rachunki lub faktury. Jeśli dłużnik jest przedsiębiorcą i wystawiane mu były faktury VAT, wierzyciel może dochodzić oprócz głównego długu i odsetek za opóźnienie w płatności także i rekompensaty w kwocie 40 euro za każdą wystawioną, a nieopłaconą fakturę. Sporządzenie wezwania do zapłaty nie jest obowiązkowe, jednak w dużej liczbie przypadków pozwala na odzyskanie długu bez konieczności inicjowania sprawy przed sądem lub komornikiem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów