0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ostateczne wezwanie do zapłaty - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Ostateczne wezwanie do zapłaty jest ostatnim pismem skierowanym do dłużnika pozwalającym na polubowne załatwienie sprawy. Pismo to wysyła się, jeżeli dopuścił się on zwłoki w terminie świadczenia, zgodnie z treścią art. 476 Kodeksu cywilnego. Dłużnik dopuszcza się zwłoki, jeżeli nie spełnił świadczenia w terminie, a gdy termin ten nie został oznaczony, w momencie nie spełnienia świadczenia po wezwaniu przez wierzyciela. Należy zaznaczyć, że przypadek ten nie dotyczy sytuacji, w której opóźnienie w spełnieniu świadczenia wynika z okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności.

Ostateczne wezwanie do zapłaty - darmowy wzór w formacie DOCX i PDF!

Do pobrania:

Wzór ostatecznego wezwania do zapaty.pdf
Wzór ostatecznego wezwania do zapłaty.docx

Ostateczne wezwanie do zapłaty jako polubowne załatwienie sprawy

Ostateczne wezwanie do zapłaty określa się również mianem ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty, adresowanego do dłużnika, który nie uiścił należności w terminie. Po wyczerpaniu polubownej drogi załatwienia sprawy, ostatecznością jest wniesienie pozwu do sądu w celu odzyskania należności.

Ostateczne wezwanie do zapłaty - wymogi

Ostateczne wezwanie do zapłaty powinno spełniać przynajmniej minimalne wymogi formalne, dlatego należy zawrzeć w nim:

  • datę i adres pisma,
  • określenie dłużnika wraz z adresem, na który pismo zostanie wysłane,
  • określenie wierzyciela (nadawcę pisma),
  • dokładne określenie wysokości długu, plus odsetki, jakich się domagamy,
  • podanie podstawy roszczenia, tj. czy to jest umowa, faktura VAT, rachunek lub inny dokument stanowiący podstawę długu,
  • określenie terminu płatności, w jakim żąda się zapłaty,
  • podanie numeru konta,
  • informacja o konsekwencjach jakie podejmie wierzyciel, jeżeli świadczenie nie zostanie spełnione w wyznaczonym terminie,
  • własnoręczny podpis.

Takie pismo należy sporządzić w dwóch identycznych egzemplarzach. Jedno dla nadawcy, potwierdzające wysłaną treść, drugie należy wysłać dłużnikowi. Ważne, aby wezwanie zostało wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu uzyska się informację, czy pismo zostało odebrane i od kiedy biegnie wyznaczony przez nas termin do zapłaty.

W przypadku dalszego braku płatności należy udać się do profesjonalnego pełnomocnika ze wszystkimi dokumentami zgromadzonymi w sprawie (umową/fakturą/rachunkiem, wezwaniem do zapłaty i ostatecznym wezwaniem do zapłaty) w celu napisania pozwu lub można też spróbować zrobić to samodzielnie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów