Poradnik Przedsiębiorcy

Ostateczne wezwanie do zapłaty - wzór z omówieniem

Ostateczne wezwanie do zapłaty jest ostatnim pismem skierowanym do dłużnika pozwalającym na polubowne załatwienie sprawy. Pismo to wysyła się, jeżeli dopuścił się on zwłoki w terminie świadczenia, zgodnie z treścią art. 476 Kodeksu cywilnego.

Ważne!

Dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Ostateczne wezwanie do zapłaty jako polubowne załatwienie sprawy

Ostateczne wezwanie do zapłaty określa się również mianem ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty, adresowanego do dłużnika, który nie uiścił należności w terminie. Jest ono poprzedzone wcześniejszymi przedsądowymi wezwaniami do zapłaty. Po wyczerpaniu polubownej drogi załatwienia sprawy, ostatecznością jest wniesienie pozwu do sądu w celu odzyskania należności.  

Ostateczne wezwanie do zapłaty - wymogi

Ostateczne wezwanie do zapłaty powinno spełniać przynajmniej minimalne wymogi formalne, dlatego należy zawrzeć w nim:

  • datę i adres pisma

  • określenie dłużnika wraz z adresem, na który pismo zostanie wysłane

  • określenie wierzyciela (nadawcę pisma)

  • dokładne określenie wysokości długu, plus odsetki, jakich się domagamy

  • podanie podstawy roszczenia, tj. czy to jest umowa, faktura VAT, rachunek lub inny dokument stanowiący podstawę długu

  • określenie terminu płatności, w jakim żąda się zapłaty

  • podanie numeru konta

  • informacja o konsekwencjach jakie podejmie wierzyciel, jeżeli świadczenie nie zostanie spełnione w wyznaczonym terminie

  • własnoręczny podpis

Takie pismo należy sporządzić w 2 identycznych egzemplarzach. Jedno dla nadawcy, potwierdzające wysłaną treść, drugie należy wysłać dłużnikowi. Ważne, aby wezwanie zostało wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu uzyska się informację, czy pismo zostało odebrane i od kiedy biegnie wyznaczony przez nas termin do zapłaty.

W przypadku dalszego braku płatności należy udać się do profesjonalnego pełnomocnika ze wszystkimi dokumentami zgromadzonymi w sprawie (umową/fakturą/rachunkiem, wezwaniem do zapłaty i ostatecznym wezwaniem do zapłaty) w celu napisania pozwu lub spróbować zrobić to samodzielnie.

Do pobrania:

pdf
Wzór ostatecznego wezwania do zapłaty.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Wzór ostatecznego wezwania do zapłaty.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie