Poradnik Przedsiębiorcy

Częściowa dostawa towarów a moment powstania przychodu

Rozwój gospodarczy w Polsce spowodował zwiększenie dostępności, ilości oraz rodzaju towarów sprzedawanych w kraju i za granicą. Wiele z tych dostaw stanowią towary wymagające montażu, charakteryzujące się sezonowością, czy też koniecznością dostaw w wielu lokalizacjach. Częściowa dostawa towarów wiąże się z możliwością pojawienia się różnych problemów związanych z opodatkowaniem danej transakcji.

Podatek dochodowy od osób fizycznych a częściowa dostawa towarów

Z częściową dostawą towarów mamy do czynienia wówczas, gdy przedsiębiorca będący dostawcą przekazuje fragment towarów (stanowiących część składową danego zamówienia) odbiorcy.

Za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo

  2. uregulowania należności.

Powyższe oznacza, że obowiązek opodatkowania częściowej dostawy towarów powstanie z chwilą ich dostarczenia.

Jeżeli uprzednio została wystawiona faktura (nie wcześniej niż 30 dni przed dokonaniem dostawy) przedsiębiorca powinien opodatkować daną dostawę zgodnie z datą wystawienia faktury.

Natomiast jeśli faktura za częściową dostawę towarów została wystawiona po danej dostawie, to obowiązek opodatkowania powstanie z momentem wydania tej partii towarów.

Ponadto należy pamiętać, iż wpłacona zaliczka na poczet przyszłej dostawy partii towarów nie generuje powstania przychodu do opodatkowania.

Częściowa dostawa towarów a obowiązek podatkowy VAT

W myśl art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek opodatkowania podatkiem VAT następuje z chwilą dokonania dostawy towarów. Istotną kwestią opodatkowania częściowej dostawy towarów na gruncie ustawy o VAT jest moment, w którym nabywca uzyskuje prawo do dysponowania towarami jak właściciel. Zatem przedsiębiorca winien rozpoznać obowiązek podatkowy w VAT z chwilą dokonania dostawy towarów, chyba że przed dostawą wpłacono zaliczkę (wówczas obowiązek podatkowy w VAT powstanie z chwilą uiszczenia zaliczki).

Uwaga, odmiennie w stosunku do krajowych dostaw jak również eksportu towaru (wywóz poza UE) powstaje obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT) bowiem w myśl art. 20 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika. Jeśli przedsiębiorca nie wystawił faktury dokumentującej WDT obowiązek podatkowy wystąpi nie później niż 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy w tym również częściowej dostawy towarów.

Należy dodać, iż przy wpłacona uprzednio zaliczka na poczet WDT nie powoduje żadnych obowiązków jej opodatkowania.

Dostawa kompleksu składającego się z różnych elementów funkcjonalnych a VAT

„(…)Stosowanie do powyższego, w pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że bez znaczenia jest tutaj data podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Protokół jest tylko formalnym potwierdzeniem dostarczenia kompleksu. Jednocześnie w sprawie objętej wnioskiem poszczególne dostawy towarów są jednostkowymi częściami składającymi się na cel dostawy – kompleks. Przy czym przy każdym dostarczeniu kontrahentowi Wnioskodawcy elementu kompleksu może on dysponować towarem.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że realizacja umowy zostanie dokonana poprzez dostawy pojedynczych elementów (towarów) kompleksu. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do usługi montażu poszczególnych komponentów w jednolitą całość. Wnioskodawca ponadto wraz z dostarczeniem elementów kompleksu traci możliwość obrotu tym towarem, czyli de facto traci jeden z głównych atrybutów pozwalających uznać, że posiada prawo do dysponowania towarem jak właściciel.