0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przychody w KPIR

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przychody w KPiR to obok kosztów uzyskania przychodów najważniejszy element księgi. Kiedy powstaje przychód? W jakim terminie należy wykazać go w KPiR? Wyjaśniamy poniżej.

Przychody w KPiR a moment powstania przychodu

Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z działalności powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż w dniu:

  • wystawienia faktury albo
  • uregulowania należności.

Ważne!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami fakturę należy wystawić nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprzedaży.

Powyższe w konsekwencji oznacza, że jeżeli data sprzedaży będzie wcześniejsza od daty wystawienia faktury, to przychód w KPiR powinien zostać ujęty zgodnie z datą sprzedaży a nie datą wystawienia faktury.

Przedsiębiorcy pobierający zaliczki, zadatki, przedpłaty itp. powinni pamiętać iż w takiej sytuacji mają obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej. Zdarzenie to będzie rodziło jedynie obowiązek podatkowy z tytułu VAT. Faktura zaliczkowa co do zasady nie podlega ewidencji w KPiR.  Przychód z tytułu ewentualnych zaliczek w KPiR zostanie ujęty dopiero w momencie wystawienia faktury końcowej jako całość wartości netto danego zamówienia.

Ważne!

Zgodnie ze stanowiskiem reprezentowanym przez organy skarbowe w przypadku faktur zaliczkowych opiewających na 100% wartości zamówienia sprzedawca nie powinien wystawiać faktury końcowej z zerowymi wartościami. Wówczas podstawę zapisu przychodu w KPiR stanowi faktura zaliczkowa, przy czym przychód należy wykazać w dacie wydania towaru lub wykonania usługi.

Przychody z działalności podstawowej w KPiR

Jak sama nazwa wskazuje grupa przychodów z działalności podstawowej będzie dotyczyła zarobku uzyskiwanego z głównego obszaru działalności przedsiębiorstwa. Krótko mówiąc będą to przychody ze sprzedaży towarów lub usług zależne od charakteru prowadzonej działalności. Co ważne charakter ten przedsiębiorca określa przy jej zakładaniu posługując się Polską Klasyfikacją Działalności (PKD). Wypełniając wniosek rejestracyjny CEIDG-1 należy wskazać czym będzie się zajmowała zakładana firma posługując się właśnie kodami PKD. Uzyskane zarobki w obszarze wybranego PKD są przychodem prowadzonej działalności gospodarczej i wpisuje się je do kolumny 7 KPiR - Sprzedaż towarów i usług.

 

Ważne!

Jeżeli przedsiębiorca w trakcie prowadzenia działalności otrzyma propozycję wykonania działań, których jego PKD nie obejmuje, powinien najpierw rozszerzyć zakres prowadzonej działalności, o kolejne numery PKD. Jednak gdyby tego nie uczynił to nie zwalnia go to z wykazania uzyskanego przychodu z tytułu danej czynności w KPiR, pomimo że nie była ona ujęta zakresem PKD działalności.

Pozostałe przychody w KPiR

Inne przychody uzyskane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nie są związane z jej podstawowym zakresem. Pozostałe przychody będą związane po prostu z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa na rynku. Wśród nich znajdą się m.in. odsetki bankowe, ale także naliczone i otrzymane odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów. W kolumnie 8 KPiR zostaną wpisane również dodatnie różnice kursowe, występujące często przy transakcjach zagranicznych, a także przychody z tytułu odpłatnego zbycia majątku firmy.

Przychody z odpłatnego zbycia składników majątku

Zdarza się, że nabyte przez przedsiębiorcę środki trwałe, które służyły w firmie, są już nieużyteczne. Może być to spowodowane zmianą charakteru prowadzonej działalności lub ich zużyciem. Czy w takiej sytuacji przedsiębiorstwo może sprzedać środki trwałe? Oczywiście że tak, z tym że przychód z ich sprzedaży będzie przychodem z działalności przedsiębiorstwa. Pomimo tego, że podstawową działalnością jest np. świadczenie usług tłumaczenia to w przypadku sprzedaży środka trwałego firmy np. komputera, sprzedaż musi zostać wykazana w KPiR. Jego sprzedaż powinna zostać udokumentowana fakturą. Przychód traktowany jest jako pozostałe przychody z działalności, w związku z czym trafia do kolumny 8 KPiR. Dochód ze sprzedaży środka trwałego będzie zatem opodatkowany łącznie z dochodem osiągniętym z działalności podstawowej.

Co ważne, jeżeli przedsiębiorca sprzedaje środek trwały, który nie został jeszcze do końca zamortyzowany to przy jego sprzedaży niezamortyzowana część stanowi koszt uzyskania przychodu.

Odsetki bankowe jako przychody w KPiR

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą często prowadzą osobne rachunki firmowe z nią związane. Zdarza się, że rachunki te są oprocentowane. Wówczas naliczane odsetki stanowią u przedsiębiorcy przychód jaki powinien być wykazany w kolumnie 8 jako pozostałe przychody. Podstawę zapisu będzie stanowił w tym wypadku wyciąg bankowy.

Kiedy na rachunku przez dłuższy czas pokazuje się nadwyżka środków przedsiębiorcy mogą również zdecydować się na założenie lokaty. Zwykle wiąże się to z otworzeniem nowego konta - lokaty. Jeżeli jest to lokata związana z działalnością gospodarczą przychód ten również należałoby wykazać w kol. 8 księgi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów