Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Skrócony termin zwrotu VAT - warto wiedzieć

Zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r. podatnik spełniający stosowne warunki może ubiegać się o wcześniejszy zwrot VAT czyli 25 dni od momentu złożenia rozliczenia. Jednak przyspieszony termin dostarcza wiele wątpliwości. Podatnicy często z niego rezygnują, gdyż nie wiedzą, czy akurat oni mają do niego prawo. Dlatego też wybór skróconego terminu zwrotu podatku VAT powinien być dobrze przemyślany. Ponadto należy pamiętać o złożeniu wraz z deklaracją odpowiedniego wniosku.

Skrócony termin zwrotu VAT - warunki

  • Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – wykazanie faktur dokumentujących zapłacone należności, które zgadzają się z kwotami podatku naliczonego przedstawionego w deklaracji.
  • Wykazanie uregulowanych dokumentów celnych, decyzji celnych i deklaracji importowych, w których zsumowane kwoty w całości zgadzają się z kwotami podatku naliczonego zawartego w złożonej deklaracji.
  • Zgoda między kwotą podatku należnego przedstawioną w deklaracji a kwotą podatku naliczonego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług lub towarów adekwatnych do art. 33a, gdzie podatnik jest ich nabywcą.

Faktury, które nie zostały opłacone w danym okresie 

Najważniejszym kryterium uprawniającym do skorzystania ze skróconego terminu są opłacone faktury. Natomiast jeśli podatnik posiada nieopłacone w danym okresie faktury, to ma prawo do uwzględnienia ich przy rozliczeniu w następnym okresie. W ten sposób zachowa prawo do przyspieszonego terminu zwrotu VAT, przy czym nadwyżka podatku naliczonego nad należnym będzie mniejsza. Jednak przed podjęciem tej decyzji należy zachować szczególną ostrożność, gdyż niestety może okazać się, że w następnym okresie rozliczeniowym podatek należny będzie dużo wyższy od naliczonego.

Przyspieszony termin zwrotu VAT a zaległości w podatku dochodowym

Organ podatkowy nie może pozbawić podatnika przysługującego mu prawa do skróconego terminu zwrotu, ponieważ ten posiada zaległości podatkowe. Zaległość ta zostanie uregulowana z kwoty przysługującego podatnikowi zwrotu podatku VAT. Pozostała kwota zwracana jest w terminie 25 dni od momentu złożenia deklaracji.

Skrócony termin zwrotu VAT a korekty faktur

Korekty faktur nie powinny mieć wpływu na prawo do przyspieszonego terminu zwrotu. Przecież podatnik nie jest w stanie przewidzieć, czy wystąpią one w przyszłości. Co więcej, fakturę korygującą powinno się po prostu rozliczać za okres, w którym się ją otrzymało.

Przyspieszony termin zwrotu VAT a kompensata

Obecnie urząd skarbowy przede wszystkim sprawdza, czy faktury zostały opłacone w całości i terminowo. Nie ma znaczenia, czy należności zostały zapłacone bezpośrednio podatnikowi wystawiającemu fakturę czy też w postaci kompensaty. Dlatego też sposób regulowania należności jest dowolny. W związku z tym nie ma podstaw prawnych do tego, by kompensata pozbawiała podatnika prawa do skróconego terminu zwrotu podatku VAT. Jednak należy pamiętać o ograniczeniu gotówkowym do 15.000 euro. W tym wypadku niektóre sądy nie akceptują kompensaty jako formy spłaty, ograniczając podatnika jedynie do przelewu bankowego. I niestety jeśli podatnik nie dostosuje się do tego wymogu, zostanie pozbawiony możliwości ubiega się o krótszy termin zwrotu.

Skrócony  termin zwrotu VAT a zakup dokonany dzięki kredytowi bankowemu

Ustawodawca nie narzuca podatnikowi restrykcji w postaci zakupu z własnych środków finansowych. W związku z tym podatnik może ubiegać się o prawo do zwrotu podatku VAT w terminie skróconym.