Poradnik Przedsiębiorcy

Skrócony termin zwrotu VAT - warto wiedzieć

Zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy o VAT podatnik spełniający stosowne warunki może ubiegać się o wcześniejszy zwrot VAT, czyli 25 dni od momentu złożenia rozliczenia. W związku z wieloma obostrzeniami podatnicy często z niego rezygnują, gdyż nie wiedzą, czy akurat oni mają do niego prawo. Dlatego też podatnik powinien dobrze to przemyśleć zanim zdecyduje się na skrócony termin zwrotu VAT. Ponadto należy pamiętać o złożeniu wraz z deklaracją odpowiedniego wniosku.

Skrócony termin zwrotu VAT - warunki od 2017 roku

Na mocy nowelizacji ustawy o VAT, która obowiązuje od początku 2017 roku podatnicy nadal będą mogli ubiegać się o zwrot VAT w skróconym terminie, jednak taka możliwość została znacznie utrudniona. Zatem aby móc skorzystać z skróconego terminu zwrotu VAT, należy spełnić poniższe warunki:

 • kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty przeniesienia nadwyżki VAT od zakupów z poprzedniego okresu, wynikają z:

  • faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,

  • faktur, innych niż płatnych przelewem, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł,

  • dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 i zostały przez podatnika zapłacone,

  • importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, albo dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,

 • kwota podatku naliczonego lub nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł,

 • podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,

 • podatnik przez kolejnych 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

  • był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

  • składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje.

Faktury, które nie zostały opłacone w danym okresie

Najważniejszym kryterium uprawniającym do skorzystania ze skróconego terminu zwrotu VAT są opłacone faktury. Natomiast jeśli podatnik posiada nieopłacone w danym okresie faktury, to ma prawo do uwzględnienia ich przy rozliczeniu w następnym okresie. W ten sposób zachowa prawo do przyspieszonego terminu zwrotu VAT, przy czym nadwyżka podatku naliczonego nad należnym będzie mniejsza. Jednak przed podjęciem tej decyzji należy zachować szczególną ostrożność, gdyż niestety może okazać się, że w następnym okresie rozliczeniowym podatek należny będzie dużo wyższy od naliczonego.