0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek od środków transportu - kiedy trzeba go zapłacić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rozliczenia związane z pojazdami zwykle budzą wiele emocji w związku z możliwością odliczania 100% lub 50% podatku VAT. Warto jednak pamiętać, że na pojazdy samochodowe nie należy patrzeć wyłącznie przez pryzmat podatku VAT, bowiem istnieje jeszcze jedna danina - podatek od środków transportu, zwany też podatkiem transportowym. Sprawdź, kiedy należy zapłacić ten podatek!

Kiedy zapłacisz podatek od środków transportu?

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek zapłaty podatku od środków transportu obejmuje:

 1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
 2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
 3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
 4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
 5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 7. autobusy.

Obowiązek zapłaty podatku transportowego może ciążyć również na jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, na które pojazd został zarejestrowany oraz posiadaczach środków transportu, które zostały zarejestrowane na terytorium Polski jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Podatek transportowy - obowiązek podatkowy

 

Co do zasady obowiązek podatkowy przy podatku transportowym powstaje w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji środka transportu. Natomiast jeżeli przedmiotem opodatkowania jest pojazd już zarejestrowany, wówczas obowiązek powstaje w pierwszym dniu miesiąca następującego po nabyciu pojazdu.

Obowiązek podatkowy powstaje również w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportu został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja o czasowym wycofaniu danego pojazdu z ruchu.

Stawki podatku od środków transportu

Informacji na temat wysokości stawek podatku od środków transportu należy szukać w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Przepisy ustalają zarówno górne, jak i dolne granice podatku - jednak decyzja o dokładnej ich wysokości zależy od władz gminy.

Zapłata podatku transportowego

Zgodnie z zasadami podatek od środków transportu płatny jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia:

 • 15 lutego,
 • 15 września każdego roku.

 Wpłaty należy dokonać na konto gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika.

Kiedy jest możliwe zwolnienie z podatku od środków transportu?

Zwolnienie z art. 12 ust. 1. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatku od środków transportu ustawodawca przewidział w przypadku:

 • pod warunkiem wzajemności - środków transportu będących w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych. Zwolnienie dotyczy również członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • środków transportu stanowiących zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
 • pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów