Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Podatek od nieruchomości - elektrownie wiatrowe

W ostatnich latach zauważalnie wzrosło zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. Z pewnością każdy podczas jazdy samochodem zaobserwował wiele nowo powstałych elektrowni wiatrowych. Spotkać można zarówno pojedyncze obiekty, jak i całe farmy. Właściciele elektrowni wiatrowych są zobligowani do uiszczania podatku od nieruchomości. Nie do końca jednak jasną kwestią w oczach wielu podatników jest zakres powierzchni, od jakiej należy opłacać rzeczony podatek. Czy prawidłowym będzie naliczenie podatku od całej powierzchni elektrowni, a może bardziej poprawnym rozwiązaniem jest zapłata podatku jedynie od wybranych jej elementów? Wyjaśniamy te kwestie poniżej.

Co podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości został wskazany w art. 2 ust. 1 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z jego treścią opodatkowaniu podlegają nieruchomości bądź obiekty budowlane, takie jak:

  • grunty,
  • budynki lub ich części,
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Budowlą w myśl wspomnianej ustawy jest:

  • obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury oraz
  • urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (art. 1a ust. 1 pkt 2).

Pojęcie budowli w prawie budowlanym

Definicję budowli można odnaleźć w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z jego brzmieniem pod pojęciem budowli należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak np.: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Elektrownia wiatrowa - czy jest budowlą?

Ani przepisy prawa budowlanego, ani przepisy prawa podatkowego nie definiują wprost pojęcia elektrowni wiatrowej. Jednak bez wątpienia poza samymi fundamentami i masztem posiada ona wiele innych elementów składowych, takich jak np. wieża, ster kierunkowy, wirnik czy chociażby łopaty wirnika. Dodatkowo definicja przytoczona w powyższym punkcie jasno wskazuje, że budowlą są również części budowlane urządzeń technicznych, w tym elektrowni wiatrowych.

Logicznym wydawać by się mogło, że za część budowlaną elektrowni należałoby uznać jedynie fundamenty i maszt. W ocenie większości organów podatkowych można jednakże spotkać się z nieco odmienną opinią, wskazującą, że elektrownie wiatrowe w całej swojej okazałości (część budowlana wraz z urządzeniami technicznymi), wbrew - jakby się mogło wydawać - oczywistemu podziałowi, stanowią całość architektoniczno-użytkową, podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Przełomowym w tej kwestii okazał się wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 11 sierpnia 2010 r. o sygn akt I SA/Rz 340/10, który jasno wskazuje, że należy dokonać odpowiedniego rozróżnienia:

“(...) przedmiotowa elektrownia wiatrowa składa się z elementów posadowionych na gruncie tj. fundamenty i maszt oraz elementów >>umocowanych<< do masztu tj. wirnik z łopatami oraz gondola w której umieszczone są inne urządzenia sterujące i zabezpieczające. (...) elektrownia wiatrowa nie jest ani budynkiem, ani obiektem małej architektury i wobec tego decydujące znaczenie ma okoliczność, czy stanowi ona budowlę lub jej część albo ewentualnie urządzenie budowlane . (...) elektrownia wiatrowa jako całość jest urządzeniem a budowlą są tylko części budowlane tychże urządzeń. (...) skoro ustawodawca (...) określił elektrownię wiatrową jako urządzenie techniczne, to tym samym elektrownia taka nie może być uznana za urządzenie budowlane o którym mowa w art. 1a pkt. 2 w związku z art. 2 ust.1 pkt. 3 u.p.o.l. jako o przedmiocie opodatkowania. Jeśli więc do budowli - z woli ustawodawcy - nie zostały zaliczone urządzenia bezpośrednio służące wytwarzaniu energii elektrycznej /turbina, gondola inne urządzenia znajdujące się w gondoli/, to uzasadnione jest stanowisko, że nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, natomiast podatkowi temu podlegają tylko części budowlane czyli fundamenty i maszt.”