0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek od elektrowni wiatrowych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ostatnich latach zauważalnie wzrosło zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. Z pewnością każdy podczas jazdy samochodem zaobserwował wiele nowo powstałych elektrowni wiatrowych. Spotkać można zarówno pojedyncze obiekty, jak i całe farmy. Właściciele elektrowni wiatrowych są zobligowani do uiszczania podatku od nieruchomości. Nie do końca jednak jasną kwestią w oczach wielu podatników jest zakres powierzchni, od jakiej należy opłacać rzeczony podatek od elektrowni wiatrowych. Czy prawidłowym będzie naliczenie podatku od całej powierzchni elektrowni, a może bardziej poprawnym rozwiązaniem jest zapłata podatku jedynie od wybranych jej elementów? Wyjaśniamy te kwestie poniżej.

Co podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości został wskazany w art. 2 ust. 1 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z jego treścią opodatkowaniu podlegają nieruchomości bądź obiekty budowlane, takie jak:

  • grunty,
  • budynki lub ich części,
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Budowlą w myśl wspomnianej ustawy jest:

  • obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury oraz
  • urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (art. 1a ust. 1 pkt 2).

Pojęcie budowli w prawie budowlanym

Definicję budowli można odnaleźć w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z jego brzmieniem pod pojęciem budowli należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak np.: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Elektrownia wiatrowa - czy jest budowlą? Podatek od elektrowni wiatrowych

Prawo do 2016 - wiatrak nie jest budowlą

Do 2016 roku elektrownia wiatrowa nie stanowiła budowli.

Jednak bez wątpienia poza samymi fundamentami i masztem posiadała ona wiele innych elementów składowych, takich jak np. wieża, ster kierunkowy, wirnik czy chociażby łopaty wirnika. Dodatkowo definicja przytoczona w powyższym punkcie jasno wskazuje, że budowlą są również części budowlane urządzeń technicznych, w tym elektrowni wiatrowych.

Logicznym wydawać by się mogło, że za część budowlaną elektrowni należałoby uznać jedynie fundamenty i maszt..

Przełomowym w tej kwestii okazał się wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 11 sierpnia 2010 r. o sygn akt I SA/Rz 340/10, który jasno wskazuje, że należy dokonać odpowiedniego rozróżnienia:

“(...) przedmiotowa elektrownia wiatrowa składa się z elementów posadowionych na gruncie tj. fundamenty i maszt oraz elementów >>umocowanych<< do masztu tj. wirnik z łopatami oraz gondola w której umieszczone są inne urządzenia sterujące i zabezpieczające. (...) elektrownia wiatrowa nie jest ani budynkiem, ani obiektem małej architektury i wobec tego decydujące znaczenie ma okoliczność, czy stanowi ona budowlę lub jej część albo ewentualnie urządzenie budowlane . (...) elektrownia wiatrowa jako całość jest urządzeniem a budowlą są tylko części budowlane tychże urządzeń. (...) skoro ustawodawca (...) określił elektrownię wiatrową jako urządzenie techniczne, to tym samym elektrownia taka nie może być uznana za urządzenie budowlane o którym mowa w art. 1a pkt. 2 w związku z art. 2 ust.1 pkt. 3 u.p.o.l. jako o przedmiocie opodatkowania. Jeśli więc do budowli - z woli ustawodawcy - nie zostały zaliczone urządzenia bezpośrednio służące wytwarzaniu energii elektrycznej /turbina, gondola inne urządzenia znajdujące się w gondoli/, to uzasadnione jest stanowisko, że nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, natomiast podatkowi temu podlegają tylko części budowlane czyli fundamenty i maszt.”

Prawo od 2016 - wiatrak jest budowlą

Od roku 2016, na mocy art. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r.o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (tzw. ustawa wiatrakowa) - elektrowni wiatrowa jest budowlą.

Chociaż w praktyce prawniczej występują sprzeczne opinie, czy podatek od nieruchomości należy  się od całego wiatraka (uważa się, że ustawa wiatrakowa nie wnosi zmian do opodatkowania elektrowni), to sądy wydają wyroki, w których orzekają, że od 2017 należy opłacić podatek od nieruchomości od całego wiatraka.

I SA/Bd 866/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy

“(...) kluczowym dla rozstrzygnięcia przedmiotowego zagadnienia jest treść ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 961 ze zm.), dalej: "u.i.e.w.", która w istotny sposób zmieniła pojęcie elektrowni wiatrowych w kontekście opodatkowania ich podatkiem od nieruchomości. Elektrownię wiatrową, składającą się fundamentu, wieży i elementów technicznych, należy od dnia wejścia w życie tej ustawy rozumieć jako budowlę.(...) O konieczności przyjęcia definicji elektrowni wiatrowej zawartej w u.i.e.w., składającej się z fundamentu, wieży i elementów technicznych jako budowli w myśl prawa budowlanego, dla opodatkowania podatkiem od nieruchomości jednoznacznie przesądza przepis art. 17 u.i.e.w., w którym ustawodawca wskazał wprost, że od dnia wejścia w życie u.i.e.w. do dnia 31 grudnia 2016 r. podatek od nieruchomości dotyczący elektrowni wiatrowej ustala się i pobiera zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie ustawy. Powyższe w sposób jednoznaczny i nie dający żadnego pola do przyjęcia innej wykładni tego przepisu wskazuje, że zamysłem ustawodawcy była zmiana sposobu dotychczasowego rozumienie pojęcia elektrowni wiatrowych, w kontekście opodatkowania ich podatkiem od nieruchomości i objęcia nim od dnia 1 stycznia 2017 r. oprócz fundamentu i wieży także elementów technicznych elektrowni wiatrowych.

Organ stwierdził, że wyższe opodatkowanie wynika ze zmian w przepisach prawa budowlanego, do których odsyła ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Obiektem budowlanym, w rozumieniu prawa budowlanego będzie budowla w postaci elektrowni wiatrowej, na którą składać się będą zarówno części budowlane jak i techniczne.(...)”

Wobec powyższego od elektrowni wiatrowej należy zapłacić podatek od nieruchomości (od całej budowli, a nie od jej części, jak np. fundamenty, maszt).

Podatek od elektrowni wiatrowej jako całości obowiązuje od 1 stycznia 2017, za poprzednie okresy podatek powinien być płatny jedynie od części elektrowni (tych, które stanowiły budowle wg wcześniejszych przepisów).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów