0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Format JPK ewidencji VAT - dla kogo obowiązek od 1 stycznia 2018r.?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów w coraz większym stopniu wdraża program cyfryzacji raportowania podatków. Minister wprowadzając przepisy uszczelniające system podatkowy, realizuje zobowiązania nałożone przez Radę Europejską dyrektywą ATAD. Powyższa dyrektywa dotyczy przeciwdziałania praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Wprowadzenie obowiązku raportowania JPK ma na celu usunięcie bariery przekazywania danych elektronicznych przez podatników do organów podatkowych. Powyższe działania mają na celu poprawienie ściągalności podatków oraz zwalczanie oszustw podatkowych. Kogo od 1 stycznia 2018 r. będzie obowiązywał format JPK ewidencji VAT?

Format JPK ewidencji VAT czyli obowiązek przekazywania danych do instytucji podatkowych

Obowiązek przekazywania danych zawierające format JPK ewidencji VAT (Jednolitego Pliku Kontrolnego) wynika z dodanych 1 lipca 2016 r. art. 82 § 1b oraz art. 193a ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa. Z treści art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej wynika, że w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej.

W świetle art. 193 § 2 Ordynacji podatkowej struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz automatycznej analizy danych, jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Gdzie jest określone jak ma być przekazywany format JPK ewidencji VAT ?

Zgodnie z art. 193a ust. 3 minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej oraz wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na których księgi, części tych ksiąg oraz dowody księgowe mogą być zapisane i przekazywane, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

Na podstawie powyższego artykułu wydano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane.

Format JPK ewidencji VAT wynika z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej. W świetle treści art. 82 § 1b osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

W świetle ww. przepisów obowiązek przekazywania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego obciąża podatników, płatników oraz inkasentów prowadzących księgi podatkowe (tj. księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci – patrz art. 3 pkt 4 Ordynacji podatkowej) przy użyciu programów komputerowych. Podatników, płatników oraz inkasentów, którzy księgi podatkowe prowadzą bez użycia programów komputerowych, obowiązek ten nie dotyczy.

Ważne!

Format JPK ewidencji VAT obciąża wyłącznie podatników, płatników oraz inkasentów prowadzących księgi podatkowe w formie elektronicznej.

Obowiązek prowadzenie ewidencji VAT wynika zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) – dalej jako ustawa o VAT – podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Podatnicy podatku VAT są więc obowiązani prowadzić powyższą ewidencję.

Zmiany w ustawie o podatku VAT od 1 stycznia 2018 r. i format JPK ewidencji VAT

W ustawie o VAT od 1 stycznia 2018 r dodano art. 109 ust. 8a. Niniejszy artykuł dodany został przez art. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 13 maja 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 846) zmieniającej powyższą ustawę z dniem 1 stycznia 2018 r. Zgodnie z art. 109 ust. 8a ewidencja, o której mowa w ust. 3, prowadzona jest w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych. Biorąc pod uwagę powyższe zmiany, czynni podatnicy podatku VAT od 1 stycznia 2018 r. są obowiązani prowadzić ewidencję podatku VAT w formie elektronicznej przy użyciu komputerów

Przykład 1.

Czynny podatnik podatku VAT w 2017 r. prowadził samodzielnie, ręcznie swoją ewidencję podatku VAT. Od 1 stycznia 2018 r. będzie musiał prowadzić ewidencję za pomocą programów komputerowych. Ponieważ nasz podatnik musi prowadzić ewidencję przy zastosowaniu programów komputerowych, od 1 stycznia 2018 r. będzie obowiązywał go w świetle unormowań zawartych w Ordynacji podatkowej  format JPK ewidencji VAT do organów podatkowych.

Ustawodawca obliguje czynnych podatników VAT od 1 stycznia 2018 r. do prowadzenia ewidencji podatku VAT przy zastosowaniu programów komputerowych. Nie będą mieli oni zgodnie z prawem możliwości wyłączenia przekazywania danych przez inny niż format JPK ewidencji VAT. Podatnicy nie będą mogli prowadzić tej ewidencji w formie papierowej. W konsekwencji od 1 stycznia 2018 r. obowiązek przekazywania w formacie JPK danych wynikających z prowadzonej ewidencji VAT ciążyć będzie na wszystkich podatnikach VAT czynnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów