0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Doręczenie pism spółce – czy sąd ma obowiązek poszukiwania adresu spółki?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Mimo że proces doręczeń wydaje się sprawą trywialną, to zaniedbanie obowiązku wskazania aktualnego adresu korespondencyjnego może nieść za sobą daleko idące i poważne konsekwencje. W postępowaniu przed sądami administracyjnymi strona, która zlekceważy tę kwestię, może przegrać proces lub stracić możliwość odwołania się od wyroku tylko dlatego, że nie odebrała przesyłki. W przypadku spółek ryzyko nie wydaje się zbyt wielkie – w końcu wszystkie dane, w tym te adresowe, znajdują się w rejestrze przedsiębiorców. Może się jednak zdarzyć, że przedsiębiorstwo zmieni adres swojej siedziby w trakcie procesu lub adres korespondencyjny, który podała na początku postępowania, po czym zarejestruje te zmiany w KRS. Czy w takim wypadku prawidłowe doręczenie pism spółce obciąża sąd, który nie został poinformowany o zaistniałych zmianach?

Jak przebiega doręczenie pism spółce?

Doręczenie pism spółce odbywa się według zasady określonej przez art. 67 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zgodnie z tym przepisem w przypadku pism kierowanych do przedsiębiorców i wspólników spółek handlowych, wpisanych do rejestru sądowego (w szczególności Krajowego Rejestru Sądowego), pisma doręcza się na adres podany w rejestrze, chyba że strona wskazała inny adres do doręczeń. A zatem, o ile spółka będąca stroną postępowania nie wskaże jednoznacznie konkretnego adresu korespondencyjnego, sąd będzie doręczał przesyłki na adres wskazany w KRS. Warto dodać, że spółka do pisma wszczynającego postępowanie sądowo-administracyjne jest zobowiązana załączyć aktualny wypis z rejestru oraz wskazać aktualny adres do doręczeń (por. postanowienie Sądu Najwyższego z 14 lutego 2000 roku, II CKN 1152/99).

Jednocześnie nie ma przeszkód, aby spółka zmieniła adres do doręczeń w trakcie procesu. Jeżeli się to stanie, powinna poinformować o tym sąd przy okazji kolejnego pisma w sprawie lub oddzielnym pismem informacyjnym. Od tego momentu sąd jest związany nowym, aktualnym adresem korespondencyjnym. Spółka powinna jednak działać w tym temacie ostrożnie, ponieważ w przypadku zmian dokonywanych w KRS, np. gdy spółka wykreśliła dotychczasowy adres z rejestru, lecz nie złożyła wniosku o dokonanie wpisu aktualnego adresu, pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Przez adres podany w KRS należy rozumieć adres siedziby spółki, a nie np. adres jej oddziału czy filii.

Komu można doręczyć korespondencję?

Mimo że spółka ma osobowość prawną, to jako taka nie może działać samodzielnie (w sensie fizycznym), a przez organ ją reprezentujący (w praktyce osoby fizyczne). Wiele z przedsiębiorstw jednak jest na tyle duże, że ciężko byłoby oczekiwać, że po każdy list będzie zgłaszał się sam prezes zarządu. Kwestię tę rozwiązuje art. 67 § 2 ustawy, wskazując, że pisma w postępowaniu doręcza się:

  • organowi uprawnionemu do reprezentowania ich przed sądem, lub
  • do rąk pracownika upoważnionego do odbioru pism.

Istnieją zatem dwie możliwości doręczenia. Każda z nich jest tak samo ważna i można je stosować zamiennie.

W pierwszym wariancie doręczenie następuje do rąk osoby, która wchodzi w skład organu spółki, przy czym nie musi być to zarząd – równie dobrze może być to rada nadzorcza czy komisja rewizyjna. Informacje na temat składu osobowego poszczególnych organów sąd może czerpać z treści pism procesowych lub KRS. W drugim wypadku doręczenie następuje do rąk pracownika upoważnionego do odbioru pism. A zatem osobą odbierającą pismo musi być pracownik spółki, który dodatkowo legitymuje się odpowiednim upoważnieniem. Jednocześnie w orzecznictwie utarł się pogląd, zgodnie z którym upoważnienie pracownika do odbioru korespondencji może być udzielone w sposób dorozumiany. Podmiot doręczający może więc skutecznie doręczyć pismo w siedzibie spółki do rąk pracownika, który zobowiązał się do odbioru przesyłki, jednocześnie pozostawiając na dowodzie doręczenia własnoręczny podpis i pieczęć przedsiębiorstwa (por. postanowienie NSA z 28 sierpnia 2013 roku, II FSK 2228/13).

Podmiot doręczający nie ma przy tym obowiązku sprawdzenia, czy osoba odbierająca faktycznie pracuje w danej spółce oraz czy ma właściwe upoważnienie.

Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, nie do przyjęcia jest nałożenie na organ doręczający obowiązku sprawdzania, czy kwitujący odbiór przesyłki ma formalne upoważnienie do odbioru pism (por. wyrok NSA z 16 stycznia 2019 roku, sygn. akt: II GSK 4916/16).

Doręczenie korespondencji a pełnomocnik spółki

W postępowaniach przed sądem nie jest niczym nadzwyczajnym, że strony działają przez swoich pełnomocników. Wie o tym również prawodawca, ponieważ uregulował także tę kwestię. Zgodnie z art. 67 § 5 ustawy, jeżeli ustanowiono pełnomocnika lub osobę upoważnioną do odbioru pism w postępowaniu sądowym, doręczenia należy dokonać tym osobom. A zatem od chwili udzielenia pełnomocnictwa lub upoważnienia sąd jest zobligowany do doręczania wszelkiej korespondencji do rąk osoby reprezentującej spółkę w postępowaniu.

Jednocześnie pełnomocnik nie może domagać się wysyłania korespondencji wprost do spółki. Sąd nie ma takiej możliwości. Wszelkie doręczenia z pominięciem pełnomocnika uznane będą bowiem za naruszające przepisy ustawy, a zatem nieskuteczne. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny, podkreślając, że wezwanie skierowane bezpośrednio do strony w sytuacji, gdy ma ona pełnomocnika, należy uznać za wezwanie skierowane wadliwie, także w sytuacji, gdy zostało ono nadane przez sąd przed ustanowieniem pełnomocnika, ale doręczone zostało skarżącemu po tej dacie. Doręczenie na adres strony reprezentowanej przez pełnomocnika jest bezskuteczne wobec pełnomocnika, a więc nie wywiera skutku procesowego (por. postanowienie NSA z 16 maja 2013 roku, sygn. akt: II OZ 360/13).

Trzeba przy tym pamiętać, że obowiązek doręczania pism pełnomocnikowi spółki powstaje dopiero z chwilą zawiadomienia sądu o tym fakcie, nie zaś od daty ustanowienia zastępcy procesowego. Sąd w zasadzie nie ma realnej możliwości samodzielnego powzięcia wiadomości o przekazaniu reprezentacji w postępowaniu.

Doręczenie pism spółce a zmiana adresu siedziby

Spółka biorąca udział w postępowaniu sądowo-administracyjnym jest zobligowana do zawiadamiania sądu o każdej zmianie adresu do doręczeń lub siedziby. Aby jednak obowiązek ten wszedł w życie, sąd musi poinformować stronę bądź jej pełnomocnika o treści powyższego obowiązku i skutkach jego niedopełnienia.

Ustawa wprowadziła domniemanie prawidłowości ostatniego znanego sądowi adresu do doręczeń. Dotyczy to również adresu elektronicznego (coraz częściej wykorzystywanego w postępowaniach administracyjnych i sądowych). Jeśli zatem spółka zaniedba obowiązek zawiadomienia sądu o nowym adresie do doręczeń, sąd pozostawia pisma w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny, brak oczywistego oświadczenia strony, że zmienia adres do korespondencji w powiązaniu z pouczeniem dotyczącym obowiązku informowania o zmianie adresu, nie uprawnia sądu administracyjnego do przyjęcia, że strona zmieniła swój adres do doręczeń (por. wyrok NSA z 26 stycznia 2017 roku, sygn. akt: II OSK 1765/15).

Warto wspomnieć, że omawiana zasada działa jedynie od chwili doręczenia spółce wspomnianego pouczenia do momentu prawomocnego zakończenia postępowania sądowo-administracyjnego. To oznacza, że przy wznowieniu postępowania sąd jest zobowiązany do doręczenia pisma pod aktualny adres spółki, nie zaś adres, który został podany w aktach wznawianej sprawy. W praktyce będzie to adres korespondencyjny widniejący w KRS. Powyższe nie dotyczy jednak zaskarżeń, zażaleń, odwołań itd. W tych wypadkach orzeczenia podjęte przez sądy administracyjne cały czas pozostają nieprawomocne, a co za tym idzie, sprawa jest w toku.

Jeżeli spółka działa bez przedstawiciela, to bezpośrednio na niej spoczywa ciężar zawiadomienia sądu o zmianie adresu. Jeżeli ustanowiła pełnomocnika, obowiązek ten powinien zostać spełniony przez reprezentanta.

Zmiana adresu w KRS w trakcie postępowania sądowo-administracyjnego

Przejdźmy teraz do pytania postawionego we wstępie – czy w przypadku zmiany adresu siedziby lub adresu korespondencyjnego w KRS, lecz nieprzekazania tej informacji do akt sprawy, prawidłowe doręczenie pism spółce obciąża sąd? Otóż nie. Jak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w jednym ze swoich najnowszych orzeczeń, sąd nie poszukuje z urzędu adresu strony w KRS.

NSA przyjął stanowisko, że powszechną i prawidłową praktyką sądów administracyjnych przy rejestracji skargi jest przyjęcie adresów stron i uczestników postępowania wynikających z akt sprawy. Takie działanie nie narusza przepisów art. 67 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Przepis ten określa reguły doręczania pism sądowych m.in. dla spółek prawa handlowego, nakazując dokonywanie doręczeń na adres siedziby tego podmiotu podany w rejestrze, chyba że strona wskazała inny adres dla doręczeń.

Sąd podkreślił, że jeśli spółka prawa handlowego odbiera korespondencję wysyłaną na adres siedziby wynikający z akt sprawy i nie poinformuje, że adres ten uległ zmianie ani nie poda innego adresu do doręczeń, to nie ma podstaw do podważania prawidłowości dokonywanych w ten sposób doręczeń. Sąd administracyjny nie ma obowiązku ustalania, czy adres ten jest nadal aktualny w świetle danych ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym (por. postanowienie NSA z 21 listopada 2023 roku, sygn. akt: II OZ 662/23).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów