0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga termomodernizacyjna przy dotacji z programu Czyste Powietrze

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy korzystający z preferencji podatkowej często równolegle wykorzystują pomoc państwa z programu Czyste Powietrze. W naszym dzisiejszym artykule postaramy się wyjaśnić, jak te 2 zdarzenia wzajemnie na siebie wpływają, szczególnie biorąc pod uwagę kwestie rozliczenia podatkowego. W artykule odpowiadamy czy zasadna będzie ulga termomodernizacyjna przy dotacji z programu Czyste powietrze! 

Ulga termomodernizacyjna przy dotacji

Ulga termomodernizacyjna jest odliczeniem określonej kwoty od podstawy opodatkowania i ma zastosowanie na etapie składania rocznej deklaracji podatkowej PIT.

Jak stanowi art. 26h ustawy o PIT, podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Wspomniany artykuł określa także przypadki, w których odliczenie nie jest możliwe. Otóż
odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

  1. sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej bądź zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
  2. zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Powyższa norma jest przejawem zasady, zgodnie z którą odliczeniu mogą podlegać tylko te wydatki, które zostały faktycznie poniesione przez podatnika, a więc takie, których ekonomiczny ciężar dotyczy bezpośrednio właściciela lub współwłaściciela nieruchomości.

W tym miejscu warto wskazać, że nie ma znaczenia źródło finansowania tych wydatków. Nawet jeżeli podatnik na cele termomodernizacyjne zaciąga kredyt lub pożyczkę, to nie ma to znaczenia dla możliwości skorzystania z ulgi, jeżeli to podatnik ostatecznie ponosi wydatek (czy to bezpośrednio ze swoich dochodów, czy to zaciągając kredyt, który następnie spłaca). Zatem, jeżeli wydatki są sfinansowane kredytem/pożyczką, których spłata obciąża podatnika, wówczas są traktowane jako sfinansowane przez podatnika i podlegają odliczeniu.

Przykład 1.

Podatnik będący właścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego zamontował na dachu tego budynku panele fotowoltaiczne. Całość wydatku została sfinansowana przez ojca podatnika. W takich okolicznościach podatnik nie jest uprawniony do ulgi termomodernizacyjnej, ponieważ nie poniósł on ekonomicznego ciężaru wydatku.

Jednym z warunków skorzystania z omawianej ulgi jest faktycznie poniesienie wydatku na cele termomodernizacyjne. To zatem powoduje, że wszelkie wydatki zwrócone podatnikowi nie uprawniają go do odliczenia w zeznaniu rocznym.

Dotacja Czyste Powietrze w zeznaniu rocznym

Program Czyste Powietrze został uruchomiony w 2018 roku i jak sama nazwa wskazuje, ma on na celu zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez gospodarstwa jednorodzinne.

W tym zakresie podatnicy mogą wnioskować o dofinansowanie na określone cele termomodernizacyjne jak np. wymiana pieca węglowego czy instalacje odnawialnych źródeł energii.

Otrzymana kwota z dotacji stanowi dla podatników przychód podatkowy, który jednak korzysta ze zwolnienia od podatku określonego w art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy o PIT. 

Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia:

  • w budynku mieszkalnym jednorodzinnym;
  • w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nowo budowanym, który nie został przekazany lub zgłoszony do użytkowania, pod warunkiem, że zgodnie z przepisami prawa budowlanego uzyskano zgodę na rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
  • w ramach programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Dotacja z programu Czyste Powietrze stanowi przychód podatkowy, który na mocy przepisów ustawy jest zwolniony od podatku PIT. Oznacza to, że tego rodzaju przychodu podatnik nie wykazuje w zeznaniu podatkowym.

Ulga termomodernizacyjna przy dotacji z programu Czyste Powietrze

Jak już wskazaliśmy, z ulgi termomodernizacyjnej nie korzystają wydatki, które zostały sfinansowane z innych źródeł. W konsekwencji pojawia się pytanie o sposób rozliczenia otrzymanej dotacji z programu Czyste Powietrze.

W tym zakresie trzeba wskazać na treść art. 26h ust. 8 ustawy o PIT, gdzie podano, że podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Otrzymany zwrot należy wykazać w pozycji „Inne źródła przychodu” w deklaracji PIT składanej za rok podatkowy.

Przykład 2.

Podatnik będący właścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego poniósł w 2020 roku wydatki termomodernizacyjne. W deklaracji PIT za 2020 rok złożonej w 2021 roku wykazał kwotę wydatków do odliczenia od podstawy opodatkowania. Pod koniec 2021 roku otrzymał dotację z programu Czyste Powietrze, która częściowo zwróciła poniesione wydatki. W takim przypadku w deklaracji PIT za 2021 rok składanej w 2022 roku kwotę otrzymanego zwrotu podatnik powinien wykazać jako przychód podatkowy.

W tym miejscu ponownie podkreślmy, że sama dotacja jest zwolniona od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy o PIT. Należy jednak wyraźnie odróżnić sam fakt otrzymania dotacji od sytuacji, gdy taka dotacja stanowi zwrot wydatku, który został odliczony przez podatnika. 

Otrzymanie zwrotu wydatków z programu Czyste Powietrze po zastosowaniu w zeznaniu rocznym ulgi termomodernizacyjnej obliguje podatnika do doliczenia kwoty zwrotu do przychodu w zeznaniu za rok podatkowy, w którym otrzymano dofinansowanie.

Przechodząc zatem do podsumowania naszej analizy, trzeba wskazać, że sama dotacja z programu Czyste Powietrze jest wolna od podatku PIT, jednakże wywołuje pewne konsekwencje w zakresie zastosowanej przez podatnika ulgi termomodernizacyjnej. Z uwagi na fakt, że podatnik nie może skorzystać z ulgi w zakresie, w jakim sfinansowano jego wydatek, otrzymany zwrot należy następnie wykazać w zeznaniu rocznym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów